Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho Kế toán

0
32
Rate this post

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho Kế toán là biểu mẫu tự kiểm điểm bản thân của cá nhân là Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại của bản thân để từ đó đưa ra phương hướng khắc phục. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho Kế toán, mời bạn đọc cùng tham khảo.

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG…………

Chi bộ……………………………….

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm cho Kế toán

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…. tháng…….năm……….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2020
(Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ……………… Ngày sinh:………………..

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:…………………………………..

Chức vụ đoàn thể: Kế toán

Đơn vị công tác:…………………………………………..

Chi bộ: ……………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

* Tư tưởng chính trị

– Nhận thức đúng đắn quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Bản thân luôn chấp hành tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn có lập trường tư tưởng vững vàng.

– Có thực hiện vận động gia đình chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

– Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để học sinh và đồng nghiệp noi theo.

– Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; lề lối làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở, … theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ.

* Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Có lối sống giản dị, tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí và các biểu hiện tích cực, giữ gìn tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên.

– Tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm như: Thực hiện tiết kiệm và giáo dục học sinh tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước của trường. Chấp hành tốt quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhà trường, nói và làm theo nghị quyết của chi bộ.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan trường học, quan hệ gắn kết với nhân dân cũng như phụ huynh học sinh, luôn lắng nghe ý kiến đề xuất của phụ huynh học sinh trong giảng dạy và cùng với gia đình kết hợp giáo dục để đạt chất lượng cao hơn. Đồng thời cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, học sinh nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, có ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan. Luôn lắng nghe, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, thực hiện họp lệ chi bộ đầy đủ và đóng đảng phí đúng quy định.

– Có trách cao trong việc nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

* Về tác phong, lề lối làm việc:

– Đảm bảo giờ giấc, đồng phục đúng quy định của nhà trường, không đi trễ về sớm, đeo thẻ công chức… Thực hiện đúng nội quy, quy chế của ngành. Thực hiện đúng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

– Luôn tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy. Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục

– Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

– Tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và nhà trường tổ chức.

– Tinh thần hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; góp ý giúp đỡ – tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ trong công việc.

* Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thối về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

+ Bản thân là cán bộ, đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lảng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ

*Về công tác giảng dạy:

+ Được phân công giảng dạy môn……………………….. năm học……………………………..

+ Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỹ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Nhận xét đánh giá học sinh đúng qui định. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường.

+ Quan tâm giáo dục đạo đức học sinh. Theo dõi, có kế hoạch phụ đạo các học sinh yếu.

+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy ứng dụng công nghệ đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra .

+ Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

+ Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.

+ Hoàn thành công tác ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2

*Về công tác Công đoàn

+ Tham gia tích cức các hoạt động của công Đoàn trường.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế toán công Đoàn trường

+ Hoàn thành đúng quyết toán công đoàn năm 2019.

+ Công khai quỹ công Đoàn theo quy định

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Xếp loại đánh giá công chức năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Giấy khen của Công Đoàn ngành giáo dục.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Hiệu quả giáo dục trong năm học 2020 – 2021 không đạt.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

– Bản thân luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong thực hiện công việc hàng ngày, trong quan hệ với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được kiến thức, ý kiến quyết định đúng đắn trong công tác .

– Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Đối với công việc luôn hoàn thành tốt. Luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và nghiệp vụ

4. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo các nội dung nêu trên).

– Về ý thức tổ chức kỉ luật: còn vằng 2 buổi sinh hoạt Chi bộ có lí do.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Chưa có biện pháp tốt nhất giúp đỡ học sinh có ý học tập cao hơn, học sinh yếu kém bộ môn toán vẫn còn nhiều

– Công tác phụ đạo tăng tiết cho………. còn hạn chế.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

Do hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ.

– Do các em chậm tiếp thu, kiến thức cơ bản rất yếu, chưa chú ý học tập nên không tiến bộ.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

– Sắp xếp công việc khoa học hơn.

– Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong tổ, xây dựng kế hoạch giảng dạy phân hóa học sinh thật cụ thể với những học sinh chưa hoàn thành theo yêu cầu chuẩn kiến thức;

– Lập kế hoạch yếu kém để có biện pháp nâng chất lượng học sinh đến cuối năm đảm bảo yêu cầu.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

…………………………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức : …………………………….

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Nhận xét, đánh giá của chi ủy (nơi không có chi ủy thì đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ nhận xét, đánh giá):

…………………………………………………

Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng (bỏ phiếu biểu quyết):

……………………………………………………

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

………….., ngày ….. tháng …… năm……

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

– Đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng (Hội nghị ban chấp hành đảng bộ cơ sở hoặc hội nghị chi bộ cơ sở bỏ phiếu biểu quyết):

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ”, “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

……….., ngày ….. tháng …… năm….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

BÍ THƯ

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ban-kiem-diem-dang-vien-cuoi-nam-cho-ke-toan/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp