Biên bản xác định người được quyền mua tài sản

0
95
Rate this post

xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 03-BBBT/TSC – Biên bản xác định người được quyền mua tài sản được ban hành kèm theo Thông tư 144/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công.

Biên bản xác định người được quyền mua tài sản là mẫu biên bản được lập ra nhằm xác định người được quyền mua tài sản theo hình thức niêm yết giá tài sản công. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Bạn đang xem: Biên bản xác định người được quyền mua tài sản

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN MUA TÀI SẢN THEO HÌNH THỨC NIÊM YẾT GIÁ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ……. ngày ….. của ……. về việc ……………..;

Hôm nay, vào hồi ….. giờ….. phút ngày……… tháng…….. năm…….., tại ……….., ……………….(tên cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công) tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản.

– Tài sản bán: ……………………………………………………………………………………………………….

– Giá bán tài sản: ………………………………………………………………………………………………….

– Mã số của cuộc bán niêm yết(1):……………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công:

– Ông/bà: ……………………….., chức vụ: ……………………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………….., chức vụ: ……………………………………………………………..

– Ông/bà: ……………………….., chức vụ: ……………………………………………………………..

2. Người tham gia bốc thăm (Họ và tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng, địa chỉ liên hệ):

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có):

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Diễn biến cụ thể của cuộc bốc thăm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết quả bốc thăm:

Người được quyền mua tài sản theo kết quả bốc thăm là:

– Tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi: ……………………….., chức vụ……………………………………………………………….. – Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/CMND/CCCD /Hộ chiếu còn trong thời hạn sử dụng số: ……….. ngày…………

– Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………………

Việc bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản kết thúc vào lúc ………giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất ký tên./.

Người được quyền mua tài sản
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đại diện cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đại diện người tham gia bốc thăm (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(1) Mã số của cuộc bán niêm yết do cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công xác định và thực hiện niêm yết, thông báo công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bien-ban-xac-dinh-nguoi-duoc-quyen-mua-tai-san/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp