Giải bài 11, 12, 13, 14 trang 7 SBT Toán 8 tập 1

0
21
Rate this post

Giải bài tập trang 7 bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 11: Kết quả của tích…

Câu 11 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính:

a. ({left( {x + 2y} right)^2})

Bạn đang xem: Giải bài 11, 12, 13, 14 trang 7 SBT Toán 8 tập 1

b. (left( {x – 3y} right)left( {x + 3y} right))

c. ({left( {5 – x} right)^2})

Giải:

a. ({left( {x + 2y} right)^2}))­­ (= {x^2} + 4xy + 4{y^2})

b. (left( {x – 3y} right)left( {x + 3y} right)) ( = {x^2} – {left( {3y} right)^2} = {x^2} – 9{y^2})

c. ({left( {5 – x} right)^2}) ( = {5^2} – 10x + {x^2} = 25 – 10x + {x^2})


Câu 12 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính:

a. ({left( {x – 1} right)^2})

b. ({left( {3 – y} right)^2})

c. ({left( {x – {1 over 2}} right)^2})

Giải:

a. ({left( {x – 1} right)^2}$$ = {x^2} – 2x + 1)

b. ({left( {3 – y} right)^2}$ $ = 9 – 6y + {y^2})

c. ({left( {x – {1 over 2}} right)^2}$ $ = {x^2} – x + {1 over 4})


Câu 13 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng:

a. ({x^2} + 6x + 9)

b. ({x^2} + x + {1 over 4})

c. (2x{y^2} + {x^2}{y^4} + 1)

Giải:

a. ({x^2} + 6x + 9)( = {x^2} + 2.x.3 + {3^2} = {left( {x + 3} right)^2})

b. ({x^2} + x + {1 over 4}) (= {x^2} + 2.x.{1 over 2} + {left( {{1 over 2}} right)^2} = {left( {x + {1 over 2}} right)^2})

c. (2x{y^2} + {x^2}{y^4} + 1)( = {left( {x{y^2}} right)^2} + 2.x{y^2}.1 + {1^2} = {left( {x{y^2} + 1} right)^2})


Câu 14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức:

a. ({left( {x + y} right)^2} + {left( {x – y} right)^2})

b. (2left( {x – y} right)left( {x + y} right) + {left( {x + y} right)^2} + {left( {x – y} right)^2})

c. ({left( {x – y + z} right)^2} + {left( {z – y} right)^2} + 2left( {x – y + z} right)left( {y – z} right))

Giải:               

a. ({left( {x + y} right)^2} + {left( {x – y} right)^2}) ( = {x^2} + 2xy + {y^2} + {x^2} – 2xy + {y^2} = 2{x^2} + 2{y^2})

b. (2left( {x – y} right)left( {x + y} right) + {left( {x + y} right)^2} + {left( {x – y} right)^2})

( = {left[ {left( {x + y} right) + left( {x – y} right)} right]^2} = {left( {2x} right)^2} = 4{x^2})

c. ({left( {x – y + z} right)^2} + {left( {z – y} right)^2} + 2left( {x – y + z} right)left( {y – z} right))

(eqalign{  &  = {left( {x – y + z} right)^2} + 2left( {x – y + z} right)left( {y – z} right) + {left( {y – z} right)^2}  cr  &  = {left[ {left( {x – y + x} right) + left( {y – z} right)} right]^2} = {x^2} cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-11-12-13-14-trang-7-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp