Brotherhood là gì? Đặt câu với brotherhood

0
54
Rate this post

“Brotherhood” là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất trong Tiếng Anh. Với khả năng kết hợp với nhiều từ khác, “Brotherhood” tạo ra những hiệu ứng ngôn ngữ tuyệt vời, giúp bạn ghi điểm cao trong mắt người đối diện, nhưng cũng rất dễ gây nhầm lẫn. Để biết được Brotherhood là gì, Đặt câu với brotherhood, hãy cũng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Nghĩa của từ Brotherhood

Theo từ điển Cambridge thì Brotherhood có nghĩa là (the members of) a particular organization, dịch ra tiếng Việt có những nghĩa như sau:

Một là, tình anh em, đây có thể là tình cảm của anh em trong một gia đình hoặc tình anh em chiến hữu.

Hai là, nhóm người cùng chí hướng; nhóm người cùng nghề (tức đồng chí, đồng nghiệp).

Ba là, brotherhood  nghĩa là hội ái hữu, tình bằng hữu của những người bằng hữu với nhau.

Bốn là, theo định nghĩa của người Mỹ brotherhood có nghĩa là nghiệp đoàn.

Những từ đồng nghĩa với Brotherhood

Trong tiếng anh sẽ có những từ có nhiều từ đồng nghĩa khác tạo nên sự đã dạng về ngôn từ trong khi sử dụng tránh xảy ra tình trạng lặp từ trong khi nói hoặc viết. Sau  đây, chúng tôi dựa vào từ điển tổng hợp một số từ đồng nghĩa với từ Brotherhood như sau:

 • Group
 • Association
 • Society
 • Union
 • Guild
 • Organization
 • Comradeship
 • friendship
 • Companionship
 • Unity
 • Loyalty
 • Camaraderie

Đặt câu với từ Brotherhood

 1. Brotherhood of the sea (gia tộc của đại dương)
 2. A True International Brotherhood (Một hiệp hội anh em quốc tế thật sự)
 3. They’re in the brotherhood. (Bọn họ là huynh đệ trên giang hồ)
 4. Where is the Brotherhood? (Hội huynh đệ đâu)
 5. This opera is about brotherhood.(Vở kịch này nói về tình huống đó)
 6. Nobody disrespects the Brotherhood and lives (Không kẻ bất kính với Hội Ái Hữu mà được sống cả)
 7. Now, brotherhood is different from friendship. (Tình đồng đội khác với tình bạn)
 8. He wants to join the Brotherhood (Anh ấy muốn gia nhập hội huynh đệ.)
 9. Racial Barriers Replaced by Brotherhood of Mankind (Tình huynh đệ thay thế kỳ thị chủng tộc)
 10. One of the outlaws in the brotherhood. (Một trong những gã tội phạm của hội Huynh Đệ)
 11. With Helaman, their leader, this valiant brotherhood (Cùng Hê La Man vị chỉ huy, các chiến sĩ dũng cảm này)
 12.  He surrounds us with a loving brotherhood. (Ngài bao bọc chúng ta bằng tình anh em yêu thương gắn bó).
 13. Putting the hurt on a Brotherhood general (Dám đánh thủ lĩnh Hội Ái Hữu)
 14. Ying, our brotherhood ends here and now! (Tình huynh đệ, đến đây chấm dứt)
 15. Your Grace, the Kingsguard is a sworn brotherhood (Tâu Thái Hậu, đội Cận vệ Hoàng đế đã có lời thề)
 16. They were an ancient brotherhood committed to humanism (Họ có những người anh em hướng theo chủ nghĩa nhân văn)
 17. We will test this myth of slave brotherhood (Chúng ta sẽ kiếm tra câu chuyện thần thoại về tình bằng hữu của nô lệ)
 18. This will further peace and brotherhood through understanding (Sự hiểu biết lẫn nhau sẽ đem tới hòa bình và tình anh em hữu nghị)
 19. This is the brotherhood of men-at-arms (Đây là tình huynh đệ giữa các chiến hữu )
 20. Former enemies are being united in one international brotherhood (Những kẻ thù trước kia giờ đây hợp nhất trong tình anh em quốc tế)
 21. He makes it up now with our dear brotherhood (Ngài sẽ xoa dịu ta và ban gấp bội phần hơn)
 22. Now I was part of a genuine international brotherhood (Giờ đây, tôi thuộc về một đoàn thể anh em quốc tế)
 23.  

  Why is the worldwide brotherhood of Jehovah’s Witnesses possible? (Tại sao hiệp hội anh em quốc tế của Nhân-chứng Giê-hô-va có thể có được?)

 24.  

  You’ve already met the local chapter of the Brotherhood. (Anh đã gặp Hội Ái Hữu rồi)

 25.  

  Those taught by Jehovah form a true international brotherhood (Những người được Đức Giê-hô-va dạy dỗ hợp thành đoàn thể anh em quốc tế chân chính)

 26.  

  Former enemies are now being united in an international brotherhood (Những kẻ thù trước kia giờ đây hợp nhất trong tình anh em quốc tế)

 27.  

  Didn’t tell us that the Brotherhood was handling security transpo. (Không nói rằng hội anh em quản lý chuyện giao nhận)

 28.  

  Remember, the honor of our brotherhood has been held true. (Hãy nhớ thanh danh của môn phái luôn được tôn trọng)

 29.  

  You too are invited to become part of that loving brotherhood! (Bạn cũng được mời trở thành hội viên của đoàn thể anh em đầy yêu thương đó!)

 30.  

  Only a unified brotherhood can have God’s blessing (Chỉ có một hiệp hội anh em hợp nhất mới được Đức Chúa Trời ban phước)

 31.  

  The Lannisters wanted to kill me long before I joined the Brotherhood. (Gia tộc Lannister muốn anh chết từ trước khi anh nhập Hội kìa)

 32.  

  But now a greater evil is poised to destroy their very brotherhood. (Nhưng giờ đây, có một tai hoạ khác còn đáng sợ hơn đang đe doạ lời thề sắt son của họ..)

 33.  

  They were an international “association” (Greek, adelphotesʹ, “brotherhood”). (Họ hợp thành một “hiệp-hội” quốc-tế (từ ngữ Hy-lạp adelphotes ́ có nghĩa “hội ái hữu”).

 34.  

  We’re members of a tiny brotherhood, you and I, of ex-VPs. (Ta là huynh đệ, tôi và anh, đều là cựu Phó Tổng thống)

 35.  

  Though there were some language barriers, we fully enjoyed the international brotherhood. (Mặc dù đôi khi bất đồng về ngôn ngữ, chúng tôi vui hưởng tràn trề tình anh em quốc tế)

 36.  

  What opportunities do we have to strengthen the bond of Christian brotherhood? (Chúng ta có những cơ hội nào để củng cố tình anh em giữa tín đồ Đấng Christ?)

 37.  

  The Brotherhood attempts to assassinate Senator Robert Kelly, a notoriously anti-mutant politician. (Hội này mau chóng nổi tiếng khi đe dọa chính phủ ám sát thượng nghị sĩ Robert Kelly – một người chống dị nhân)

 38.  

  I wanted to be part of the happy brotherhood that the Witnesses enjoy (Tôi muốn trở thành một thành viên của đoàn thể anh em Nhân Chứng hạnh phúc)

 39.  

  What encouragement does the Governing Body today give to the international brotherhood? (Ngày nay, Hội đồng Lãnh đạo khích lệ đoàn thể anh em quốc tế như thế nào?)

 40.  

  Never again will social classes be allowed to divide the worldwide brotherhood of man. (Sẽ không còn các giai cấp xã hội chia rẽ tình huynh đệ thế giới nữa.)

 41.  

  he government of Egypt has long viewed the Muslim Brotherhood as “enemy number one”. (Còn chính phủ Ai Cập từ lâu đã coi Liên minh Hồi giáo là “kẻ thù số một”.)

 42.  

  Now more than ever, I feel part of our worldwide brotherhood.” —Mary, United States. (Bây giờ hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình thuộc về đoàn thể anh em quốc tế”.—Mary, Hoa Kỳ.)

 43.  

  That increased feeling of brotherhood is true for the receiver as well as the giver. (Tình anh em gia tăng đó đúng thật cho cả người nhận lẫn người ban phát.)

 44.  

  Carry that arrow on and on, so that all may know of the brotherhood of men. (Hãy mang theo mũi tên đó mãi mãi để tất cả biết về tình huynh đệ của con người.)

 45.  

  They do not allow the world’s divisive politics and wars to break up their international brotherhood. (Họ không để các việc chính trị đầy chia rẽ của thế gian và các cuộc chiến tranh phá tan tình huynh đệ quốc tế của họ.)

 46.  

  Jehovah’s Witnesses are united in a worldwide brotherhood spanning more than 230 lands, islands, and territories. (Nhân Chứng Giê-hô-va hợp nhất trong đoàn thể anh em quốc tế tại hơn 230 xứ, hải đảo và lãnh thổ.)

 47.  

  He glanced at me knowingly and put his hand on his heart in symbol of brotherhood. (Anh nhìn tôi và đặt tay lên ngực thể hiện tình anh em.)

 48.  

  In the Ministry: Have you been telling a Bible student about our global Christian brotherhood? (Trong thánh chức: Anh chị có bao giờ nói với người học về tình huynh đệ tín đồ Đấng Christ trên toàn cầu chưa?)

 49.  

  Yes, take his Word to heart, pray for holy spirit, and regularly associate with the Christian brotherhood. (Vâng, hãy ghi tạc Lời Ngài vào lòng, cầu xin thánh linh và đều đặn kết hợp với đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ.)

 50.  

  The right to be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace, and universal brotherhood. (Quyền được nuôi dưỡng trong tinh thần hiểu biết, khoan dung, thân thiện giữa các dân tộc, hòa bình và tình huynh đệ đại đồng.)

 51.  

  Thus, they enjoy a peaceful brotherhood throughout their international community, no matter what their nationality, language, race, or social background. (Vì thế, họ vui hưởng một tình huynh đệ hòa thuận trong cộng đồng quốc tế của họ, bất kể quốc gia, ngôn ngữ, chủng tộc và địa vị xã hội nào.)

 52.  

  In 2011, during the Arab Spring, Qatar supported the Egyptian protesters agitating for change, as well as the Muslim Brotherhood. (Trong năm 2011, trong mùa  xuân Ả Rập, Qatar hỗ trợ những người biểu tình kích động thay đổi, bao gồm cả Hồi giáo Huynh đệ.)

 53.  

  With this faith , we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood (Với niềm tin này , chúng ta sẽ chuyển những mối bất hoà gay gắt của đất nước chúng ta thành một bản giao hưởng tuyệt vời của tình huynh đệ)

 54.  

  Along with their worldwide brotherhood of fellow workers, they unselfishly obey Jesus’ command to ‘go and make disciples.’—Matthew (Cùng với đoàn thể anh em quốc tế đồng cộng tác, họ bất vị kỷ tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su là “hãy đi dạy-dỗ muôn dân”)

 55.  

  Fallout Tactics: Brotherhood of Steel is a turn-based real-time tactical role-playing game set in the post-apocalyptic Fallout universe. (Fallout Tactics: Brotherhood of Steel là một game nhập vai chiến thuật thời gian thực theo lượt lấy bối cảnh hậu tận thế trong vũ trụ Fallout)

 56.  

  In the meantime, God dispenses practical wisdom and spiritual direction by means of the Bible and the worldwide brotherhood of faithful worshipers. (Từ đây đến đó, Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan thực tiễn và sự hướng dẫn thiêng liêng qua Kinh Thánh và qua hiệp hội huynh đệ gồm những người thờ phượng trung thành trên khắp thế giới.)

 57.  

  It was in that time that a warrior king named Yoatl led a brotherhood that fought side by side with one purpose (Vào thời điểm đó, có một vị vua hung bạo, Yoatl hắn đã tuyển chọn ra một đạo quân tinh nhuệ)

 58.  

  A more recent theory, proposed by the historian Pierre Chaplais, suggests that Edward and Gaveston entered into a bond of adoptive brotherhood. (Một giả thuyết gấn đây hơn, bởi nhà sử gia Pierre Chaplais đề xuất, cho rằng Edward và Gaveston có mối quan hệ anh em kết nghĩa)

 59.  

  After driving the invading Brotherhood of Nod forces out of a number of the world’s Blue Zones, GDI’s General Granger (Michael Ironside), acting on intelligence gathered from Nod POWs, begins to fear that the Brotherhood may be preparing to use WMDs and orders a pre-emptive strike on a Nod chemical weapons facility near Cairo, Egypt.

  Sau khi đẩy lùi sự xâm nhập của Brotherhood of Nod vào một số Blue Zone trên thế giới, Tướng Granger của GDI, với tin tình báo thu thập được từ tù binh chiến tranh Nod, bắt đầu lo sợ rằng Brotherhood có thể chuẩn bị để sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và ưu tiên ra lệnh một tấn công vào một nhà máy sản xuất vũ khí hoá học của Nod ở gần Cairo, Ai Cập.

 60. In many cases, the Armed Forces denied shooting at demonstrators with live ammunition, contrary to claims by the Brotherhood, its supporters, and several Western media outlets.

  Trong nhiều trường hợp, quân đội đã từ chối việc bắn vào người biểu tình bằng đạn dược quân trang, trái ngược với sự chứng kiến tai mắt của các nhân chứng sống của truyền thông phương Đông và cư dân địa

  Bạn đang xem: Brotherhood là gì? Đặt câu với brotherhood

 61. Aside from brotherhood filled with love, hate, envy, regret and atonement,…this is also about friendship, childhood memory of children living in poverty in Middle Region of Vietnam during 80s.

  Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kỵ, hối tiếc, ăn năn… còn là tình cảm bạn bè, kỷ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ nhà quê nghèo ở miền Trung cuối những năm 1980.

 62. The Finland branch and other nearby branches of the Watch Tower Society have sent in expert builders, and the generous worldwide brotherhood has financed construction of new branch offices and Kingdom Halls.

  Chi nhánh ở Phần Lan và những chi nhánh khác gần đó của Hội Tháp Canh gửi những chuyên gia xây cất đến đó, và đoàn thể anh em trên khắp thế giới rộng lượng tài trợ xây cất những cơ sở chi nhánh và Phòng Nước Trời mới.

 63. Immediately after he took office, a reform movement made cautious advances during the Damascus Spring, which led to the shut down of Mezzeh prison and the declaration of a wide-ranging amnesty releasing hundreds of Muslim Brotherhood affiliated political prisoners.

  Ngay sau khi nhậm chức, ông đã tiến hành một phong trào cải cách với những bước tiến thận trọng trong cái được gọi là “Mùa xuân Damascus”, dẫn đến việc al-Assad đóng cửa nhà tù Mezzeh và trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị.

 64. They do not become involved in divisive nationalism, for they form a global brotherhood cemented by love, “a perfect bond of union.”

  Họ không dính líu đến chủ nghĩa quốc gia gây chia rẽ, vì họ hợp thành một tập thể anh em khắp thế giới gắn bó với nhau bởi sự yêu thương, “dây liên-lạc của sự trọn lành”

 65. The French national motto, Liberté, Egalité, Fraternité (Freedom, Equality, Brotherhood), was replaced by Travail, Famille, Patrie (Work, Family, Fatherland); it was noted at the time that TFP also stood for the criminal punishment of “travaux forcés à perpetuité” (“forced labor in perpetuity”).

  Khẩu hiệu của Pháp, Liberté, Egalité, Fraternité (Tự do, Bình đẳng, Bác ái), bị thay thế bởi Travail, Famille, Patrie (Cần lao, Gia đình, Tổ quốc); nó đã được lưu ý bởi TFP cũng viết tắt cho hình phạt “travaux forcés à perpetuité” (“chung thân khổ sai”).

 66. The allegations were that these guys were Muslim Brotherhood and they were throwing Syrian Army officers’bodies off the bridge, and they were cursing and using blasphemous language, and there were lots of counterclaims about who they were, and whether or not they were what the video said it was.

  Nguồn thông tin cho rằng đây là Hội Anh Em Hồi Giáo… và họ đang ném thi thể của các quân sĩ Syria xuống sông…… kèm theo những câu chửi bới và báng bổ gay gắt… Có rất nhiều thông tin tranh cãi xoay quanh việc họ là ai…… và địa điểm đoạn video này được quay.

 67. The allegations were that these guys were Muslim Brotherhood and they were throwing Syrian Army officers’ bodies off the bridge, and they were cursing and using blasphemous language, and there were lots of counterclaims about who they were, and whether or not they were what the video said it was.

  Nguồn thông tin cho rằng đây là Hội Anh Em Hồi Giáo … và họ đang ném thi thể của các quân sĩ Syria xuống sông… … kèm theo những câu chửi bới và báng bổ gay gắt… Có rất nhiều thông tin tranh cãi xoay quanh việc họ là ai… … và địa điểm đoạn video này được quay.

Video về Brotherhood nghĩa là gì?

Kết luận

Bài viết đã cung cấp đến các bạn định nghĩa của từ brotherhood, đây là một từ đa nghĩa, khi sử dụng các bạn lưu ý để sử dụng cho hợp ngữ cảnh và ngữ nghĩa nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/brotherhood-la-gi-dat-cau-voi-brotherhood/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp