Giải bài 60, 61, 62, 63 trang 19 SBT Toán 7 tập 1

0
74
Rate this post

Giải bài tập trang 19 bài 7 tỷ lệ thức Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 60: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên…

Câu 60 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a) ({rm{}}1,5:2,16)

Bạn đang xem: Giải bài 60, 61, 62, 63 trang 19 SBT Toán 7 tập 1

b) (4{2 over 7}:{3 over 5})

c) ({2 over 9}:0,31)

Giải

a) ({rm{}}1,5:2,16 = 150:216 = 25:36) 

b) (4{2 over 7}:{3 over 5} = {{30} over 7}.{5 over 3} = {{50} over 7})

c) ({2 over 9}:0,31 = {2 over 9}:{{31} over {100}} = {2 over 9}.{{100} over {31}} = {{200} over {279}})

 


Câu 61 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

a) ({rm{}}{{ – 5,1} over {8,5}} = {{0,69} over { – 1,15}})

b) ({{6{1 over 2}} over {35{3 over 4}}} = {{14{2 over 3}} over {80{2 over 3}}})

c) ( – 0,375:0,875 =  – 3,63:8,47)

Giải

a) ({rm{}}{{ – 5,1} over {8,5}} = {{0,69} over { – 1,15}}) 

Ngoại tỉ là  – 5,1 và -1,15: trung tỉ là 8,5 và 0,69

b) ({{6{1 over 2}} over {35{3 over 4}}} = {{14{2 over 3}} over {80{2 over 3}}})

Ngoại tỉ là (6{1 over 2}) và (80{2 over 3}); trung tỉ là (35{3 over 4}) và (14{2 over 3})

c) (- 0,375:0,875 =  – 3,63:8,47)

Ngoại tỉ là -0,375 và 8,47 ; trung tỉ là 0,875 và -3,63.

 


Câu 62 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức không ?

a) (-0,3): 2,7  và (- 1,71): 15,39

b) 4,86: (-11,34) và (-9,3): 21,6

Giải

a) (-0,3) . 15,39 = – 4,617

   2,7. (-1,71) = – 4,617

( Rightarrow ) (-0,3).15,39 = 2,7.  (-1,71)

Vậy ta có tỉ lệ thức: (- 0,3):2,7 = (-1,71): 15,39

b) 4,86.21,6   = 104,976

(-11,34).(-9,3)  = 105,462

4,86.21,6   ≠ (-11,34).(-9,3)

Vậy 4,86:  (-11,34) ≠ (-9,3): 21,6 không lập thành tỉ lệ thức. 

 


Câu 63 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1

Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không ? Nếu lập được hãy viết tỉ lệ thức đó:

a) 1,05;       30;          42;           1,47                      

b) 2,2;        4.6;          3,3;           6,7

Giải

a) 1,05.42 = 44,1

1,47.30 = 44,1

( Rightarrow ) 1,05.42 =   1,47. 30

Ta có tỉ lệ thức sau:

({{1,05} over {30}} = {{1,47} over {42}};{{1,05} over {1,47}} = {{30} over {42}};{{42} over {30}} = {{1,47} over {1,05}};{{42} over {1,47}} = {{30} over {1,05}})            

b) 2,2.6,7  = 14,74

3,3.  4,6 = 15,18

( Rightarrow ) 2,2. 6,7 ≠ 3,3. 4,6.  Vậy không lập được các tỉ lệ thức từ các số đó. 

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-60-61-62-63-trang-19-sbt-toan-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp