Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2

0
90
Rate this post

Giải bài tập trang 53 Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk toán 8 tập 2. Câu 38: Cho m > n, chứng minh:…

Bài 38 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Cho m > n, chứng minh:

a)m + 2 > n +2;                                               b)-2m

Bạn đang xem: Giải bài 38, 39, 40, 41 trang 53 SGK toán 8 tập 2

c)2m – 5 > 2n – 5;                                           d)4 – 3m

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có m > n => m + 2 > n + 2 (cộng vào hai vế với 2)

b) Ta có m > n => – 2m

c) m > n => 2m > 2n (nhân hai vế với 2)

=>2m – 5 > 2n – 5 (cộng vào hai vế với -2)

d) m > n => -3m

=>4 – 3m


Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a)-3x + 2 > -5;                                     b)10 – 2x

c)x2 – 5

e)|x| > 2;                                              f)x + 1 > 7 – 2x.

Hướng dẫn làm bài:

a)Thay x = -2 vào bất phương trình: -3x + 2 > -5

-3 (-2) + 2 > -5   ⇔ 6 +2 > -5  ⇔ 8 > -5 (khẳng định đúng).

Vậy x = -2 là nghiệm của -3x + 2 > -5

b)Thay x = -2 vào bất phương trình: 10 – 2x

10 – 2(-2)

c)Thay x = -2 vào bất phương trình x2 – 5

(-2)2 – 5

Vậy x = -2 là nghiệm của x2 – 5

d)Thay x = -2 vào bất phương trình |x |

|-2|

Vậy x = -2 là nghiệm của |x|

e)Thay x = -2 vào bất phương trình |x|  > 2 được

|-2| > 2  ⇔ 2 > 2 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của |x| > 2.

f)Thay x = -2 vào bất phương trình x + 1 > 7 – 2x được

(-2) + 1 > 7 – 2(-2) ⇔ -1 > 11 (sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của x + 1 > 7 – 2x


Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) x – 1 1;

c) 0,2x

Hướng dẫn làm bài:

a)x – 1

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 

b)x +2 > 1  ⇔ x > 1 – 2  ⇔ x > -1

Vậy tập nghiệm S = {x/x > -1}.

Biểu diễn trên trục số

 

c)0,2x

Vậy tập nghiệm S = {x/x

Biểu diễn trên trục số

 

d)4 +2x

Vậy tập nghiệm S ={x/ x

Biểu diễn trên trục số

 


Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) ({{2 – x} over 4}

b)(3 le {{2x + 3} over 5}a)

c) ({{4x – 5} over 3} > {{7 – x} over 5}) ;                                      

d)({{2x + 3} over { – 4}} ge {{4 – x} over { – 3}}) .

Hướng dẫn làm bài:

a) ({{2 – x} over 4}

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > -18                            

b) (3 le {{2x + 3} over 5} Leftrightarrow 15 le 2x + 3)

⇔(15 – 3 le 2x Leftrightarrow 12 le 2x Leftrightarrow 6 le x)

Vậy nghiệm của bất phương trình: (x ge 6)

c) ({{4x – 5} over 3} > {{7 – x} over 5} Leftrightarrow 5left( {4x – 5} right) > 3left( {7 – x} right))

⇔20 x – 25 > 21 – 3x

⇔23x > 46               

⇔x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình: x > 2              

d) ({{2x + 3} over { – 4}} ge {{4 – x} over { – 3}} Leftrightarrow left( { – 12} right)left( {{{2x + 3} over { – 4}}} right) le left( { – 12} right)left( {{{4 – x} over { – 3}}} right))

⇔3(2x + 3) ≤ 4(4 – x) ⇔ 6x + 9 ≤ 16 – 4x

⇔6x + 4x ≤ 16 – 9 ⇔  10x ≤ 7

⇔(x le {7 over {10}})

Vậy nghiệm của bất phương trình là (x le {7 over {10}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-38-39-40-41-trang-53-sgk-toan-8-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp