5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022 – 2023

0
85
Rate this post

Cùng tìm hiểu một số Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022 – 2023.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 – Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1 : Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y= 3 – 2cos2x lần lượt là:

A. ymax = 3, ymin = 1

B. ymax = 1, ymin = -1

C. ymax = 5, ymin = 1

D. ymax = 5, ymin = -1

Câu 2 : Trong 1 tổ có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 bạn trong tổ tham gia đội tình nguyện của trường. Tính xác suất để 3 bạn được chọn toàn nam?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 3 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD ( AD// BC). Gọi M là trung điểm của CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC) là:

A. SP (P là giao điểm của AB và CD).

B. SO (O là giao điểm của AC và BD)

C. SJ (J là giao điểm của AM và BD)

D. SI (I là giao điểm của AC và BM)

Câu 4 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường tròn (c):(x-1)2 + (y + 2)2 = 4 qua phép đối xứng trục Ox.

A. (C’):(x + 1)2 + (y + 2)2 = 4

B. (C’):(x + 1)2 + (y – 2)2 = 4

C. (C’):(x – 1)2 + (y – 2)2 = 4

D. (C’):(x – 1)2 + (y – 2)2 = 2

Câu 5 : Nghiệm của phương trình 2sin x + 1 = 0 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 6 : Dãy số (un) có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) là dãy số:

A. Giảm

B. Không tăng, không giảm

C. Tăng

D. Không bị chặn

Câu 7 : Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai d = -2.

A. – 21

B. 23

C. – 17

D.- 19

Câu 8 : Trong mặt phẳng tọa độ ( Oxy), ảnh của điểm M(1; -2) qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 9 : Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 10 : Tìm tập xác định của hàm số y = tan x

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 11 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. “Phép vị tự tỉ số k = -1 là phép dời hình”.

B. “Phép đối xứng tâm biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính”

C. “Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó”

D. “Phép quay tâm I góc quay 90° biến đường thẳng thành đường thẳng vuông góc với nó.”

Câu 12 : Tìm số hạng chứa x3 trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 13 : Nghiệm của phương trình sinx – cos2x = 2 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 14 : Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:

A. Tam giác MNE

B. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF// BC

C. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD

D. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF// BC

Câu 15 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) qua phép tịnh tiến theo Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 16 : Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số được thành lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 17 : Một hình chóp có tổng số đỉnh và số cạnh bằng 13. Tìm số cạnh của đa giác đáy.

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 18 : Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. Nếu hai mặt phẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) B. Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) thì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) song song với nhau C. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó D. Nếu hai mặt phẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) đều song song với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 19 : Tìm công bội q của một cấp số nhân Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) có và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 20 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Các điểm I, J lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD. M là trung điểm CD. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. IJ // (SCD)

B. IJ // (SBD)

C. IJ // (SBC)

D. IJ // (SBM)

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm) : Giải phương trình sau: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 2 (1 điểm) : Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 10 học sinh, gồm 4 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh đi làm nhiệm vụ mà số học sinh lớp B bằng số học sinh lớp C

Câu 3 (1 điểm) : Tìm số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 4 (2 điểm) : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi N là trung điểm của cạnh SC. Lấy điểm M đối xứng với B qua A.

a) Chứng minh rằng: MD song song với mặt phẳng (SAC).

b) Xác định giao điểm G của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAD). Tính tỉ số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Đáp án và Hướng dẫn làm bài:

Câu 1 : Chọn A

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 2 : Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Gọi A: “3 bạn được chọn toàn nam”.

Khi đó, Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Câu 3 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Trong (ABCD), gọi I là giao điểm của AC và BM

Khi đó: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Câu 4 : Chọn C

+ Đường tròn (C ): ( x- 1)2 + (y + 2)2 = 4 có tâm I( 1; -2), bán kính R = 2

+ Qua phép đối xứng trục Ox, biến tâm I (1; -2) thành tâm I’ (1; 2); bán kính R’ = R= 2.

Do đó. ảnh của đường tròn (C )qua phép đối xứng trục Ox là:

(C’):(x-1)2 + (y-2)2 = 4

Câu 5 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 6 : Chọn C

Ta có: un > 0 với n > 0. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) Do đó, dãy số đã cho là dãy tăng.

Câu 7 : Chọn C

Theo đề bài, ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 8 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 9 : Chọn D

Từ 6 điểm phân biệt sao cho không ba điểm nào thẳng hàng có thể lập được số tam giác là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Câu 10 : Chọn C

Tập xác định của hàm số y = tan x là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 11 : Chọn C

“Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó” là mệnh đề sai. Vì hai đường thẳng có thể trùng nhau ( nếu tâm đối xứng nằm trên đường thẳng d).

Câu 12 : Chọn D

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Số hạng chứa x3 trong khai triển ứng với i thỏa mãn: 2i – 9 = 3 ⇔ i = 6

⇒ Số hạng chứa x3 trong khai triển là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Câu 13 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 14 : Chọn B

Định lý về giao tuyến của ba mặt phẳng: Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng qui hoặc đôi một song song với nhau.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Xét ba mặt phẳng phân biệt (ABC), (BCD), (MNE) có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Mà MN // BC ⇒ EF // BC (F là giao điểm của MNE với đường thẳng BD)

Từ E, ta kẻ EF // BC, F ∈ BC

⇒ MNEF là hình thang

(Do Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) không phải hình bình hành)

Câu 15 : Chọn A

Phép tịnh tiến theo Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Suy ra; d’ song song hoặc trùng với d.

Đường thẳng d’ có dạng: x + 2y + m = 0

Lấy Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) . Phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Vì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Câu 16 : Chọn D

Giả sử số đó là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) . Khi đó:

Các số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) đều có 9 cách chọn, Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Lập được tất cả 95 số.

Câu 17 : Chọn A

Giả sử hình chóp có n cạnh bên. Khi đó, số đỉnh là n + 1 , số cạnh là 2n.

Theo đề bài, ta có: n + 1 +2n = 13 ⇔ 3n = 12 ⇔ n = 4

Số cạnh của đa giác đáy là 4.

Câu 18 : Chọn D

Nếu hai mặt phẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) đều song song với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) : là mệnh đề đúng.

Câu 19 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 20 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD.

Do I, J lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Mà EF // BD (vì EF là đường trung bình của ΔABD ) .

⇒ IJ // BD ⇒ IJ // (SBD)

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 :

Đặt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Phương trình đã cho trở thành

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Câu 2 :

Số cách chọn 5 học sinh, trong đó: 1 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B, 2 học sinh lớp C là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) (cách)

Số cách chọn 5 học sinh, trong đó: 3 học sinh lớp A, 1 học sinh lớp B, 1 học sinh lớp C là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) (cách)

Vậy có tất cả số cách chọn 5 học sinh đi làm nhiệm vụ mà số học sinh lớp B bằng số học sinh lớp C là: 36 + 36 = 72 (cách).

Câu 3 :

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Số hạng không chứa x trong khai triển ứng với i thỏa mãn: 5i- 15 ⇔ i = 3

⇒ Số hạng không chứa x trong khai triển là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) .

Câu 4 :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

a) Chứng minh rằng: MD song song với mặt phẳng (SAC).

Do ABCD là hình bình hành nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) , mà M đối xứng với B qua A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1) là hình bình hành ⇒ MD // AC

Vì AC ⊂ (SAC) ⇒ MD // (SAC)

b) Xác định giao điểm G của đường thẳng MN với mặt phẳng (SAD). Tính tỉ số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Gọi E là giao điểm của AD và MC.

Do ACDM là hình bình hành nên E là trung điểm của MC

Trong (SMC) gọi G là giao điểm của SE và MN ⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Mà Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Tam giác SMC có: SE, MN là trung tuyến, SE ∩ MN = G ⇒ G là trọng tâm tam giác SMC ⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 – Đề số 2

Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1;0) . Phép quay tâm O góc 90o biến điểm M thành M’ có tọa độ là

A. (0;2) .

B. (0;1) .

C. (1;1) .

D. (2;0) .

Câu 2 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) tương đương với phương trình nào sau đây ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 3 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) có nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Hàm số y = x + xcos là hàm số chẵn.

B. Hàm số y = sinx là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = cosx là hàm số chẵn.

D. Hàm số y = x + sinx là hàm số lẻ.

Câu 5 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) biến đường thẳng Δ: x – y -1 = 0 thành đường thẳng Δ’ có phương trình là

A.x – y – 1 = 0 .

B. x + y – 1 = 0 .

C. x – y – 2 = 0 .

D. x + y + 2 = 0 .

Câu 6 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm M(1;1) . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) biến M thành điểm M’ có tọa độ là

A. (2;1)

B. (1;0)

C. (1;2)

D. (2;0)

Câu 7 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Có đúng hai mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó.

C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó.

D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

Câu 8 : Có 8 đội bóng chuyền nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn (hai đội bóng chuyền bất kì chỉ gặp nhau một lần) và tính điểm. Số trận đấu được tổ chức là

A. 28.

B. 56.

C. 8.

D. 40320.

Câu 9 : Giả sử một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện, hành động kia có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất. Công việc đó có

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

Câu 10 : Kí hiệu Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là số các tổ hợp chập k của n phần tử Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) . Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 11 : Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 12 : Từ các chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7 và 8 lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau đôi một?

A. 120.

B. 6720.

C. 7620.

D. 210.

Câu 13 : Số hạng chứa x trong khai triển của biểu thức (x + 1)6 là

A. 7x

B. 5x

C. 4x

D. 6x

Câu 14 : Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 15 : Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 16 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Câu 17 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 18 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) biến đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) thành đường tròn (C’) có phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 19 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm M(1;1) N(1;-1) . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) biến M thành điểm N. Khi đó ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 20 : Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) trên đường tròn lượng giác là?

A.1

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 21 : Tính tổng T các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 22 : Tìm nghiệm dương nhỏ nhất Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 23 : Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

A. 480

B. 24

C. 48

D. 60

Câu 24 : Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.

A. 240

B. 210

C.18

D. 120

Câu 25 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) biến đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) thành đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) . Khi đó ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 26 : Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn vô số điểm chung nữa

C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

D. Nếu một đường thẳng có một điểm thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó

Câu 27 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 28 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt hai chấm là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 29 : Giá trị lớn nhất của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là:

A. -7

B. -3

C. 3

D. -5

Câu 30 : Xếp 2 học sinh nam khác nhau và 2 học sinh nữ khác nhau vào một hàng ghế dài có 6 chỗ ngồi sao cho 2 học sinh nam ngồi kề nhau và 2 học sinh nữ ngồi kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách ?

A. 720.

B. 48.

C. 120.

D. 16.

Câu 31 : Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 24 thẻ được đánh số từ 1 đến 24. Xác suất để thẻ lấy được ghi số chia hết cho 4 là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 32 : Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:

A. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AD

B. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng BD

C. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AC

D. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD

Câu 33 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k biến điểm M(3;3) thành điểm M'(5;7) . Khi đó k bằng bao nhiêu?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 34 : Biết hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là 220. Tìm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 35 : Số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 36 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) tương đương với phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 37 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là:

A. 7.

B. 5.

C. 8.

D. 6.

Câu 38 : Đề cương ôn tập cuối năm môn Toán lớp 11 có 50 câu hỏi. Đề thi cuối năm gồm 5 câu trong số 50 câu đó. Một học sinh chỉ ôn 25 câu trong đề cương. Giả sử các câu hỏi trong đề cương đều có khả năng được chọn làm câu hỏi thi như nhau. Xác suất để có ít nhất 3 câu hỏi của đề thi cuối năm nằm trong số 25 câu hỏi mà học sinh nói trên đã ôn tập là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 39 : Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ở hai đầu ghế?

A. 120

B. 16

C. 12

D. 24.

Câu 40 : Trên giá sách muốn xếp 20 cuốn sách khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho tập 1 và tập 2 không đặt cạnh nhau.

A. 20! – 18!

B.20!- 19!

C. 20!- 18!. 2!

D.19!. 18

Câu 41 : Một thùng có 7 sản phầm, trong đó có 4 sản phầm loại I và 3 sản phầm loại II. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Xác suất để lấy được 2 sản phẩm cùng loại là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 42 : Số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 43 : Cho tập A = {0,1,2……9} Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau lấy ra từ tập A là?

A. 30420

B.27162

C.27216

D.30240

Câu 44 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249

B.7440

C.3204

D. 2942

Câu 45 : Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn 3 người trong ban thường vụ. Nếu không có sự phân biệt về chức vụ của 3 người trong ban thường vụ thì có bao nhiêu các chọn?

A. 25

B. 30

C. 40

D. 35

Câu 46 : Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 2018 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc P ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 47 : Cho 10 điểm phân biệt A1; A2;….;A100 trong đó có 4 điểm A1;A2;A3;A4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 96 tam giác.

B.60 tam giác.

C. 116 tam giác.

D. 80 tam giác.

Câu 48 : Cho hai đường thẳng song song d1 và d2 . Trên d1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5590

Câu 49 : Số giao điểm tối đa của 5 đường tròn phân biệt là:

A.10

B. 20

C. 18

D. 22

Câu 50 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài:

Câu 1 : Chọn B

Câu 2 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 3 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 4 : Chọn A

Xét phương án A:

Ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Do đó; hàm số y = x + cosx là hàm số không chẵn; không lẻ

Câu 5 : Chọn A

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Vì điểm M thuộc đường thẳng Δ nên : x – y – 1 = 0 (*)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Thay vào (*) ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 6 : Chọn C

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 7 : Chọn B

Ta có A sai vì nếu điểm đó thuộc đường thẳng thì sẽ có vô số mặt phẳng.

+) B đúng

+) C sai (suy ra từ A).

+) D sai (suy ra từ A).

Câu 8 : Chọn A

Số trận đấu được tổ chức là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 9 : Chọn C

Công việc đó có m + n cách thực hiện.

Câu 10 : Chọn D

Câu 11 : Chọn C

Hàm số y = cotx nghịch biến trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 12 : Chọn B

Gọi số có 5 chữ số thỏa mãn đầu bài là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

+ chọn a có 8 cách

+ Chọn b: có 7 cách

+ Chọn c có 6 cách

+ Chọn d co 5 cách

+ Chọn e có 4 cách

Theo quy tắc nhân có 8.7.6.5.4 = 6720 số thỏa mãn.

Câu 13 : Chọn D

Ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Số hạng chứa x cần thỏa mãn:

6 – k = 1 ⇒ k = 5

Vậy số hạng chứa x là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 14 : Chọn A

Hàm số xác định khi và chỉ khi các điều kiện sau thỏa mãn đồng thời

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) , xác định và cot x xác định.

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) xác định ⇔ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

cot x xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Do đó hàm số xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 15 : Chọn D

Hàm số xác định khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) .

Do Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 16 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Vậy có tất cả 4 nghiệm thỏa mãn bài toán.

Câu 17 : Chọn A

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 18 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 19 : Chọn D

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 20 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 21 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 22 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

So sánh hai nghiệm ta được nghiệm dương nhỏ nhất là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 23 : Chọn B

Nếu chọn một cây bút chì thì sẽ có 8 cách.

Nếu chọn một cây bút bi thì sẽ có 6 cách.

Nếu chọn một cuốn tập thì sẽ có 10 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 8+ 6 + 10 = 24cách chọn.

Câu 24 : Chọn B

Để chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu (nghĩa là chọn một bông hoa hồng trắng- một bông hoa hồng đỏ- hoa hồng vàng), ta có:

Có 5 cách chọn hoa hồng trắng.

Có 6 cách chọn hoa hồng đỏ.

Có 7 cách chọn hoa hồng vàng.

Vậy theo qui tắc nhân ta có 5.6.7 = 210 cách.

Câu 25 : Chọn C

Lấy A(1;1)∈ d và vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Vì A’ thuộc d’ suy ra a + 1 + 2(b + 1) – 7 = 0 ⇔ a + 2ab = 4 .

Trong các phương án chỉ có phương án C thỏa mãn

Câu 26 : Chọn D

Mệnh đề: A, B, C đúng.

Mệnh đề D chỉ đúng khi đường thẳng nằm trong mặt phẳng , còn khi đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm thì mệnh đề trên là sai .

Câu 27 : Chọn B

Gọi d’: x + y + m = 0 là ảnh của d’ qua phép vị tự tâm O.

Vì O ∈ d suy ra O chính là ảnh của O qua V(O;k) .

Vậy (d’): x + y = 0 .

Câu 28 : Chọn A

TH1: Gieo lần 1 xuất hiện mặt 2 chấm, lần 2 không xuất hiện mặt 2 chấm ⇒ có 5 cách.

TH2: Gieo lần 1 không xuất hiện mặt 2 chấm, lần 2 xuất hiện mặt 2 chấm ⇒ có 5 cách.

TH3: Gieo cả 2 lần đều được mặt 2 chấm ⇒ có 1 cách.

Vậy xác suất cần tính là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) .

Câu 29 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Vậy ymax = -3

Câu 30 : Chọn B

Coi 2 bạn nam ngồi cạnh nhau là 1 phần tử X, 2 bạn nữ ngồi cạnh nhau là 1 phần tử Y.

Chọn 2 ghế từ 4 ghế để xếp 2 phần tử X; Y có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách

Đổi chỗ 2 bạn nữ ta có them 1 cách. Nên số cách xếp 2 bạn nữ trong Y là 2.

Số cách xếp 2 bạn nam trong X là 2

Theo quy tắc nhân, có tất cả Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách.

Câu 31 : Chọn

Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong 24 thẻ có 24 cách suy ra n(Ω) = 24 .

Trong các số từ 1 đến 24 có số {4;8;12;16;20;24} chia hết cho 4.

Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố là n(X) = 6 .

Vậy Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 32 : Chọn D

Xét giao tuyến của 2 mặt phẳng ( SAB) và (SCD) có:

S chung

AB// CD

AB ⊂ (SAB) ; CD ⊂ (SCD)

Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB), (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD.

Câu 33 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 34 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 35 : Chọn D

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Số hạng không chứa x khi k = 10 , hệ số của nó là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) .

Câu 36 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 37 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 38 : Chọn C

Không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Giả sử trong 25 câu có 3 câu hỏi đề thi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) .

Giả sử trong 25 câu có 4 câu hỏi đề thi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Giả sử trong 25 câu có 5 câu hỏi đề thi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Xác suất cần tìm là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 39 : Chọn C

Xếp An và Dũng ngồi hai đầu ghế có 2! cách xếp.

Số cách xếp 3 bạn Bình, Chi, Lệ vào 3 ghế còn lại là một hoán vị của 3 phần tử nên có có 3! cách.

Vậy có 2!.3! = 12 cách.

Câu 40 : Chọn D

• Sắp xếp 20 cuốn sách trên giá là một hoán vị của 20 phần tử nên ta có

20! cách sắp xếp.

• Khi hai cuốn tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau (thay đổi vị trí cho nhau), ta coi đó là một phần tử và cùng sắp xếp với 18 cuốn sách còn lại trên giá nên có 2. 19! cách sắp xếp.

Vậy có tất cả 20! – 2.19! = 19!.18 cách sắp xếp theo yêu cầu bài toán.

Câu 41 : Chọn B

Không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Không gian biến cố là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 42 : Chọn C

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Số hạng không chứa x khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 43 : Chọn C

Gọi số cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) .

Chọn a có 9 cách.

Chọn b; c; d; e từ 9 số còn lại có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) = 3024 cách.

Vậy có 9. 3024 = 27216.

Câu 44 : Chọn B

Ta chia thành các trường hợp sau:

TH1: Nếu số 123 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) số.

TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) số.

TH3: Nếu số 123; 321 không đứng đầu

Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu ( khác 0; 1; 2; 3 ).

khi đó còn 6 vị trí:

có 4 cách xếp 3 số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) cách chọn các số còn lại.

Do đó trường hợp này có 6.2.4.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) = 5760

Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là 2.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) + 5760 = 7440 .

Câu 45 : Chọn D

Vì không xét đến sự phân biệt chức vụ của 3 người trong ban thường vụ nên mỗi cách chọn ứng với một tổ hợp chập 3 của 7 phần tử.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) = 35 cách chọn ban thường vụ.

Câu 46 : Chọn D

Với hai điểm bất kỳ trong n điểm ta luôn được một đoạn thẳng.

Vậy số đoạn thẳng cần tìm chính là một tổ hợp chập 2 của 2018 phần tử (điểm).

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) đoạn thẳng.

Câu 47 : Chọn C

Số cách lấy 3 điểm từ 10 điểm phân biệt là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Số cách lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A1 ; A2 ; A3 ; A4 là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Khi lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A1 ; A2 ; A3 ; A4 thì sẽ không tạo thành tam giác.

Như vậy, số tam giác tạo thành 120 – 4 = 116 tam giác.

Câu 48 : Chọn C

Một tam giác được tạo bởi ba điểm phân biệt nên ta xét:

TH1. Chọn 1 điểm thuộc d1 và 2 điểm thuộc d2 có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) tam giác.

TH2. Chọn 2 điểm thuộc d1 và 1 điểm thuộc d2 có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) tam giác.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2) tam giác cần tìm.

Câu 49 : Chọn B

Hai đường tròn cho tối đa hai giao điểm.

Và 5 đường tròn phân biệt cho số giao điểm tối đa khi 2 đường tròn bất kỳ trong 5 đường tròn đôi một cắt nhau.

Vậy số giao điểm tối đa của 5 đường tròn phân biệt là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 2)

Câu 50 : Chọn B

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 – Đề số 3

Câu 1 : Phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) có các nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) trong khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) là

A. 5

B. 7

C. 4

D. 6

Câu 3 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) tương đương với phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 : Cho đa giác đều n đỉnh, Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) . Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo.

A. n = 15

B. n = 27

C. n = 8

D. n = 18

Câu 5 : Phương trình nào sau đây vô nghiệm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 6 : Cho đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) . Ảnh của đường tròn (C) qua phép ĐO là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 7 : Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 8 : Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 9 : Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 10 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 11 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 12 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 13 : Lớp 11A7 có 18 nam và 24 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh để hát song ca. Xác suất để trong đó có ít nhất một nam là?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 14 : Giá trị nhỏ nhất của y = 4 – 3cos2x là

A. 1

B. 7

C. -7

D. -3

Câu 15 : Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6;7} .Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có bốn chữ số đôi một khác nhau?

A. 2048

B. 420

C. 840

D. 750

Câu 16 : Cho đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng (d) :

A. (-1;5)

B. (-2;3)

C. (2;3)

D. (-3;-1)

Câu 17 : Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực nhật sao cho có ít nhất 2 nữ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 18 : Phương trình 2cosx + 1 = 0 có nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 19 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Câu 20 : Cho 2 đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng thứ hai lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy trên hai đường thẳng trên?

A. 560 tam giác.

B. 270 tam giác.

C. 441 tam giác.

D. 150 tam giác.

Câu 21 : Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Tính xác suất để hai quả đó cùng màu

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 22 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sinx – cosx là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 23 : Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố A ∪ B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 24 : Trong mp oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) và điểm A(1;3) . Tìm ảnh của A qua phép Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) ?

A. (-1;2)

B. (-1;-2)

C. (1;-2)

D. (3;4)

Câu 25 : Có hai chiếc hộp: Hộp thứ nhất chứa bốn bi xanh, ba bi vàng; Hộp thứ hai chứa hai bi xanh, một bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một viên bi. Xác suất để được hai bi xanh là;

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 26 : Biết n là số nguyên dương thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của n là:

A. 15

B. 16

C. 14

D. 12

Câu 27 : Trong mặt phẳng, với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M(1;-3) . Phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) biến M thành điểm

A. M'(1;7)

B. M'(3;2)

C. M'(3;1)

D. M'(-1;-7)

Câu 28 : Trong mp Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x + y – 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép V(O;-2) biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. -3x + y + 3 = 0

B. 3x + y + 6 = 0

C. 3x + y – 6 = 0

D. 3x + y – 3 = 0

Câu 29 : Lớp 11A7 có 18 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Thầy chủ nhiệm cần chọn 10 học sinh để luyện tập vũ khúc sân trường. Hỏi thầy chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn 10 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 30 : Hàm số y = sin2x – tan2x tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 31 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 32 : Sắp xếp 5 người trong đó có An và Linh ngồi vào 5 ghế thẳng hàng. Xác suất để An và Linh không ngồi cạnh nhau là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 33 : Từ thành phố A tới thành phố B có 4 con đường, từ thành phố B tới thành phố C có 5 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B chỉ một lần.

A.9

B. 20

C. 1

D. 25

Câu 34 : Phương trình sin2x – 3sinx + 2 = 0

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 35 : Trong mặt phẳng mo Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x – 2y + 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) có phương trình:

A. x – 2y + 1 = 0

B. x – 2y + 3 = 0

C. 2x – 4y + 3 = 0

D. x – 2y – 1 = 0

Câu 36 : Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số -2 biến đường tròn : (x – 1)2 – (y – 2)2 = 4 thành:

A. (x – 2)2 – (y – 4)2 = 16

B. (x – 4)2 – (y – 2)2 = 4

C. (x – 1)2 – (y – 2)2 = 16

D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

Câu 37 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 38 : Để chào mừng ngày 26/3 Đoàn trường THPT XXX tổ chức giải bóng đá có 10 đội tham dự theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm (hai đội bất kỳ đều gặp nhau đúng 1 trận). Hỏi đoàn trường phải tổ chức bao nhiêu trận đấu ?

A. 10 trận

B. 45 trận

C. 90 trận

D. Kết quả khác

Câu 39 : Đường thẳng đi qua điểm A(-2;1) và song song với đường thẳng y = 2x – 3 có phương trình là

A. y = -2x + 3

B. y = 2x – 6

C. y = 2x + 5

D. y = -2x – 5

Câu 40 : Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} . Số các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lấy ra từ tập A là

A. 30420

B. 27216

C. 15120

D. 27162

Câu 41 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x – 3y + 1 = 0 . Để phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) biến đường thẳng d thành chính nó thì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) phải là vecto nào trong số các vecto sau ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 42 : Một thùng có 7 sản phẩm, trong đó có 4 sản phầm loại I và 3 sản phầm loại II. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Xác suất để lấy được 2 sản phẩm cùng loại là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 43 : Số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 44 : Cho tanα = -2 . Giá trị của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 45 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) có các họ nghiệm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 46 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M'(-3;2) là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc 90o thì điểm M có tọa độ là:

A. (2;-3)

B. (2;3)

C. (-2;-3)

D. (3;-2)

Câu 47 : Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

A. 22018 – 1

B. 22018 + 1

C. 22018

D. 22018 – 2

Câu 48 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: x + 2y – 3 = 0 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 và phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) biến d thành đường thẳng d’ có phương trình:

A. x + 2y – 6 = 0

B. x + 2y – 11 = 0

C. x + 2y + 6 = 0

D. x + 2y + 11 = 0

Câu 49 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 50 : Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài:

Bạn đang xem: 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022 – 2023

Câu 1 : Chọn B

Ta thấy cosx = 0 không thỏa mãn phương trình đã cho

chia cả 2 vế của phương trình cho cos2x , ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 3 : Chọn A

Phương trình đã cho

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 : Chọn D

Đa giác lồi n đỉnh thì có n cạnh. Nếu vẽ tất cả các đoạn thẳng nối từng cặp trong n đỉnh này thì có một bộ gồm các cạnh và các đường chéo.

Vậy để tính số đường chéo thì lấy tổng số đoạn thẳng dựng được trừ đi số cạnh, với

• Tất cả đoạn thẳng dựng được là bằng cách lấy ra 2 điểm bất kỳ trong n điểm, tức là số đoạn thẳng chính là số tổ hợp chập 2 của n phần tử.

Như vậy, tổng số đoạn thẳng là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

• Số cạnh của đa giác lồi là n

Suy ra số đường chéo của đa giác đều n đỉnh là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Theo bài ra, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 5 : Chọn B

Các phương trình ở các đáp án A, C và D có nghiệm.

Xét phương trình: 2sinx – 3cosx = 4

Vì 42 < 22 + (-3)2 nên phương trình vô nghiệm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 6 : Chọn B

Đường tròn (C) có tâm I(-2;1) và bán kính R = 3

D0(I) = I'(2;-1)

Gọi (C’) là ảnh của (C) qua phép D0 ⇒ (C’) tâm I'(2′-1) và bán kính R’ = R = 3 .

Khi đó (C’): (x – 2)2 + (y + 1)2 = 9

Câu 7 : Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω)= 6.6 = 36 (phần tử)

Để tổng số chấm lẻ thì số cách chọn là: 6.3 = 18 (cách)

Xác suất để tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 8 : Chọn D

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Với điều kiện (*) phương trình đã cho

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 9 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 10 : Chọn B

Câu 11 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 12 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 13 : Chọn B

Số cách chọn ngẫu nhiên 2 học sinh là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (Cách)

Số cách chọn 2 học sinh để có ít nhất 1 nam là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (Cách)

Xác suất để có ít nhất 1 nam là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 14 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 15 : Chọn D

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số thỏa mãn đề bài là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

+) Nếu d = 0 thì số cách chọn abc là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (cách)

+) Nếu d ∈ {2;4;6} thì a có 6 cách chọn ⇒ số cách chọn là bc là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Trong trường hợp này có: 3.6.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) = 540 (cách)

Số các số thỏa mã đề bài là: 210 + 540 = 710 (số)

Câu 16 : Chọn A

Thay điểm x = -1 ⇒ t = 1 ⇒ y = 5 ⇒ điểm (1;-5) ∈ d

Câu 17 : Chọn B

Có các cách chọn sau:

+) 2 nữ, 2 nam Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (cách)

+) 3 nữ, 1 nam Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (cách)

+) 4 nữ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (cách)

Theo quy tắc cộng, số cách chọn là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) (cách)

Câu 18 : Chọn A

Phương trình đã cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 19 : Chọn B

Câu 20 : Chọn C

TH1. Lấy 2 điểm thuộc d1 ; 1 điểm thuộc d2 có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) tam giác

TH2. Lấy 1 điểm thuộc d2 ; 2 điểm thuộc d1 có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) tam giác

Vậy số tam giác cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 21 : Chọn D

Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong 5 quả cầu có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) cách

TH1. 2 quả cầu lấy ra cùng màu trắng ⇒ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) cách

TH1. 2 quả cầu lấy ra cùng màu đen ⇒ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) cách

Vậy xác suất cần tính là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 22 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 23 : Chọn C

Phần tử của biến cố B là B = {SSS;NNN}

Phần tử của biến cố A là A = {SSN;SSS;NSS} .

Vậy A ∪ B = {SSS;SSN;;NSS;NNN}

Câu 24 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 25 : Chọn C

Lấy 1 bi từ hộp thứ nhất có 7 cách, 1 bi từ hộp thứ hai có 3 cách ⇒ n(Ω) = 3.7 = 21

Lấy 1 bi xanh từ hộp thứ nhất có 4 cách, 1 bi xanh từ hộp thứ hai có 2 cách ⇒ n(X) = 4.2 = 8

Vậy xác suất cần tính là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 26 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 27 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 28 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 29 : Chọn B

Lớp học có tất cả 42 học sinh

Số cách chọn 10 học sinh từ 42 học sinh là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Giả sử trong 10 học sinh được chọn không có học sinh nữ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) cách chọn

Vậy số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 30 : Chọn D

Hàm số y = sin 2x tuần hoàn với chu kì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Hàm số y = tan2x tuần hoàn với chu kì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Do đó; hàm số đã cho tuần hoàn với chu kì T = π

Câu 31 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 32 : Chọn D

Sắp xếp 5 người vào 5 ghế có 5! = 120 cách

Giả sử An và Linh ngồi cạnh nhau, khi đó coi An và Linh là một phần tử + 3 người còn lại ngồi vào ghế.

Khi đó, có 2!.4! = 48 cách sắp xếp để An và Linh ngồi cạnh nhau

Vậy có 120 – 48 = 72 cách sắp xếp để An và Linh không ngồi cạnh nhau

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 33 : Chọn B

Đi từ A → B có 4 cách, đi từ B → C có 5 cách.

Theo quy tắc nhân, đi từ A → C có 4 x 5 = 20 cách

Câu 34 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 35 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 36 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 37 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 38 : Chọn B

Cứ 2 đội ta sẽ có 1 trận bóng đá

Với 10 đội, đoàn trưởng phải tổ chức số trận là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 39 : Chọn C

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là (d): y = ax + b

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Mà (d) đi qua A(2;-1) ⇒ -2a + b = 1 ⇔ b = 5

Vậy phương trình đường thẳng d): y = 2x + 5

Câu 40 : Chọn B

Gọi số cần tìm có dạng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) với a,b,c,d,e ∈ A

Suy ra a có 9 cách chọn, b có 9 cách chọn, c có 8 cách chọn, d có 7 cách chọn, e có 6 cách chọn.

Khi đó, có tất cả 9.9.8.7.6 = 27216 số cần tìm

Câu 41 : Chọn A

Giả sử vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) .

Gọi M(x;y) là điểm thuộc đường thẳng d và M'(x’;y’) là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 42 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 43 : Chọn C

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Số hạng không chứa x khi 12 – 4k = 0 ⇔ k =3 ⇒ số hạng đó là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 44 : Chọn D

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 45 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 46 : Chọn B

Điểm M(-3;2) là ảnh của điểm M(2;3) qua phép quay tâm O góc 90o

Câu 47 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 48 : Chọn B

Gọi M(x;y) là điểm thuộc đường thẳng d, M'(x’;y’) là điểm thuộc đường thẳng d1 là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2, M”(x”;y”) là điểm thuộc đường thẳng d” là ảnh của d1 qua phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 49 : Chọn D

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Câu 50 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 3)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 – Đề số 4

Câu 1 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) . Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) có giá trị bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 : Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 3 : Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) biến:

A. B thành C

B. C thành A

C. C thành B

D. A thành D

Câu 4 : Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có điểm bằng nhau. Nếu kết quả cuộc thi và việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 1635

B. 1536

C. 1356

D. 1365

Câu 5 : Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?

A. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.

B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.

D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu k ≠ 1 .

Câu 6 : Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

A. 9

B. 5

C. 4

D. 10

Câu 7 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) và điểm M'(4;2) . Biết là ảnh của M qua phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) . Tìm M.

A. M(5;-3)

B. M(-3;5)

C. M(3;7)

D. M(-4;10)

Câu 8 : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x – cos2x lần lượt là:

A. 2; −1

B. 3; −1

C. −1; −3

D. 3; 1

Câu 9 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + 3y – 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. 2x + 3y – 6 = 0

B. 4x + 2y – 5 = 0

C. 2x + 3y + 3 = 0

D. 4x – 2y – 3 = 0

Câu 10 : Cho hai đường thẳng song song a và b Trên a lấy 17 điểm phân biệt, trên b lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5420

Câu 11 : Có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π , biến tam giác đều có tâm O thành chính nó

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 12 : Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 13 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

A. (x – 4)2 + (y – 2)2 = 4

B. (x – 4)2 + (y – 2)2 = 16

C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

D. (x – 2)2 + (y – 4)2 = 16

Câu 14 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) và đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) . Ảnh của (C) qua Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là (C’) :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 15 : Chu kỳ của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 16 : Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Từ đó người ta muốn chọn ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì đã chọn. Hỏi có bao nhiêu cách làm như thế?

A. 1000

B. 1200

C. 2000

D. 2200

Câu 17 : Ảnh của đường thẳng d: -3x + 4y + 5 = 0 qua phép đối xứng trục Ox là đường thẳng nào sau đây

A. 3x + 4y – 5 = 0

B. 3x – 4y – 5 = 0

C. -3x + 4y – 5 = 0

D. x + 3y – 5 = 0

Câu 18 : Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 19 : Ảnh của điểm P(-1;3) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O(0;0) góc quay 180o và phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số 2 là.

A. (2; -6)

B. (-2; 6)

C. (6; 2)

D. (- 6; -2)

Câu 20 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) . Tính giá trị Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 21 : Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7; 8; 9 Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A.27

B. 9

C. 6

D. 3

Câu 22 : Tìm m để phương trình 5cosx – msinx = m + 1 có nghiệm

A. m ≤ 24

B. m ≥ 24

C. m ≤ 12

D. m ≤ -13

Câu 23 : Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là

A. 24

B. 120

C. 60

D. 16

Câu 24 : Phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) tương đương với phương trình nào sau đây:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 25 : Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

A. 13

B. 12

C. 18

D. 216

Câu 26 : Phương trình 1 + cosx = m có đúng 2 nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) khi và chỉ khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 27 : Tìm hệ số của x12 trong khai triển (2x – x2)10

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 28 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 29 : Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160

B.240

C.180

D. 120

Câu 30 : Phương trình sinx = cosx chỉ có các nghiệm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 31 : Tìm hệ số của x5 trong khai triển P(x) = x(1 – 2x)5 + x2(1 + 3x)10

A. 80

B. 3240

C. 3320

D. 259200

Câu 32 : Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn?

A. 210

B. 200

C. 180

D. 150

Câu 33 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 34 : Từ các chữ số 0; 1; 2;3 ; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau

A. 156

B. 144

C. 96

D. 134

Câu 35 : Nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 36 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249

B. 7440

C. 3204

D. 2942

Câu 37 : Tính tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

A. S = 3n

B. S = 2n

C. S = 3.2n

D. S = 4n

Câu 38 : Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp, tính xác suất để 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 39 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thằng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác.

B. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không điểm chung.

C. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

D. Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

Câu 40 : Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD và ABC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. IJ song song với CD

B. IJ song song với AB

C. IJ chéo CD

D. IJ cắt AB

Đáp án và Hướng dẫn làm bài:

Câu 1 : Chọn D

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 : Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Gọi A là biến cố Cả bốn lần gieo xuất hiện mặt sấp n(A) = 1

Vậy xác suất cần tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Câu 3 : Chọn C

Vì ABCD là hình bình hành nên: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) biến C thành B

Câu 4 : Chọn D

Nếu kết quả cuộc thi là việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì mỗi kết quả ứng với một tổ hợp chập 4 của 15 phần tử.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) kết quả.

Câu 5 : Chọn D

Tính chất D sai vì hai đoạn thẳng đó bằng nhau

Câu 6 : Chọn A

Nếu chọn cỡ áo 39 thì sẽ có 5 cách.

Nếu chọn cỡ áo 40 thì sẽ có 4 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 5 + 4 = 9 cách chọn mua áo.

Câu 7 : Chọn A

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Vậy M (5; -3)

Câu 8 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 9 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 10 : Chọn C

Một tam giác được tạo bởi ba điểm phân biệt nên ta xét:

TH1. Chọn 1 điểm thuộc a và 2 điểm thuộc b có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) tam giác.

TH2. Chọn 2 điểm thuộc a và 1 điểm thuộc b có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) tam giác.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) tam giác cần tìm.

Câu 11 : Chọn A

Các phép quay thỏa mãn bài toán là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 12 : Chọn D

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 13 : Chọn C

Đường tròn (C ) có tâm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2; biến tâm I thành tâm I’ nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 14 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đường tròn (C ) có tâm I(1; -2) và R = 3.

Tinh tiến theo Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) biến tâm I thành tâm I’ nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đường tròn (C’) có tâm I’ ( 4; 1) và bán kính R’ = R = 3 có phương trình:

(x – 4)4 + (y + 1)2 = 4

Câu 15 : Chọn A

Hàm số y = tanx(ax + b) (a ≠ 0) có chu kỳ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 16 : Chọn B

Số cách chọn 3 tem thư trong 5 tem thư khác nhau là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách chọn 3 bì thư trong 6 bì thư khác nhau là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách dán tem thư thứ nhất vào 3 bì thư là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách dán tem thư thứ hai vào 2 bì thư còn lại là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách dán tem thư thứ hai vào bì thư cuối cùng là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Vậy có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách làm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 17 : Chọn A

Đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm có hoành độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) và trục tung tại điểm có tung độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox cắt trục Ox tại điểm có hoành độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) và trục tung tại điểm có tung độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Phương trình đoạn chắn của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 18 : Chọn B

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp chứa 18 viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Gọi A là biến cố 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng . Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cố A là :

● TH1: Chọn 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 3 bi xanh nên có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

● TH2: Chọn 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh nên có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Suy ra số phần tử của biến cố A là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Vậy xác suất cần tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Câu 19 : Chọn A

Gọi M(x;y) là ảnh của P qua phép quay tâm O, góc quay 180°.

Khi đó O là trung điểm của MP suy ra M(1;-3) .

Phép vị tự tâm O, tỉ số k = 2 biến điểm M thành điểm N nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 20 : Chọn D

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 21 : Chọn B

Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn.

Nếu chọn một quả trắng có 6 cách.

Nếu chọn một quả đen có 3 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 6 + 3= 9 cách chọn.

Câu 22 : Chọn C

Để phương trình đã cho có nghiệm khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 23 : Chọn A

Xếp bạn Chi ngồi giữa có 1 cách.

Số cách xếp 4 bạn sinh An, Bình, Dũng, Lệ vào 4 chỗ còn lại là một hoán vị của 4 phần tử nên có có 4! = 24 cách.

Vậy có 24 cách xếp.

Câu 24 : Chọn C

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 25 : Chọn D

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có:

Có 12 cách chọn hộp màu đỏ.

Có 18 cách chọn hộp màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có 12. 18 = 216 cách.

Câu 26 : Chọn A

Phương trình đã cho có 2 nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) khi và chỉ khi

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 27 : Chọn B

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có

Số hạng đứng thứ k + 1 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Hệ số của x12 ứng với 10 + k = 12 nên k = 2

Hệ số cần tìm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 28 : Chọn C

Đặt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Do đó sin2x = 1 – t2 .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 29 : Chọn C

Ta có: 253125000= 23. 34. 58 nên mỗi ước số tự nhiên của số đã cho đều có dạng 2m x 3n x 5p trong đó m,n,p ∈ N sao cho 0 ≤ m ≤ 3 ; 0 ≤ n ≤ 4; 0 ≤ p ≤ 8

Có 4 cách chọn m

Có 5 cách chọn n

Có 9 cách chọn p

Vậy theo qui tắc nhân ta có 4.5.9 = 180 ước số tự nhiên.

Câu 30 : Chọn A

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 31 : Chọn C

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

số hạng chứa x5 tương ứng với 6- k = 5 nên k = 1 .

Tương tự, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

số hạng chứa x5 tương ứng với 12 – l= 5 hay l = 7.

Vậy hệ số của x5 cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Câu 32 : Chọn A

Số cách chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ từ 7 người là số các chỉnh hợp chập ba của bảy phần tử

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 33 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 34 : Chọn A

Gọi số cần tìm có dạng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) với a,b,c,d ∈ A = {0,1,2,3,4,5}

Vì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là số chẵn ⇒ d = {0,2,4}

TH1. Nếu d = 0 số cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) Khi đó:

a được chọn từ tập A{0} nên có 5 cách chọn.

b được chọn từ tập A{0,a} nên có 4 cách chọn.

c được chọn từ tập A{0,a,b} nên có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có 5.4.3 = 60 số có dạng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

TH2. Nếu d = {2,4} ⇒ d có 2 cách chọn.

Khi đó a: có 4 cách chọn (khác 0 và d),

b: có 4 cách chọn và c có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có 2.4.4.3 = 96 số cần tìm như trên.

Vậy có tất cả 60 +96 = 156 số cần tìm.

Câu 35 : Chọn B

Điều kiện: sin2x ≠ 0 .

Phương trình tương đương Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 36 : Chọn B

Ta chia thành các trường hợp sau:

TH1: Nếu số 123 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) số.

TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) số.

TH3: Nếu số 123; 321 không đứng đầu

Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu ( khác 0; 1; 2; 3 ),

khi đó còn 6 vị trí có 4 cách xếp 3 số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách chọn các số còn lại. Do đó trường hợp này có 6.2.4.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) = 5760

Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là 2.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) + 5760 = 7440 .

Câu 37 :

Khai triển nhị thức Niu-tơn của (1 + x)n , ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Cho x = 3, ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 38 : Chọn A

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp chứa 14 viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) .

Gọi A là biến cố 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu .

Để tìm số phần tử của biến cố A ta đi tìm số phần tử của biến cố Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) tức là 6 viên bi lấy ra không có đủ ba màu như sau:

● TH1: Chọn 6 viên bi chỉ có một màu (chỉ chọn được màu vàng).

Do đó trường hợp này có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

● TH2: Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và đỏ, có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Chọn 6 viên bi có đúng hai màu đỏ và vàng, có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và vàng, có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Do đó trường hợp này có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) cách.

Suy ra số phần tử của biến cố Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là .

Suy ra số phần tử của biến cố Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4) là .

Vậy xác suất cần tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Câu 39 : Chọn D

A sai. Trong trường hợp 2 đường thẳng cắt nhau thì chúng chỉ có 1 điểm chung.

B và C sai. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng đồng phằng và không có điểm chung.

Câu 40 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Gọi M;N lần lượt là trung điểm của BD; BC

là đường trung bình của tam giác BCD ⇒ MN // CD

Vì I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD và ABC ⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 4)

Từ (1) và (2) suy ra: IJ // CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 – Đề số 5

I.Trắc nghiệm

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 2: Đường cong trong hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3: Tìm chu kì của hàm số y=sinx-cos4x

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4: Một lớp có 21 học sinh nam và 14 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ nghiên cứu khoa học?

A. 21

B. 35

C. 14

D. 294

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau đôi một?

A. 5040

B. 9000

C. 1000

D. 4436

Câu 6: Có 5 bì thư khác nhau và 5 con tem khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì thư sao cho mỗi bì thư chỉ dán một con tem?

A. 25

B. 120

C. 10

D. 1

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng về phép tịnh tiến?

A. Hình tam giác đều

B. Hình thoi

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Câu 8: Hình nào trong các hình sau không có trục đối xứng?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là điểm biến điểm M thành điểm M’ thì Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

B. Nếu Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) thì MM’N’Nlà hình bình hành

C. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là phép đồng nhất nếu Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

D. Phép tịnh tiến theo vectơ biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó

Câu 9: Trong mặt phẳng α cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S∉α. Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong bốn điểm nói trên?

A. 6

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 10: Tứ diện ABCD. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng AC và BD cắt nhau

B. Hai đường thẳng AC và BD không có điểm chung

C. Tồn tại một mặt phẳng chứa hai đường thẳng AC và BD

D. Không thể vẽ hình biểu diễn tứ diện ABCD bằng các nét liền

Câu 11: Tìm tập nghiệm của phương trình sin3x+1=0

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 12: Tìm các nghiệm của phương trình sin2x+cosx-1=0 trong khoảng Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 13: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 14: Tìm tập xác định của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 15: Tìm m để phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) có nghiệm.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 16: Phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) tương đương với phương trình nào sau đây?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 17: Tìm số nghiệm của phương trình tanx=1 trong khoảng Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. 5

B. 7

C. 3

D. 4

Câu 18: Có bao nhiêu cách phân chia 8 học sinh thành hai nhóm sao cho một nhóm có 5 học sinh, nhóm còn lại có 3 học sinh?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, sao cho mỗi số đó, chữ số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 20: Tìm các giá trị của x thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

A. x=5

B. x=5 hoặc x=-2

C. x=-2

D. Không tồn tại

Câu 21:Khai triển biểu thức (x-m2)4 ta được biểu thức nào trong các biểu thức dưới đây?

A. x4-4x3m+6x2m2-4xm3+m4

B. x4-x3m2+x2m4-xm6+m8

C. x4-4x3m2+6x2m4-4xm6+m8

D. x4-x3m2+x2m2-xm3+m4

Câu 22:Chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm trong 10 sản phẩm. Biết rằng trong 10 sản phẩm đó có 2 phế phẩm. Tính xác suất để trong sản phẩm được chọn không có phế phẩm nào.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 23:Một túi chứa 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 6 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn không có đủ cả ba màu.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 24: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) biến điểm A(4;5) thành điểm A’ . Tìm tọa độ điểm A’

A. A’(5;2)

B. A’(5;-2)

C. A’(-3;-2)

D. A’(3;2)

Câu 25:Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’ . Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ ?

A. 2

B. 1

C. 0

D. vô số

Câu 26:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M(3;2) Tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc quay 900

A. M’(-2;3)

B. M’(2;3)

C. M’(-2;-3)

D. M’(2;-3)

Câu 27:Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài bằng nó

B. Phép dời hình là một phép đồng dạng với tỉ số đồng dạng bằng 1

C. Phép đồng dạng biến một tam giác thành một tam giác bằng nó, biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính

D. Phép vị tự tâm O, tỉ số k biến một góc thành một góc có số đo bằng nó

Câu 28: Cho hình chóp S.ABCD, AB và CD cắt nhau tại I. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao tuyến của (SAB) và (SCD)là đường thẳng SI

B. Giao tuyến của (SAC) và (SCD) là đường thẳng SI

C. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng SK với K là giao điểm của SD và BC

D. Giao tuyến của (SOC) và (SAD) là đường thẳng SM với M là giao điểm của AC và SD

Câu 29:Cho ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau và không đồng phẳng. Tìm số giao điểm phân biệt của ba đường thẳng đã cho.

A. 1

B. 3

C. 6

D. 2

Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, các điểm M và N lần lượt thuộc các cạnh AB, SC. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với BD

B. Giao điểm của MN với (SBD) là điểm M

C. Giao điểm của MN với (SBD) là giao điểm của MN với SI, trong đó I là giao của CM với BD

D. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD)

Câu 31: Tìm tập nghiệm của phương trình sin3x-cosx=0:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 32: Tính tổng các nghiệm thuộc Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) của phương trình sin2x+cos2x+2cosx=0

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 33: Giải phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 34: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề). Tính tổng M+m

A. 5

B. 1

C. 6

D. 4

Câu 35: Ban văn nghệ lớp 11A có 7 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Cần chọn 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ để ghép thành 5 cặp nam nữ trình diễn tiết mục thời trang. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán?

A. 2446

B. 38102400

C. 317520

D. 4572288000

Câu 36: Tìm hệ số của số hạng chứa x4 trong khai triển nhị thức Niu-tơn của Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) với x≠0

A. 85

B. 180

C. 95

D. 108

Câu 37: Một thợ săn bắn 3 viên đạn vào con mồi. Xác suất để bắn trúng mục tiêu là 0,4. Tính xác suất để người thợ săn bắn trượt mục tiêu.

A. 0,064

B. 0,784

C. 0,216

D. 0,936

Câu 38:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxycho đường tròn (C) Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 39:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d:x+y=0. Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q(O;-900)

A. x-y+1=0

B. x-y-1=0

C. x-y=0

D. x-90y=0

Câu 40:Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi A’, B’,C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó phép vị tự nào biến tam giác A’B’C’ thành tam giác ABC?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

II. PHẦN RIÊNG (20%, gồm 10 câu)

1. Phần dành cho học sinh không chuyên

Câu 41: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hai điểm M(3;2) M'(3;2).Phép vị tự tâm I, tỉ số -3 biến điểm M thành điểm M’. Tìm tọa độ điểm I

A. (0;0)

B. (-3;-3)

C. (-3;0)

D. (0;-3)

Câu 42:Cho hình chóp O.ABC,A’ là trung điểm của OA, B’,C’ lần lượt thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (A’B’C’) không có điểm chung

B. Đường thẳng OA và B’C’ không cắt nhau

C. Đường thẳng AC và A’C’ cắt nhau tại một điểm thuộc mặt phẳng (SBC)

D. Đường thẳng AB và A’B’ cắt nhau tại một điểm thuộc mặt phẳng (ABC)

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD, M là điểm nằm trong tam giác SAB. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CN với BD, trong đó N là giao điểm của SM với AB.

B. Giao điểm của (SCM) với BD là giao điểm của CM với BD.

C. Giao điểm của (SAD) với CM là giao điểm của SA với CM.

D. Đường thẳng DM không cắt mặt phẳng (SAC)

Câu 44: Cho phương trình Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Tập hợp nào trong các tập hợp được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây, không là tập nghiệm của phương trình đã cho?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 45: Tìm các giá trị của m để phương trình sin2x+4(cosx-sinx)=m có nghiệm:

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 46: Tính giá trị biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 47: Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nữ và 3 bạn nam thành một hàng ngang sao cho không có 2 bạn nam nào đứng cạnh nhau?

A. 8!-3.3!

B. 8!-3!

C. 14400

D. 14396

Câu 48: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hai đường thẳng d:x+2y-1=0 và d’:x+2y-5=0. Phép tịnh tiến theo vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ . Khi đó, độ dài bé nhất của vectơ Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) là bao nhiêu?

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 49: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có bán kính R=9cm. Hai điểm B, C cố định, I là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác ABC. Biết rằng khi A di động trên (o) thì G di động trên một đường tròn (O’). Tính bán kính R’ của đường tròn (O’) .

A. R’=3cm

B. R’=4cm

C. R’=2cm

D. R’=6cm

Câu 50: Cho hình chóp S.ABCD, A’ là trung điểm của SA, B’ là điểm thuộc cạnh SB. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A’B’C) chỉ có thể là tam giác

B. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A’B’C) chỉ có thể là tứ giác

C. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A’B’C) chỉ có thể là tứ giác hoặc tam giác

D. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (A’B’C) chỉ có thể là tứ giác hoặc ngũ giác

2. Phần dành cho học sinh chuyên

Câu 51: Cho hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề). Tìm m để y<1,∀x∈R

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 52: Tìm chu kỳ của hàm số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 53: Tính tổng Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 54: Lấy ngẫu nhiên 3 số tự nhiên đôi một khác nhau, có hai chữ số và cộng cả 3 số lại. Tính xác suất để tổng nhận được chia hết cho 3

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 55: Có bao nhiêu cách chia 20 viên bi giống hệt nhau vào 4 cái hộp đôi một khác nhau, sao cho mỗi cái hộp có ít nhất 2 viên bi.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 56:Cho tứ giác đều ABCD có cạnh bằng a, lấy điểm E đối xứng với B qua C, điểm F đối xứng với B qua D. Gọi M là trung điểm của AB. Tính diện tích thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MEF)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 57: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M là trung điểm của SB và G là trọng tâm tam giác SAD. Gọi J là giao điểm của AD và mặt phẳng (OMG) . Tính tỉ số Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 58: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép biến hình F biết với điểm M(x;y) thì ảnh của M qua phép biến hình F là điểm M'(2x-y;3x-2y). Phát biểu nào về tập hợp các điểm I thỏa mãn F(I)= I sau đây là đúng?

A. Tập hợp điểm I là một điểm

B. Tập hợp điểm I là một đường tròn

C. Tập hợp điểm I là một đường thẳng

D. Tập hợp điểm I là hai đường thẳng cắt nhau

Câu 59:Cho hình bình hành ABCD, E là hình chiếu của B trên CD và K là hình chiếu của B trên AD, KE=3 và BD=5 . Tính khoảng cách từ B đến trực tâm của tam giác BEK.

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 60: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2;1)B(4;5)C(-1;4). Phép vị tự tâm I(3;2) , tỉ số k=3 biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Tính diện tích tam giác A’B’C’

Bộ Đề thi Toán lớp 11 học kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Trên đây là một số Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2022-2023. Các em học sinh có thể tham khảo trong quá trình học tập.

 

 Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-thi-hoc-ki-1-mon-toan-lop-11/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp