Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2020 Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Cao đẳng, Đại học 2020

0
11
Rate this post

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm nay muộn hơn so với mọi năm. Cụ thể:

  • Từ 9/9 – 16/9/2020: Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến.
  • Từ 9/9 – 18/9/2020: Điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng 2020 là mẫu phiếu bao gồm 2 mẫu phiếu được cá nhân học sinh lập ra để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi. Sau ngày 30/6, thí sinh không được thay đổi địa điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2020 Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Cao đẳng, Đại học 2020

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành GDMN năm 2020

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngành GDMN được ban hành kèm Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được chia thành 2 phiếu, phiếu số 1 nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 thí sinh lưu:

SỞ GDĐT…….…………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

………………………………………………………….. …… ……….. ..Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) ngày tháng năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dựthi)

4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệpTHPT)

5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dựthi)……………………………..……..

6. Địa chỉ Email: …………………………..…….

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chỉnh

chế độ ưu tiên:

Khu vực ưu tiên

tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên

tuyển sinh:

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng từ cột (1) đến cột 5))

Thứ tự NV ưu tiên (1) Mã trường (chữ in hoa) (2) Mã ngành/Nhóm ngành (3) Tên ngành/Nhóm ngành(4) Mã tổ hợp môn xét tuyển(5) Nội dung thay đổi (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tổng số nguyện vọng:

……….., ngày ….. tháng năm 201..

NGƯỜI ĐĂNG
ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng ngành GDMN

1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).

2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng.

3. Mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

4. Bảng “Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh”:

Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi “Nội dung thay đổi” vào cột (6) như sau:

– Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;

– Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;

– Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.

Ví dụ:

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)

Thứ tự NV ưu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 BVH 7480201 Công nghệ thông tin A00
2 QHI 7480201 Công nghệ thông tin A00
3 BKA 7480201 Công nghệ thông tin A00
4 VHD 7480201 Công nghệ thông tin A00

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)

Thứ tự NV ưu tiên (1) Mã trường (chữ in hoa) (2) Mã ngành/ Nhóm ngành (3) Tên ngành/Nhóm ngành (4) Mã tổ hợp môn xét tuyển (5) Nội dung thay đổi (6)
1 QHI 7480201 Công nghệ thông tin A00 2
2 BKA 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01
3 KHA 7340101 Quản trị kinh doanh D01
4 VHD 7480201 Công nghệ thông tin A00 0

Trong ví dụ trên:

– Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;

– Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền vào cột 6, hàng 2;

– Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp

SỞ GDĐT……………………………

MÃ SỞ: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

SỐ PHIẾU:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

…………………………………………………………………Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) ngày tháng năm
3. Số CMND/ Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)
4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia)

5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi)…………..

6. Địa chỉ Email:……………………………………….

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh(Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng từ cột (1) đến cột (5))

Thứ tự NV ưu tiên
(1)
Mã trường (chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tổng số nguyện vọng:…………

……….., ngày….. tháng…. năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

……….

Cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Hai cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Có hai cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. Thứ nhất điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trên trang thisinh.thithptquocgia.edu.vn.Thời gian điều chỉnh trực tuyến từ ngày 9/9 – 16/9/2020.

Thứ hai, điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2020. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu từ 9/9 – 18/9/2020.

Thí sinh chỉ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng một lần bằng hệ thống trực tuyến hoặc Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Trong trường hợp cần bổ sung thêm số nguyện vọng thì bắt buộc phải sử dụng phương án điều chỉnh nguyện vọng trực tiếp bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Cách điều chỉnh nguyện vọng như thế nào?

Điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp: Thí sinh sẽ ghi thông tin điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào 2 phiếu. Phiếu số 1 do nơi tiếp nhận hồ sơ lưu, phiếu số 2 do thí sinh giữ.

Phần thông tin cá nhân, thí sinh ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp.

Mục “Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên”: Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh” điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

Bảng “Nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh”, ghi như sau:

Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi “Nội dung thay đổi ” vào cột (6) như sau

Nếu không thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và các nội dung đã đăng ký thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng.

Nếu chỉ thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng.

Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-phieu-dieu-chinh-nguyen-vong-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-nam-2020-phieu-dieu-chinh-nguyen-vong-xet-tuyen-cao-dang-dai-hoc-2020/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp