Giải bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
78
Rate this post

Giải bài tập trang 80, 81 bài 7 đồ thị của hàm số y = ax (a≠0) Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 59: Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?…

Câu 59 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

Bạn đang xem: Giải bài 59, 60, 61 trang 80, 81 SBT Toán lớp 7 tập 1

Giải

Đồ thị hàm số y = f(x) là đường thẳng OA đi qua gốc tọa độ có dạng y = ax (a≠0)

Điểm A (-3; 1) thuộc đồ thị hàm số nên khi x = -3 thì y = 1, ta có:

(1 = a.left( { – 3} right) Rightarrow a =  – {1 over 3})

Vậy hàm số đã cho là (y =  – {1 over 3}x)

 

Câu 60 trang 80 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trong các điểm (Aleft( {6; – 2} right),Bleft( { – 2; – 10} right),Cleft( {1;1} right){rm{,}}Dleft( { – {1 over 3};1{2 over 3}} right),E(0;0)) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số:

a) (y =  – {1 over 3}x)

b) (y = 5{rm{x}})

Giải

Cho các điểm (Aleft( {6; – 2} right),Bleft( { – 2; – 10} right),Cleft( {1;1} right){rm{,}}Dleft( { – {1 over 3};1{2 over 3}} right),E(0;0))

a) Hàm số (y =  – {1 over 3}x)

(f(6) =  – {1 over 3}.6 =  – 2)

Vậy A(6; -2) thuộc đồ thị hàm số (y =  – {1 over 3}x)

(f( – 2) =  – {1 over 3}.( – 2) = {2 over 3} ne  – 10)

Vậy B(-2;-10) không thuộc đồ thị hàm số (y =  – {1 over 3}x)

(f(1) =  – {1 over 3}.1 =  – {1 over 3} ne 1)

Vậy điểm C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số (y =  – {1 over 3}x)

(fleft( { – {1 over 3}} right) =  – {1 over 3}.left( { – {1 over 3}} right) = {1 over 9} ne 1{2 over 3})

Vậy ({rm{D}}left( { – {1 over 3};1{2 over 3}} right)) không thuộc đồ thị hàm số (y =  – {1 over 3}x)

(fleft( 0 right) =  – {1 over 3}.0 = 0)

Vậy E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số (y =  – {1 over 3}x)

b) Hàm số y = 5x

f(6) = 5. 6 = 30 ≠ -2

Vậy điểm A(6; -2) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(-2) = 5. (-2) = -10

Vậy B(-2; -10) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(1) = 5. 1 = 5 ≠ 1

Vậy C(1; 1) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

(fleft( { – {1 over 3}} right) = 5.left( { – {1 over 3}} right) =  – 1{2 over 3} ne 1{2 over 3})

Vậy D(left( { – {1 over 3};1{2 over 3}} right)) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(0) = 5. 0 = 0

Vậy điểm E(0; 0) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

 


Câu 61 trang 81 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a.

b) Biết rằng điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị của hàm số (y = {1 over 7}x). Tìm giá trị của b.

Giải

a) Điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x nên khi x = a ta có y = -1,4. Suy ra ( – 1,4 = 3,5.a Rightarrow a = {{ – 1,4} over {3,5}} = {{ – 2} over 5} =  – 0,4)

b) Điểm B(0,35; b) thuộc đồ thị hàm số (y = {1 over 7}x) nên khi x = 0,35 ta có y = b.

Suy ra: (b = {1 over 7}.0,35 = 0,05)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-59-60-61-trang-80-81-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp