Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2

0
31
Rate this post

Giải bài tập trang 47, 48 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 24: Giải các bất phương trình:…

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 2x – 1 > 5;               b) 3x – 2

Bạn đang xem: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 SGK toán 8 tập 2

c) 2 – 5x ≤ 17;              d) 3 – 4x ≥ 19.

Hướng dẫn giải:

 a) 2x – 1 > 5 2x > 6 x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3

b) 3x – 2 3x x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x

c) 2 – 5x ≤ 17 -5x ≤ 15 -x ≤ 3 x ≥ -3 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≥ -3 

d) 3 – 4x ≥ 19 -4x ≥ 16 x ≤ -4 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4


Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) ( frac{2}{3})x > -6;             b) ( -frac{5}{6})x

c) 3 – ( frac{1}{4})x > 2;          d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{2}{3})x > -6 x > (-6) : ( frac{2}{3})  x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) ( -frac{5}{6})x x > 20 : (( -frac{5}{6})) x > -24

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 – ( frac{1}{4})x > 2 -( frac{1}{4})x > -1 x x

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x

d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2 – ( frac{1}{3})x > -3 x x

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x


Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Hướng dẫn giải:

a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x ≤ 12 hoặc x ≤ 6 hoặc x – 5 ≤ 7

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 

x ≥ 8 hoặc x + 4 ≥ 12 hoặc -2x ≤ -4


Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4  – 5 2 – 3x3 + 4x4 – 6

b) (-0,001)x > 0,003.

Hướng dẫn giải:

a) x + 2x2 – 3x3 + 4x – 5 2 – 3x3 + 4x4 – 6

x

Thay x = -2; -2

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

b) (-0,001)x > 0,003. x

Thay x = -2; -2

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.


Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn làm bài:

a) Thay x = 2, x = -3 vào bất phương trình x2 > 0 ta có:

x= 2:    22 > 0 ⇔ 4 > 0 khẳng định đúng

x = (-3):     (-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 khẳng định đúng.

Vậy x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình.

b)Với x = 0 ta có: 02 > 0 ⇔ 0 > 0 (khẳng định sai)

Vậy mọi giá trị của ẩn không là nghiệm của bất phương trình.

Chú ý: Bất phương trình x2 > 0 có tập nghiệm là S = {x/x ≠ 0}.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-24-25-26-27-28-trang-47-48-sgk-toan-8-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp