Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

0
97
Rate this post

Giải bài tập trang 45 Bài tập cuối chương 2 Số thực sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 6 Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người. Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Bài 1 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a)  (frac{5}{{16}};,,,, – frac{7}{{50}};,,,,frac{{11}}{{40}};,,,,frac{9}{{200}}.)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

b)   (frac{1}{7};,,,frac{1}{{11}};,,,,frac{3}{{13}};,,, – frac{5}{{12}}).

Lời giải:

a) (frac{5}{{16}} = 0,3125;,,,, – frac{7}{{50}} =  – 0,14;,,,,frac{{11}}{{40}} = 0,275;,,,,frac{9}{{200}} = 0,045.)

b) (frac{1}{7} = 0,142…;,,,frac{1}{{11}} = 0,(09);,,,,frac{3}{{13}} = 0,2307…;,,, – frac{5}{{12}} = -0,41left( 6 right)).

Bài 2 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Lời giải:

Ta có: 3,4(24) = 3,4242424….. và 3,(42)=3,4242424….

Vậy hai số đã cho bằng nhau.

Chú ý: a,b(cb) = a,(bc).

Bài 3 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính:

(sqrt {91} ;,,,sqrt {49} ;,,,,sqrt {{{12}^2}} ;,,,sqrt {{{left( { – 4} right)}^2}} ).

Lời giải:

(sqrt {91}  approx 9,54;,,,sqrt {49}  = 7;,,,,sqrt {{{12}^2}}  = 12;,,,sqrt {{{left( { – 4} right)}^2}}  = 4).

Bài 4 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

(begin{array}{l}a),sqrt 9  in mathbb{Q};,,,,,,,,,,b),sqrt 5  in mathbb{R};,,,\c),frac{{11}}{9} notin mathbb{R};,,,,,,,,,,,,d),, – sqrt 7  in mathbb{R}.end{array})

Lời giải:

a) Đúng. Do (sqrt 9  = 3 = frac{3}{1} in mathbb{Q}) nên (sqrt 9  in mathbb{Q})

b) Đúng. (sqrt 5  = 2,236…) là số vô tỉ nên (sqrt 5  in mathbb{R})

c) Sai. (frac{{11}}{9}) là số hữu tỉ nên (frac{{11}}{9} in mathbb{R})

d) Đúng. ( – sqrt 7 ) là số vô tỉ nên ( – sqrt 7  in mathbb{R})

Bài 5 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết: ({left( {x – 5} right)^2} = 64).

Lời giải: 

({left( {x – 5} right)^2} = 64 Leftrightarrow {left( {x – 5} right)^2} = {8^2} Leftrightarrow left[ {_{x – 5 =  – 8}^{x – 5 = 8}} right. Leftrightarrow left[ {_{x =  – 3}^{x = 13}} right.)

Vậy (x in left{ {13; – 3} right})

Bài 6 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Lời giải: 

Ta gạch chân chữ số hàng nghìn của dân số thành phố Hồ Chí Minh 8 993 083.

Nhận thấy chữ số hàng trăm là số 0

Khi đó, làm tròn số 8 993 083 đến hàng nghìn ta được kết quả là 8 993 000.

Vậy dân số tính đến tháng 1 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh khi làm tròn đến hàng nghìn là 8 993 000 (người).

Bài 7 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: (A = frac{{54,11.6,95}}{{26,15}}) theo hai cách như sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Lời giải:

Cách 1:

(A = frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = frac{{54,1.7}}{{26,2}} = 14,454… approx 14,5)

Cách 2:

(A = frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = 14,381… approx 14,4)

Chú ý:

Kết quả tính theo 2 cách có thể chênh lệch, tùy thuộc vào cách làm tròn

Bài 8 trang 45 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kì 1 như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: 7;

Điểm đánh giá cuối kì: 10.

Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải:

Điểm trung bình đánh giá thường xuyên là: (frac{{6 + 8 + 8 + 9}}{4} = 7,75).

Điểm trung bình môn = (Điểm TB đánh giá thường xuyên.1 + Điểm đánh giá giữa kì .2 + Điểm đánh giá cuối kì.3):6

Điểm trung bình môn Toán của Bích là: (frac{{7,75.1 + 7.2 + 10.3}}{6} = 8,625 approx 8,6).

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-6-7-8-trang-45-sgk-toan-7-tap-1-ctst/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp