Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

0
68
Rate this post

Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Tên đơn vị: ……………………. Mẫu số 2

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH
XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM ……….

(Kèm theo Công văn số …/ngày … tháng … năm …)

Bạn đang xem: Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Danh sách công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Ghi chú: Cột 6, 7, 8, 9, 10, 11 ghi thành tích khen thưởng và danh hiệu thi đua của từng năm.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

……., ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/danh-sach-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-de-nghi-nang-bac-luong-truoc-thoi-han/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp