Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 111 SBT Toán 9 tập 1

0
80
Rate this post

Giải bài tập trang 111 bài 3 bảng lượng giác Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 39: Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm…

Câu 39. Trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm:

(sin 39^circ 13’);                       (cos 52^circ 18’);                      (tg13^circ 20’);  

Bạn đang xem: Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 111 SBT Toán 9 tập 1

(cot g10^circ 17’);                     (sin 45^circ );                             (cos 45^circ ).

Gợi ý làm bài:

(sin 39^circ 13′ approx 0,6323);

(cos 52^circ 18′ approx 0,6115);

(tg13^circ 20′ approx 0,2370);

(cot g10^circ 17′ approx 0,5118);

(sin 45^circ  approx 0,7071);

(cos 45^circ  approx 0,7071).                                    

 


Câu 40. Trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x, biết:

a) (sin x = 0,5446);    

b) (cos x = 0,4444);          

c) (tgx = 1,1111).

Gợi ý làm bài:

a) (sin x = 0,5446 Rightarrow x = 33^circ )

b) (cos x = 0,4444 Rightarrow x = 63^circ 47’)  

c) (tg x = 1,1111 Rightarrow x = 48^circ )

 


Câu 41. Trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Có góc nhọn x nào mà:

a) (sin x = 1,0100);            

b) (cos x = 2,3540);            

c) (tgx = 1,6754)?

Gợi ý làm bài:

a) (sin x = 1,0100): không có góc nhọn x vì (sin x

b) (cos x = 2,3540): không có góc nhọn x vì (cos x

c) (tgx = 1,6754 Rightarrow x = 59^circ 10’)

 


Câu 42. Trang 111 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho hình:

Biết:

(AB = 9cm,AC = 6,4cm)

(AN = 3,6cm,widehat {AN{rm{D}}} = 90^circ ,widehat {DAN} = 34^circ )

Hãy tính:

a) CN;

b) (widehat {ABN});

c) (widehat {CAN});

d) AD.

Gợi ý làm bài:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ANC, ta có:

(eqalign{
& A{C^2} = A{N^2} + N{C^2} cr 
& Rightarrow N{C^2} = A{C^2} – A{N^2} cr 
& Rightarrow NC = sqrt {A{C^2} – A{N^2}} = sqrt {6,{4^2} – 3,{6^2}} = sqrt {28} cr 
& Rightarrow NC = 5,2915left( {cm} right) cr} )

b) Tam giác ANB vuông tại N nên ta có:

(sin widehat {ABN} = {{AN} over {AB}} = {{3,6} over 9} = 0,4) 

( Rightarrow widehat {ABN} approx 23^circ 35’)

c) Tam giác ANC vuông tại N nên ta có:

(eqalign{
& cos widehat {CAN} = {{AN} over {AC}} cr 
& Rightarrow {{3,6} over {6,4}} = {9 over {16}} = 0,5625 cr 
& Rightarrow widehat {CAN} approx 55^circ 46′ cr} ) 

d) Tam giác AND vuông tại N nên ta có:

(eqalign{
& cos widehat {NAD} = {{AN} over {AD}} cr 
& Rightarrow AD = {{AN} over {cos widehat {NAD}}} cr 
& = {{3,6} over {cos 34^circ }} approx 4,3424 cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-39-40-41-42-trang-111-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp