Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 17 SBT Toán 7 tập 1

0
26
Rate this post

Giải bài tập trang 17 bài 6 lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 50: Tính…

Câu 50 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính:

a) ({rm{}}{left( {{1 over 5}} right)^5}{.5^5})           

Bạn đang xem: Giải bài 50, 51, 52, 53 trang 17 SBT Toán 7 tập 1

b) ({left( {0,125} right)^3}.512)                     

c) ({left( {0.25} right)^4}.1024)

Giải

a) ({rm{}}{left( {{1 over 5}} right)^5}{.5^5} = {left( {{1 over 5}.5} right)^5} = {1^5} = 1) 

b) ({left( {0,125} right)^3}.512 = {left( {0,125} right)^3}{.8^3} = {left( {0,125.8} right)^3} = {1^3} = 1)

c) ({left( {0,25} right)^4}.1024 = {left( {0,25} right)^4}.256.4 = {left( {0,25} right)^4}{.4^4}.4)

( = {left( {0,25.4} right)^4}.4 = {1^4}.4 = 4)


Câu 51 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính:

a) ({{{{120}^3}} over {{{40}^3}}})                   b) ({{{{390}^4}} over {{{130}^4}}})                   c) ({{{3^2}} over {{{left( {0,375} right)}^2}}})

Giải

a) ({{{{120}^3}} over {{{40}^3}}} = {left( {{{120} over {40}}} right)^3} = {3^3} = 27) 

b) ({{{{390}^4}} over {{{130}^4}}} = {left( {{{390} over {130}}} right)^4} = {3^4} = 81)

c) ({{{3^2}} over {{{left( {0,375} right)}^2}}} = {left( {{3 over {0,375}}} right)^2} = {left( {{{{3 over 3}} over 8}} right)^2} = {8^2} = 64)

 

Câu 52 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) ({rm{}}{{{{45}^{10}}{{.5}^{20}}} over {{{75}^{15}}}})

b) ({{{{left( {0,8} right)}^5}} over {{{left( {0,4} right)}^6}}})

c) ({{{2^{15}}{{.9}^4}} over {{6^6}{{.8}^3}}})

Giải

a) ({rm{}}{{{{45}^{10}}{{.5}^{20}}} over {{{75}^{15}}}} = {{{{left( {3.15} right)}^{10}}{{.5}^{20}}} over {{{left( {5.15} right)}^{15}}}} = {{{3^{10}}{{.15}^{10}}{{.5}^{20}}} over {{5^{15}}{{.15}^{15}}}} = {{{3^{10}}{{.5}^5}} over {{{15}^5}}})

(= {{{3^{10}}{{.5}^5}} over {{3^5}{{.5}^5}}} = {3^5} = 243) 

b) ({{{{left( {0,8} right)}^5}} over {{{left( {0,4} right)}^6}}} = {{{{left( {0,8} right)}^5}} over {{{left( {0,4} right)}^5}.0,4}} = {left( {{{0,8} over {0,4}}} right)^5}.{1 over {0,4}})

(= {2^5}.{1 over {{2 over 5}}} = {2^5}.{5 over 2} = {2^4}.5 = 16.5 = 80)

c) ({{{2^{15}}{{.9}^4}} over {{6^6}{{.8}^3}}} = {{{2^{15}}.{{left( {{3^2}} right)}^4}} over {{{left( {2.3} right)}^6}.{{left( {{2^3}} right)}^3}}} = {{{2^{15}}{{.3}^8}} over {{2^6}{{.3}^6}{{.2}^9}}} = {3^2} = 9)

 


Câu 53 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Viết các số sau đây dưới dạng lũy thừa của 3:

1; 243; ({1 over 3}); ({1 over 9})                       

Giải

(1 = {3^0});

(243 = {3^5});

({1 over 3} = {3^{ – 1}});

({1 over 9} = {3^{ – 2}})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-50-51-52-53-trang-17-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp