Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng viên năm 2022

0
90
Rate this post

Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2022 của đảng viên là biểu mẫu được Đảng viên lập và gửi lên cơ quan có thẩm quyền để đưa ra những khuyết điểm của cá nhân, những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Nội dung trong kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm cần trình bày các thông tin cơ bản về cá nhân, mục đích, yêu cầu, nêu đầy đủ các nội dung khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa. Vậy sau đây là 5 mẫu kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đảng viên, mời các bạn cùng theo dõi và tải về tại đây.

Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm năm 2022 – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ…….

Bạn đang xem: Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng viên năm 2022

CHI BỘ TRƯỜNG………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..ngày ……tháng…..năm……

KẾ HOẠCH

Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: Chi Uỷ viên

Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS ………………………………………………

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ngày 26 tháng 11 năm 20….. Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm BCH Chi ủy và cá nhân. Qua kiểm điểm, bản thân tôi đã nhận thấy những ưu điểm để phát huy, đồng thời cũng thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc khắc phục, sửa chữa như sau:

1/ Mục đích, yêu cầu:

a. Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng ngay sau khi kiểm điểm, bản thân cần xác định rõ tinh thần và trách nhiệm để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, trước hết bản thân là cấp uỷ của chi bộ góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

b.Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc mới phát sinh, không xem nhẹ khuyết điểm yếu kém là của người khác hay của tập thể, phải có việc làm cụ thể, thiết thực chuyển biến rõ nét để bản thân hoàn thiện hơn nhằm củng cố niềm tin giữa Đảng với nhân dân.

c. Nhận rõ trách nhiệm, tự giác đề ra kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm của cá nhân trong năm 20….., từ những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình.

2/. Nội dung khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa

2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

a. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên. Trước hết là bản thân là đảng viên để nâng cao vai trò và trách nhiệm, sức chiến đấu của Đảng.

Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng trong một vài trường hợp chưa thẳng thắn.

Việc vận dụng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có thường xuyên nhưng chưa đi vào chiều sâu.

* Giải pháp khắc phục:

+ Ngay từ đầu năm 20….., bản thân sẽ tập trung cao hơn nữa việc tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm giúp cho chi ủy và đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, Chi ủy và đảng viên tự đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong Đảng viên, giáo viên; giữ kỷ luật kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

+ Bản thân luôn luôn tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, không nể nang, né tránh. Lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+ Xác định rỏ tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đã và đang làm ảnh hưởng lớn tới uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng làm giảm lòng tin của dân đối với đảng. Vì vậy với trách nhiệm cá nhân được giao bản thân đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc từ đó tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình nhằm ngăn chặn đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

+ Thẳng thắn trong góp ý xây dựng; việc vận dụng làm theo gương Bác luôn xem là kim chỉ nam cho hành động bản thân.

+ Ngay từ đầu năm chỉ đạo Đảng bộ triển khai đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 20….. về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong toàn thể cán bộ đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ đảng viên làm theo lời Bác” lấy chất lượng và hiệu quả công tác để đánh giá Đảng viên; cán bộ công chức viên chức.

+ Kịp thời tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động học tập nghiên cứu các Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XI).

2.2. Công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tự học tự rèn

*Hạn chế: bản thân xem tự học tự rèn học hỏi qua đồng nghiệp để thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình nhưng chưa phát huy cao.

* Giải pháp khắc phục:

Cố gắng phấn đấu học hỏi qua các lớp tập huấn cũng như bạn bè đồng nghiệp

2.3. Công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị.

* Hạn chế: Đôi khi còn chưa linh hoạt trong giải quyết công việc được giao như công tác PCGD do áp lực công việc nhiều.

– Đôi lúc vẫn còn chậm trể hạn báo cáo do việc thống kê chưa trùng khớp.

* Giải pháp khắc phục:

Thực hiện tốt và có hiệu quả về cuộc vận động tự rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Gia đình và người thân chấp hành tốt theo cuộc vận động của khu phố văn hóa. Thực hiện tốt nơi cư trú.

Thực hiện tốt và chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp uỷ cấp trên và của tổ chức đảng cơ quan, đơn vị.

2.4. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng cũng như thực hiện tốt nới cư trú:

* Hạn chế: Tính năng động trong các phong trào của địa phương chưa đều đặn do công tác chuyên tác PCGD chiếm nhiều thời gian .

* Giải pháp khắc phục: Phải luôn gương mẫu trong công tác. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Biết lắng nghe ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng cho bản thân nơi cư trú.

3/ Tổ chức thực hiện:

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này bản thân sẽ nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung một cách cụ thể.

Trên đây là kế hoạch khắc phục, sửa chữa hững hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của cá nhân theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Nơi nhận :

Chi uỷ (để BC)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ…….

CHI BỘ TRƯỜNG………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..ngày ……tháng…..năm……

KẾ HOẠCH
Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau Hội nghị kiểm điểm
tự phê bình và phê bình của cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Kính gửi:

– Đảng ủy xã………….

– Chi bộ Trường…………

Tôi tên: …………………..; sinh ngày ……………………

Vào Đảng ngày …………..; chính thức ngày: ………….

Chức vụ trong Đảng: ……………………………………..

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Trường trung học cơ sở …., đảng bộ xã …..

Thực hiện Kế hoạch số ….-KH/ĐU, ngày …/…/…….. của Ban Chấp hành Đảng ủy “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng”, bản thân xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1- Mục đích

Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế của cá nhân trên cơ sở đó chi bộ phải xây dựng kế hoạch để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm nhằm củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong chi ủy, chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

2- Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải xác định rõ nội dung, giải pháp, lộ trình, thời gian hoàn thành, đối với tập thể có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, khả thi, đối với cá nhân có lộ trình thời gian và giải pháp cho từng nội dung cụ thể.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC

1- Nhóm nội dung 1: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

* Những hạn chế

-………………………………………………………………

-………………………………………………………………

* Giải pháp thực hiện

– Cùng với chi bộ quyết định về công tác tổ chức cán bộ đào tạo và huy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế thừa đúng theo quy định.

– Bản thân luôn thật sự công tâm, khách quan trong sạch trong công tác cán bộ, thực hiện đúng theo các quy định của Đảng, Nhà nước.

Thể hiện tính dân chủ trong chi bộ về việc đánh giá và bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ đúng quy định, luôn thể hiện và sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của tổ chức có thẩm quyền.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện làm trái quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, không có thành kiến hoặc trù dập những người làm trái với ý mình nhằm để đạt theo ý muốn của mình, làm cho lợi ích bản thân.

* Thời gian tiến hành: bản thân tiến hành thực hiện theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 30/11/……..; định kỳ (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) báo cáo chi ủy và chi bộ kết quả thực hiện.

2- Trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẻ hỡ cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

* Những hạn chế

-………………………………………………………………

-………………………………………………………………

* Giải pháp thực hiện

– Trong năm …….. bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ; giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng; cố gắng phấn đấu thể hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công tác chuyên môn đã được phân công.

+ Đề ra chương trình công tác hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để dễ dàng xử lý công việc một cách hợp lý và khoa học. Dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản để tham mưu tham mưu cho lãnh đạo. Sắp xếp công việc một cách khoa học hơn để không bị động khi xử lý trong công tác chuyên môn.

– Thực hiện đúng theo nội quy, quy chế cơ quan.

– Giữ mối liên hệ thường xuyên với lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã.

– Mạnh dạn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình đối với tập thể và cá nhân, nhất là Chi bộ phụ trách.

* Thời gian tiến hành: bản thân tiến hành thực hiện theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 30/11/……..; định kỳ (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) báo cáo chi ủy chi bộ kết quả thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ kế hoạch này bản thân cố gắng nghiên cứu các nội dung khắc phục có liên quan để thực hiện trong thời gian đã đề ra.

2- Thường xuyên báo cáo kết quả với chi ủy, chi bộ để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch của bản thân về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Người xây dựng kế hoạch

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ………..

CHI BỘ:…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ……..gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Họ và tên:………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………….

Vào Đảng ngày:…………………………………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:…………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………….

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm………gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm………..như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm………

Là Đảng viên của chi bộ, bản thân tôi chưa dành nhiều thời gian cho nghiên cứu và học tập nghị quyết của Đảng

Trong công tác phê bình và tự phê bình chưa nâng cao ý thức còn nể nang,né tránh,ngại va chạm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Nguyên nhân khách quan: Do thực hiện nhiều công việc trong cùng một lúc nên chưa có thời gian để hoàn thiện một cách tốt nhất.

Nguyên nhân chủ quan: Do sắp xếp kế hoạch thực hiện các nội dung công việc chưa được khoa học và hiệu quả.

II. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1.Những nhiệm vụ cần thực hiện để có chuyển biến ngay

– Kịp thời khắc phục và sửa chữa ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để tái diễn những hạn chế trong năm tới.

– Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức vào công việc tăng tính hiệu quả; xắp xếp, bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ, năng lực của bản thân; thường xuyên tự phê bình để rút ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

– Đối với những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cần được thường xuyên duy trì và phát huy tốt trong quá trình công tác.

– Đối với những khuyết điểm, hạn chế: Bản thân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè; thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và trong góp ý cho tập thể, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình;

2. Những nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên theo lộ trình

– Tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, để nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiển thức về công việc được giao từ đó nâng cao công tác đề xuất tham mưu lên cấp trên.

– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,nói đi đôi với làm

– Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng đối với đảng viên…

Trên đây, là nội dung kế hoạch và giải pháp khắc khục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ……., gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

……., ngày … tháng….năm…..

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị Người xây dựng kế hoạch

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân – Mẫu 4

………………………
……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

KẾ HOẠCH
Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Họ và tên: …………………………..

Sinh ngày: ………………………….

Vào Đảng ngày: …………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ……………….

Đơn vị công tác: …………………….

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20…

Chưa dành nhiều thời gian bám sát cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ

Chưa có được các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác

Chưa dành thời gian nhiều cho nghiên cứu viết các đề tài khoa học.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Nguyên nhân khách quan: Do kiêm nhiệm nhiều công việc, khối lượng kiến thức áp dụng cho công việc thì rộng lớn

Nguyên nhân chủ quan: Do sắp xếp kế hoạch thực hiện các nội dung công việc chưa được chi tiết, cụ thể và khoa học.

II. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Những nhiệm vụ cần thực hiện để có chuyển biến ngay

– Có kế hoạch khắc phục ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để tái diễn những hạn chế trong năm tới.

– Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức vào công việc tăng tính hiệu quả; sắp xếp, bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ, năng lực của bản thân; thường xuyên tự phê bình để rút ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

– Đối với những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cần được thường xuyên duy trì và phát huy tốt trong quá trình công tác.

– Đối với những khuyết điểm, hạn chế: Bản thân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè; thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và trong góp ý cho tập thể, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình;

2. Những nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên theo lộ trình

– Tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, để nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiến thức về công việc được giao từ đó nâng cao công tác đề xuất tham mưu lên cấp trên.

– Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng đối với đảng viên…

Trên đây, là nội dung kế hoạch và giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20…., gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

……., ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xây dựng kế hoạch
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân – Mẫu 5

………………………
……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

KẾ HOẠCH
Khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình
theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Họ và tên: ……………………………

Ngày vào đảng: ……………………..

Chức vụ đảng: ………………………

Chức vụ chính quyền: ………………

Căn cứ kết luận số ………….. ngày …………. của Ban thường vụ huyện ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Kết luận của chi bộ ………. về kết quả kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII như sau:

I. Những hạn chế khuyết điểm của bản thân trong kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng:

– Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên đôi lúc chưa thường xuyên.

– Đồng chí có ý thức trong tự phê bình và phê bình nhưng có lúc vẫn còn nể nang, chưa kiên quyết, nặng về tình cảm.

1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở:

– Việc tham mưu với cơ quan cấp trên về công tác cán bộ chưa kiên quyết do đó vấn đề bố trí đội ngũ cán bộ nhiều khi chưa chủ động.

– Việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên đôi lúc chưa linh hoạt, chưa khéo léo.

1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Ban thường vụ cấp ủy, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng:

– Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất nhà trường hiệu quả chưa cao.

– Đôi khi giải quyết công việc còn nóng nảy, chưa linh hoạt.

II. Những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm.

1- Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên đã được triển khai thường xuyên, có hiệu quả.

2- Đã mạnh dạn và thẳng thắn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình

3- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

III. Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Tiếp tục phát huy những ưu điểm, với tinh thần trách nhiệm cầu thị tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp để khắc phục sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao với hiệu quả thiết thực và cao hơn nữa.

– Tăng cường năng lực nghiên cứu, đề xuất tham mưu và vận dụng đúng quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ giáo dục của trường, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ.

– Hàng năm rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng giáo viên xây dựng lực lượng nòng cốt để tạo nguồn cán bộ cho nhà trường.

– Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp trên, phối kết hợp các ban ngành, đoàn thể về công tác Giáo dục và Đào tạo đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong mối quan hệ công tác với tập thể theo quy định của quy chế làm việc của nhà trường.

– Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan cũng như trong công tác quản lý chuyên môn, công tác đoàn thể. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

– Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về huy động, triển khai, quản lý, sử dụng các nguồn thu xã hội hoá đảm bảo tính công khai, dân chủ minh bạch, đúng nguyên tắc tài chính, đúng mục đích nhằm phục vụ tốt chất lượng dạy và học.

– Trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá hoạt động thẳng thắn, cương quyết nhưng cần khéo léo hơn.

Trên đây là kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đề nghị cấp ủy, chi bộ theo dõi, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

……., ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xây dựng kế hoạch
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ke-hoach-ca-nhan-khac-phuc-han-che-khuyet-diem-cua-dang-vien-nam-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp