Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2021 – 2022 3 mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn

0
21
Rate this post

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2021 – 2022 gồm 3 mẫu, được lập ra để ghi lại toàn bộ diễn biến, nội dung quan trọng của Đại hội Chi đoànBiên bản Đại hội Chi đoàn để lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nhất trí trong Đại hội.

Ngoài ra, để buổi Đại hội Chi đoàn diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ thì không thể thiếu mẫu kịch bản, bài phát biểu, cũng như bản tham luận… Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của :

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 1

ĐOÀN TRƯỜNG……….
ĐOÀN TRƯỜNG ………

Bạn đang xem: Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2021 – 2022 3 mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn – lớp ……….
Nhiệm kỳ 2021 – 2022

………., ngày …..tháng … năm…….

BIÊN BẢN
Đại hội chi đoàn – lớp nhiệm kỳ 2021 – 2022

Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã làm việc … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm 2021.

Đại hội có mặt … đoàn viên trên tổng số … đoàn viên được triệu tập.

Khách mời gồm có … đồng chí (ghi rõ họ tên và chức danh từng người):

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm … đồng chí:

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………

Đoàn Thư ký gồm … đồng chí.

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí; do đồng chí ……. làm Trưởng ban.

Đại hội đã biểu quyết công nhận … đồng chí đủ tư cách đại biểu, có … đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì …………. (nếu có), có … đại biểu vắng mặt (lý do).

I. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2021 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2021 – 2022 do đồng chí………….trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

– Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+………………………………………………………..

+………………………………………………………..

II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự lớp nhiệm kỳ 2015 – 2016.

BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2021- 2022 gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Bí thư (nếu có). BCS lớp nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Lớp trưởng (nếu có).

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với … đoàn viên tán thành và … đoàn viên không tán thành, có văn bản kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ …, ngày … tháng … năm 2021.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 2

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NHIỆM KỲ…………

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, …………………………

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

– Ý kiến đóng góp:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn Chủ tịch

Biên bản Đại hội Chi đoàn – Mẫu 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:……………
Chi đoàn …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ Khách mời: – …………………………………………….

+/ Đại biểu: Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c

Tổng số Đại biểu có mặt: …………………………… đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt có lý do: ………..….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không lý do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………………………..

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí ………………….……… – Bí thư chi đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội: Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

– Đ/c………………………..……………. – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội

– Đ/c…………………..…………………. – Uỷ viên

– Đ/c…………………………………..…. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ……………………….

+Không nhất trí: …………….

+Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí:

– …………………………………………..

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ………………….

+Không nhất trí: ………. . .

+Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ …………….

– Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

– Danh sách ứng cử: ……………………………………………..

– Danh sách đề cử: ……………………………………………….

– Chốt danh sách bầu cử: ………đ/c (Có danh sách chi tiết kèm theo)

* Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Đ/c………………………….. – Trưởng ban

2. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

3. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết thông qua DS Ban kiểm phiếu: Nhất trí: ……

Không nhất trí: …….

Các ý kiến khác: ……….

* Bỏ phiếu:

– Số phiếu phát ra: …………………

– Số phiếu thu về: ………………….

– Số phiếu hợp lệ: ………………….

– Số phiếu không hợp lệ: ……………

– Kết quả:

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ
1 ……/…….
2 ……/…….
3 ……/…….

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào ……h…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bien-ban-dai-hoi-chi-doan-nam-2021-2022-3-mau-bien-ban-dai-hoi-chi-doan/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp