Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 93, 94 SGK Toán 9 tập 1

0
80
Rate this post

Giải bài tập trang 93, 94 bài ôn tập chương I SGK Toán 9 tập 1. Câu 33: Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây…

Bài 33 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

a) Trong hình 41, sinα bằng

Bạn đang xem: Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 93, 94 SGK Toán 9 tập 1

(A) ({5 over 3})                     (B) ({5 over 4})                    (C) ({3 over 5})                    (D) ({3 over 5})

b) Trong hình 42, sin Q bằng

(A) ({{P{rm{R}}} over {R{rm{S}}}})              (B) ({{P{rm{R}}} over {QR}})               (C) ({{P{rm{S}}} over {S{rm{R}}}})                (D) ({{S{rm{R}}} over {Q{rm{R}}}}) 

c) Trong hình 43, cos 30° bằng

(A) ({{2{rm{a}}} over {sqrt 3 }})                (B) ({a over {sqrt 3 }})               (C) ({{sqrt 3 } over 2})               (D) (2sqrt 3 {a^2}) 

Hướng dẫn làm bài:

a) Chọn (C)

b) Chọn (D)

c) Chọn (C) vì:  (cos {30^0} = {{sqrt 3 a} over {2a}} = {{asqrt 3 } over {2a}})

 


Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 tập 1

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

(A) (sin alpha  = {b over c})                   (B) ({mathop{rm cotg}nolimits} alpha  = {b over c}) 

(C) (tgalpha  = {a over c})                      (D) ({mathop{rm cotg}nolimits} alpha  = {a over c})

b) Trong hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng?

(A) sin2α + cos2 α = 1;

(B) sin α = cos β;

(C) cos β = sin(90°- α);

(D) (tgalpha  = {{sin alpha } over {cos alpha }})

Hướng dẫn làm bài:

a) Chọn C

b) Chọn C vì: cosβ = sin(90°-α) ⇔ α = β = 45°

 

Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông bằng 19 : 28. Tìm các góc của nó.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi α là góc nhọn của tam giác vuông đó có:

(tgalpha  = {{19} over {28}} approx 0,6786 Rightarrow alpha  approx {34^0}10’)

Vậy các góc nhọn của tam giác vuông đó có độ lớn là:

α ≈ 34°10’; β ≈ 90° – 34°10’ = 55°50’

 


Bài 36 trang 94 SGK Toán 9 tập 1

Cho tam giác có một góc bằng 45°. Đường cao chia một cạnh kề với góc đó thành các phần 20cm và 21cm. Tính cạnh lớn trong hai cạnh còn lại (lưu ý có hai trường hợp hình 46 và hình 47)

Hướng dẫn làm bài:

Xét hình 46, ta có:

BH

∆HAB vuông tại H có góc ABH = 45° nên là tam giác vuông cân ⇒ AH = BH = 20 (cm)

∆HAC vuông tại H, theo định lí Py-ta-go có:

AC2 = AH2 + HC2 = 212 + 202

( Rightarrow AC = sqrt {{{21}^2} + {{20}^2}}  = 29(cm))

Xét hình 47, ta có:

BH > HC ⇒ AB > AC

∆ABH vuông tại H có góc B = 45° nên là tam giác vuông cân ⇒ AH = BH = 21 (cm)

(Rightarrow AB = sqrt {{{21}^2} + {{21}^2}}  = 21sqrt 2  approx 29,7(cm))

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-33-34-35-36-trang-93-94-sgk-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp