Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 13 SBT Toán 7 tập 1

0
88
Rate this post

Giải bài tập trang 13 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, cộng trừ nhân chia số thập phân Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 32: Tìm giá trị lớn nhất của…

Câu 32 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm giá trị lớn nhất của:

A = (0,5 – left| {x – 3,5} right|)

Bạn đang xem: Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 13 SBT Toán 7 tập 1

B = (- left| {1,4 – x} right| – 2)

Giải

A = (0,5 – left| {x – 3,5} right|) 

Vì (left| {x – 3,5} right| ge 0) nên (0,5 – left| {x – 3,5} right| le 0,5)

Suy ra: (A = 0,5 – left| {x – 3,5} right| le 0,5)

A có giá trị lớn nhất khi ({rm{A}} = 0,5 Rightarrow left| {x – 3,5} right| = 0 Rightarrow x = 3,5)

Vậy A có giá trị lớn nhất bằng 0,5 khi x = 3,5

B = (- left| {1,4 – x} right| – 2)

Vì (left| {1,4 – x} right| ge 0 Rightarrow  – left| {1,4 – x} right| le 0) nên ( – left| {1,4 – x} right| – 2 le  – 2)

B có giá trị lớn nhất khi (B{rm{ }} =  – 2 Rightarrow left| {1,4 – x} right| = 0 Rightarrow x = 1,4)

Vậy B có giá trị lớn nhất bằng -2 khi x = 1,4

 


Câu 33 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của:

(C = 1,7 + left| {3,4 – x} right|)                                   

(D = left| {x + 2,8} right| – 3,5)

Giải

(C = 1,7 + left| {3,4 – x} right|) 

Vì (left| {3,4 – x} right| ge 0 Rightarrow 1,7 + left| {3,4 – x} right| ge 1,7)

Suy ra: (C = 1,7 + left| {3,4 – x} right| ge 1,7)

C có giá trị nhỏ nhất khi (C{rm{ }} = {rm{ }}1,7 ) (Rightarrow left| {3,4 – x} right| = 0) ( Rightarrow x = 3,4)

Vậy C có giá trị nhỏ nhất bằng 1,7 khi x = 3,4

(D = left| {x + 2,8} right| – 3,5) 

Vì (left| {x + 2,8} right| ge 0 Rightarrow left| {x + 2,8} right| – 3,5 ge  – 3,5) 

Suy ra: ({rm{D}} = left| {x + 2,8} right| – 3,5 ge  – 3,5)

D có giá trị nhỏ nhất khi ({rm{D}} =  – 3,5 ) (Rightarrow left| {x + 2,8} right| = 0 ) (Rightarrow x =  – 2,8)

Vậy D có giá trị nhỏ nhất bằng -3,5 khi x= – 2,8

 


Câu 34 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Đặt một cặp dấu ngoặc () vào biểu thức ở vế trái để được kết quả đúng bằng vế phải:

a) 2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 + 6,6 = -8,8

b) 2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 + 6,6 = -4,4

c) 2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 + 6,6 = 6,6

d) 2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 + 6,6 = -6,6

Giải

a) 2,2 – 3,3  + 4,4 – (5,5 + 6,6) = -8,8

b) 2,2 – (3,3  + 4,4) – 5,5 + 6,6 = -4,4

c) 2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5) + 6,6 = 6,6

d) 2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5 + 6,6) = -6,6

 


Câu 35 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính:

12345,4321.2468,91011 + 12345.4321.(-2468,91011)

Giải

12345,4321.2468,91011 + 12345.4321.(-2468,91011)

= 12345,4321.(2468,91011 –  2468,91011)

= 12345,4321.0

= 0

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-32-33-34-35-trang-13-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp