Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

0
56
Rate this post

Phiếu Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng tự đánh giá ban hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018, được lập ra để cá nhân Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá theo các tiêu chí.

Từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi mẫu phiếu, cùng cách điền phiếu Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng tự đánh giá trong bài viết dưới đây của :

Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Bạn đang xem: Phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá năm 2021 Mẫu bản tự đánh giá của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng mới nhất

1) Tỉnh/Thành phố……………………………………….. ……………………………………………………….

2) Huyện/Quận/Thị xã:…………………………………. ……………………………………………………….

3) Cấp học:…………………………………………………. ……………………………………………………….

4) Trường:………………………………………………….. ……………………………………………………….

5) Họ và tên người tự đánh giá:…………………….. ……………………………………………………….

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ……./………/20……..

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí Minh chứng
Chưa đạt Đạt Khá Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường
Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường
Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tự nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: …………………………………………… ……………………………………………………………..

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

– Những vn đ cn cải thiện: ……………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: ………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

– Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): ……………………………………..

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

– Thời gian: ……………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

– Điều kiện thực hiện: ……………………………….. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

Tự xếp loại kết quả đánh giá:…………………

……………, ngày……tháng……năm…………
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách điền phiếu Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng tự đánh giá

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Tỉnh/Thành phố:…………………………………….

2) Huyện/Quận/Thị xã:……………………………….

3) Cấp học: Tiểu học

4) Trường: Tiểu học……………………………………

5) Họ và tên người tự đánh giá: …………………..

6) Thời gian đánh giá: Ngày…..tháng….. năm 2021

Hướng dẫn: Người đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí Minh chứng
Chưa
đạt
Đạt Khá Tốt
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. đạo đức nghề nghiệp

X

– Bản đánh gia viên chức 2020-2021

– Bảng phân loại đảng viên năm 2020

-VB quy định về ĐĐ nhà giáo

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong
lãnh đạo, quản trị nhà trường

X

– Kế hoạch chuyên môn năm học2020-2021.

– Kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 năm 2018

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên
môn, nghiệp vụ bản thân

X

– Giấy chứng nhận, chứng chỉ.

– Kế hoạch BDTX

– Danh sách tham gia các lớp tập huấn

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch
phát triển nhà trường

X

– Kế hoạch tháng, kế hoạch đào tạo mũi nhọn

– Bảng phân công tháng

– Bảng báo cáo Sơ, tổng kết

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học,
giáo dục học sinh

X

– Báo cáo TK năm học

– Kế hoạch năm học, HK

– Kế hoạch HĐNGLL, phiếu đánh giá giờ dạy của GV

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường

X

– KHBDTX.

– Danh sach Gv tham gia cac lớp tập huấn

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

X

Quy chế hoạt động, quy chế làm việc.

– Sổ liên lạc điện tử

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường

X

– Tham mưu xây dựng QCCTNB.

Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất,thiết
bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường

X

– Hồ sơ quản lý thiết bị, đồ dùng dạy học.

Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo
dục trong nhà trường

X

– Kế hoạch chuyên môn năm học

– Báo cáo chất lượng cuối năm

– Kế hoạch dạy học 2b/ngày

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà
trường

X

– Xây dựng quy chế ứng xử trường học

– Quy chế chuyên môn

– Biên họp chuyên môn hàng tháng

Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở
trong nhà trường

X

– Quy chế dân chủ nhà trường

– Biên bản họp ghi các thắc măc của GV

Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an
toàn, phòng chống bạo lực học đường

X

– Kế hoạch phòng chống BLHĐ

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Têu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động
dạy học cho học sinh

X

BB họp PHHS hằng năm

Têu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục
đạo đức, lối sống cho học sinh

X

BB họp PHHS hằng năm, hình ảnh

Têu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường,
gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

X

BB họp PHHS về nd này

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

X

– Chứng chỉ A, B Tiếng Anh

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ
thông tin

X

– Chứng chỉ A tin học

– Tin học ứng dụng

Tự nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh:

  • Có đạo đức nghề nghiệp, có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản lý nhà trường, không ngừng học tập để trau dồi và phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ.
  • Có năng lực tổ chức quản lý hoạt động dạy và học, quản lý nhân sự, tài chính, tài sản, chất lượng giáo dục.
  • Xây dựng cơ quan văn hóa, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, an toàn trong trường học.
  • Xây dựng quy chế phối hợp trong và ngoài nhà trường.

– Những vấn đề cần cải thiện:

  • Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chưa thành thạo.
  • Kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm trong quản lý đôi lúc còn gặp khó khăn.

– Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo:

  • Mục tiêu: Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Nội dung đăng ký học tập (Các năng lực cần ưu tiên cải thiện): Hoàn thành khóa tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Thời gian: Tính đến năm 2021
  • Điều kiện thực hiện: Vừa học vừa làm.

– Tự xếp loại kết quả đánh giá: Khá

……., ngày…. tháng….năm 2021

Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/phieu-hieu-truong-pho-hieu-truong-tu-danh-gia-nam-2021-mau-ban-tu-danh-gia-cua-hieu-truong-pho-hieu-truong-moi-nhat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp