Giải bài 47, 48, 49 trang 112 SBT Toán 9 tập 1

0
33
Rate this post

Giải bài tập trang 112 bài 3 bảng lượng giác Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1. Câu 47: Cho x là một góc nhọn, biểu thức sau đây có giá trị âm hay dương? Vì sao?…

Câu 47. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho x là một góc nhọn, biểu thức sau đây có giá trị âm hay dương? Vì sao?

a) (tg28^circ ) và (sin 28^circ );                                        b) (cot g42^circ ) và (cos 42^circ );

Bạn đang xem: Giải bài 47, 48, 49 trang 112 SBT Toán 9 tập 1

c) (cot g73^circ ) và (sin 17^circ );                                  d) (tg32^circ ) và (cos 58^circ ).

Gợi ý làm bài:

a) Ta có: (0^circ  

b) Ta có: (0^circ   0)

c) Ta có:  

*                 Nếu x = 45° thì sinx =cosx, suy ra: ({mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} – cos x = 0)

*                 Nếu x

Vì x 45^circ ), suy ra: ({mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}

Vậy ({mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} – cos x

*     Nếu x > 45°  thì (cos x = sin (90^circ  – x))

Vì x > 45° nên (90^circ  – x sin (90^circ  – x))

Vậy ({mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} – c{rm{osx > 0}}).

d) Ta có:

*     Nếu x = 45° thì tgx = cotgx, suy ra: tgx = cotgx = 0

*     Nếu x

Vì x > 45°  nên (90^circ  – x tg(90^circ  – x))

Vậy tgx – cotgx >0.

 


Câu 48. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

a. (tg28^circ ) và sin28°                         b. cotg42° và cos42°

c. cotg73° và sin17°                     d. tg32° và cos58°

Gợi ý làm bài:

a) (tg28^circ  = {{sin 28^circ } over {cos 28^circ }} = sin 28^circ .{1 over {cos 28^circ }})  (1)

Vì 0 1 Rightarrow sin 28^circ .{1 over {cos 28^circ }} > sin 28^circ )  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: tg28° > sin28°

b) Ta có: (cot g42^circ  = {{cos 42^circ } over {sin 42^circ }} = c{rm{os42}}^circ .{1 over {sin 42^circ }})   (1)

Vì 0 1 Rightarrow cos 42^circ .{1 over {sin 42^circ }} > cos 42^circ )  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: cotg42° > cos42°

c) Ta có: 17°  +73° =90°   (1)

(cot g73^circ  = {{cos 73^circ } over {sin 73^circ }} = cos 73^circ .{1 over {sin 73^circ }})    (2)

Vì 0 c{rm{os73}}^circ ) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: cotg73° > sin17°

d) Ta có: 32° +58° = 90°    (1)

(tg32^circ  = {{sin 32^circ } over {cos 32^circ }} = sin 32^circ .{1 over {cos 32^circ }})   (2)

Vì 0 1 Rightarrow sin 32^circ .{1 over {{rm{cos32}}^circ }} > sin 32^circ )  (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: tg32° > cos58°

 


Câu 49. Trang 112 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tam giác ABC vuông tại A, có (AC = {1 over 2}BC). Tính :

(sin B,cos B,tgB,cot gB.) 

Gợi ý làm bài:

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có:

(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2})

(eqalign{
& Rightarrow A{B^2} = B{C^2} – A{C^2} cr 
& = B{C^2} – {{B{C^2}} over 4} = {{3B{C^2}} over 4} cr 
& Rightarrow AB = {{BCsqrt 3 } over 2} cr} )

Vậy: (sin widehat B = {{AC} over {BC}} = {{{1 over 2}BC} over {BC}} = {1 over 2})

({rm{cos}}widehat B = {{AB} over {BC}} = {{{{sqrt 3 } over 2}BC} over {BC}} = {{sqrt 3 } over 2})

(tgwidehat B = {{AC} over {AB}} = {{{1 over 2}BC} over {{{sqrt 3 } over 2}BC}} = {{sqrt 3 } over 3})

(cot gwidehat B = {1 over {tgB}} = {1 over {{{sqrt 3 } over 3}}} = sqrt 3 )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-47-48-49-trang-112-sbt-toan-9-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp