Giải bài 21, 23, 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1

0
72
Rate this post

Giải bài tập trang 8 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 21: Hãy chọn kết quả đúng…

Câu 21 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính nhanh:

a. 85.12,7+5.3.12,7

Bạn đang xem: Giải bài 21, 23, 24 trang 8 SBT Toán 8 tập 1

b. 52.143  52.39  8.26

Giải:

a. 85.12,7+5.3.12,7=12,7.(85+5.3)=12,7.100=1270

b. 52.143−52.39−8.26=52.143−52.39−52.4

=52.(143−39−4)=52.100=5200


Câu 23 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. ({x^2} + xy + x)  tại (x = 77)  và (y = 22)

b. (xleft( {x – y} right) + yleft( {y – x} right))  tại (x = 53)  và (y = 3)

Giải:

a. ({x^2} + xy + x) ( = xleft( {x + y + 1} right))

Thay (x = 77;y = 22)  vào biểu thức ta có:

(xleft( {x + y + 1} right) = 77.left( {77 + 22 + 1} right) = 77.100 = 7700)

b. (xleft( {x – y} right) + yleft( {y – x} right)) ( = xleft( {x – y} right) – yleft( {x – y} right) = left( {x – y} right)left( {x – y} right) = {left( {x – y} right)^2})

Thay (x = 53;y = 3)  vào biểu thức ta có: ({left( {x – y} right)^2} = {left( {53 – 3} right)^2} = {50^2} = 2500)

Câu 24 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm (x)  biết:

a. (x + 5{x^2} = 0)

b. (x + 1 = {left( {x + 1} right)^2})

c. ({x^3} + x = 0)

Giải:

a. (x + 5{x^2} = 0)

( Rightarrow xleft( {1 + 5x} right) = 0 Rightarrow x = 0)  hoặc (1 + 5x = 0)

(1 = 5x = 0 Rightarrow x =  – {1 over 5})

Vậy (x = 0)  hoặc (x =  – {1 over 5})

b. (x + 1 = {left( {x + 1} right)^2})

( Rightarrow {left( {x + 1} right)^2} – left( {x + 1} right) = 0 Rightarrow left( {x + 1} right)left[ {left( {x + 1} right) – 1} right] = 0)

( Rightarrow left( {x + 1} right).x = 0 Rightarrow x = 0) hoặc (x + 1 = 0)

(x + 1 = 0 Rightarrow x =  – 1)

Vậy (x = 0)  hoặc (x =  – 1)

c. ({x^3} + x = 0) ( Rightarrow xleft( {{x^2} + 1} right) = 0)

Vì ({x^2} ge 0 Rightarrow {x^2} + 1 ge 1)  với mọi (x Rightarrow x = 0)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-21-23-24-trang-8-sbt-toan-8-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp