Giải bài 121, 122, 123 trang 95 SBT Toán 8 tập 1

0
77
Rate this post

Giải bài tập trang 95 bài 9 hình chữ nhật Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 121: Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE…

Câu 121 trang 95 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE. Gọi H, K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ B, C đến đường thẳng DE. Chứng minh rằng EH = DH

HD: Vẽ điểm I là trung điểm của DE, điểm M là trung điểm của BC.

Bạn đang xem: Giải bài 121, 122, 123 trang 95 SBT Toán 8 tập 1

Giải:                                                                         

BH ⊥ DE (gt)

CK ⊥ DE (gt)

Suy ra BH // CK nên tứ giác BHKC là hình thang

Ta có: Gọi M là trung điểm của BC, I là trung điểm của DE

Trong tam giác BDC vuông tại D có DM là trung tuyến thuộc cạnh huyền BC.

⇒ DM = ({1 over 2}) BC (tính chất tam giác vuông)

Trong tam giác BEC vuông tại E có EM là đường trung tuyến thuộc cạnh huyền BC.

⇒ EM = ${1 over 2}$BC (tính chất tam giác vuông)

Suy ra: DM = EM nên ∆ MDE cân tại M

MI là đường trung tuyến nên MI là đường cao ⇒ MI ⊥ DE

Suy ra: MI // BH // CK

              BM = MC

Suy ra: HI = IK (tính chất đường trung bình hình thang)

⇒ HE + EI = ID + DK

mà EI = ID ( theo cách vẽ)

 ⇒ HE = DK

 


Câu 122 trang 95 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC.

a. Chứng minh rằng AH = DE.

b. Gọi I là trung điểm của HB, K là trung điểm của HC. Chứng minh rằng DI // EK

Giải:                                                                   

a. Xét tứ giác ADHE:

(widehat A = {90^0}) (gt)

(widehat {ADH} = {90^0}) (vì HD ⊥ AB)

(widehat {AEH} = {90^0}) (vì HE ⊥ AC)

Suy ra tứ giác ADHE là hình chữ nhật (vì có ba góc vuông)

⇒ AH = DE (tính chất hình chữ nhật)

b. ∆ BHD vuông tại D có DI là đường trung tuyến thuộc cạnh huyền BH

⇒ DI = IB = ({1 over 2}) BH (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∆ IDB cân tại I ( Rightarrow widehat {DIB} = {{{{180}^0} – widehat B} over 2}) (1)

∆ HEC vuông tại E có EK là đường trung tuyến thuộc cạnh huyền HC

⇒ EK = KH = ({1 over 2})HC (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∆ KHE cân tại K ( Rightarrow widehat {EKH} = {{{{180}^0} – widehat {KHE}} over 2}) (2)

Tứ giác ADHE là hình chữ nhật

⇒ HE // AD hay HE // AB

 ⇒ (widehat B = widehat {KHE}) (đồng vị) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: (widehat {DIB} = widehat {EKH})

⇒ DI // EK (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau).

 


Câu 123 trang 95 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường trung tuyến AM.

a. Chứng minh rằng (widehat {HAB} = widehat {MAC})

b. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Chứng minh rằng AM vuông góc với DE.

Giải:                                                                   

a. AH ⊥ BC (gt) ( Rightarrow widehat {HAB} + widehat B = {90^0})

(widehat B + widehat C = {90^0}) (vì ∆ ABC có(widehat A = {90^0}))

Suy ra: (widehat {HAB} = widehat C) (1)

∆ ABC vuông tại A có AM là trung tuyến thuộc cạnh huyền BC

⇒ AM = MC = ({1 over 2}) BC (tính chất tam giác vuông)

⇒ ∆ MAC cân tại M ( Rightarrow widehat {MAC} = widehat C) (tính chất tam giác vuông) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat {HAB} = widehat {MAC})

b. xét tứ giác ADHE có:

(widehat A = {90^0}) (gt)

(widehat {ADH} = {90^0}) (vì HD ⊥ AB)

(widehat {AEH} = {90^0}) (vì HE ⊥ AC)

Suy ra: Tứ giác ADHE là hình chữ nhật (vì có ba góc vuông)

⇒ ∆ ADH = ∆ EHD (c.c.c)

( Rightarrow {widehat A_1} = widehat {HED})

(widehat {HED} + {widehat E_1} = widehat {HEA} = {90^0})

Suy ra: ({widehat E_1} + {widehat A_1} = {90^0})

              ({widehat A_1} = {widehat A_2}) (chứng minh trên)

 ( Rightarrow {widehat E_1} + {widehat A_2} = {90^0})

Gọi I là giao điểm của AM và DE

Trong ∆ AIE ta có:

(widehat {AIE} = {180^0} – left( {{{widehat E}_1} + {{widehat A}_1}} right) = {180^0} – {90^0} = {90^0})

(Rightarrow )AM ⊥ DE.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-121-122-123-trang-95-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp