Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 86, 87 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

0
111
Rate this post

Giải bài tập trang 86, 87 Bài tập cuối chương 4 góc và đường thẳng song song sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 1 Trong những câu sau, em hãy chọn những câu đúng.

Bài 1 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Trong những câu sau, em hãy chọn những câu đúng.

Tia Oz là tia phân giác của góc (widehat {xOy}) khi:

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 86, 87 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

(begin{array}{l}a)widehat {xOz} = widehat {yOz}\b)widehat {xOz} + widehat {yOz} = widehat {xOy}\c)widehat {xOz} = widehat {yOz} = frac{{widehat {xOy}}}{2}end{array})

Lời giải:

Câu đúng là c.

Chú ý: Để chứng minh 1 tia là tia phân giác của một góc, ta có thể dùng kết quả này

Bài 2 trang 86 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát Hình 1, biết d // h. Hãy kể tên một số cặp góc bằng nhau có trong Hình 1

Lời giải: 

Ta có: (widehat {{M_1}} = widehat {{M_3}};widehat {{M_2}} = widehat {{M_4}}) ( các góc đối đỉnh)

(widehat {{E_1}} = widehat {{E_3}};widehat {{E_2}} = widehat {{E_4}})( các góc đối đỉnh)

(widehat {{N_1}} = widehat {{N_3}};widehat {{N_2}} = widehat {{N_4}}) ( các góc đối đỉnh)

(widehat {{F_1}} = widehat {{F_3}};widehat {{F_2}} = widehat {{F_4}}) ( các góc đối đỉnh)

Vì d // h nên:

+) (widehat {{M_1}} = widehat {{N_1}};widehat {{M_2}} = widehat {{N_2}};widehat {{E_1}} = widehat {{F_1}};widehat {{E_2}} = widehat {{F_2}}) (các góc so le trong)

+) (widehat {{M_1}} = widehat {{N_3}};widehat {{M_2}} = widehat {{N_4}}); (widehat {{M_3}} = widehat {{N_1}};widehat {{M_4}} = widehat {{N_2}}); (widehat {{E_1}} = widehat {{F_3}};widehat {{E_2}} = widehat {{F_4}};widehat {{E_3}} = widehat {{F_1}};widehat {{E_4}} = widehat {{F_2}}) ( các góc đồng vị)

Bài 3 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát Hình 2.

Chứng minh rằng xy // zt

Lời giải:

Vì (widehat {{A_1}} + widehat {{A_2}} = 180^circ ) ( 2 góc kề bù) nên (widehat {{A_1}} + 120^circ  = 180^circ  Rightarrow widehat {{A_1}} = 180^circ  – 120^circ  = 60^circ )

Ta có: (widehat {{A_1}} = widehat {{B_1}}( = 60^circ )). Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

Nên xy // zt (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song).

Bài 4 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát Hình 3

a) Tính B1

b) Chứng minh rằng AC // BD

c) Tính A2

Lời giải:

a) Vì (widehat {{B_1}} + 70^circ  + 30^circ  = 180^circ ) ( kề bù) nên (widehat {{B_1}} = 80^circ )

b) Vì (widehat {{B_1}} = widehat {{C}}( = 80^circ )), mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên AC // BD (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)

c) Vì AC // BD nên (widehat {DBA} = widehat {{A_1}}) (2 góc so le trong), mà (widehat {DBA} = 70^circ  Rightarrow widehat {{A_1}} = 70^circ )

Bài 5 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát Hình 4. Chứng minh rằng:

a) AB // CD và EF // CD

b) AB // EF

Lời giải: 

a) Vì AB ⊥ BC; CD ⊥ BC nên AB // CD (cùng vuông góc với BC).

Vì EF ⊥ DE; CD ⊥ DE nên EF // CD (cùng vuông góc với DE).

Vậy AB // CD và EF // CD.

b) Vì AB // CD và EF // CD nên AB // EF (cùng song song với CD).

Vậy AB // EF.

Bài 6 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho Hình 5 có (widehat {{B_1}} = 130^circ ). Số đo của (widehat {{A_1}}) là bao nhiêu?

Lời giải:

 

Vì a ⊥ c và b ⊥ c nên a // b (cùng vuông góc với đường thẳng c).

Bài 7 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho Hình 6, biết hai đường thẳng a và b song song với nhau và (widehat {{A_1}} = 50^circ )

a) Hãy viết tên các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị.

b) Tính số đo của (widehat {{A_3}},widehat {{B_3}})

c) Kẻ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại M. Chứng minh rằng c ( bot ) b.

Lời giải:

a) Các cặp góc so le trong là: (widehat {{A_3}} = widehat {{B_1}};widehat {{A_2}} = widehat {{B_4}})

Các cặp góc đồng vị là : (widehat {{A_1}} = widehat {{B_1}};widehat {{A_2}} = widehat {{B_2}};widehat {{A_3}} = widehat {{B_3}};widehat {{A_4}} = widehat {{B_4}})

b) Vì (widehat {{A_1}} = widehat {{A_3}}) (2 góc đối đỉnh), mà (widehat {{A_1}} = 50^circ ) nên (widehat {{A_3}} = 50^circ )

Vì a // b nên (widehat {{A_3}} = widehat {{B_3}})( 2 góc đồng vị), mà (widehat {{A_3}} = 50^circ ) nên (widehat {{B_3}} = 50^circ )

c) Gọi c cắt b tại D

Vì a // b nên (widehat {{M_1}} = widehat {{D_1}}) ( 2 góc so le trong), mà (widehat {{M_1}} = 90^circ  Rightarrow widehat {{D_1}} = 90^circ )

Vậy c ( bot ) b.

Chú ý: Ta có định lí: Đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì cũng song song vói đường thẳng còn lại

Bài 8 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại điểm I.

a) Hỏi nếu d // n thì điều này có trái với tiên đề Euclid không?

b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh d cắt n

Lời giải:

 

a) Theo tiên đề Euclid, ta có:
Qua điểm I nằm ngoài đường thẳng n, ta chỉ xác định được một đường thẳng m song song với đường thẳng n.
Do đó, đường thẳng d đi qua điểm I nên đường thẳng d không thể song song với đường thẳng n.
Vậy nếu d // n thì điều này trái với tiên đề Euclid. 

b) Từ kết quả câu a: Điểm d không thể song song với đường thẳng n.

Mặt khác, đường thẳng m đi qua điểm I nhưng đường thẳng n không đi qua điểm I nên hai đường thẳng d và n không trùng nhau.

Do đó, đường thẳng d cắt đường thẳng n.

Bài 9 trang 87 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Qua điểm O, là chốt xoay của một cái kéo, kẻ hai đường thẳng xOy và zOt lần lượt song song với hai lưỡi kéo (Hình 7). Tìm các góc kề bù và các góc đối đỉnh có trong hình vẽ.

Lời giải:

Các góc kề bù là: (widehat{O_1}) và (widehat{O_2}); (widehat{O_1}) và (widehat{O_4}); (widehat{O_2}) và (widehat{O_3}); (widehat{O_3}) và (widehat{O_4}).

Các góc đối đỉnh là: (widehat{O_1}) và (widehat{O_3}); (widehat{O_2}) và (widehat{O_4}).

Trường


Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-9-trang-86-87-sgk-toan-7-tap-1-ctst/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp