Sổ theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch giám sát giáo dục

0
90
Rate this post

Sổ theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch giám sát giáo dục là mẫu sổ được lập ra nhằm theo dõi tình hình thực hiện giám sát giáo dục cuả người được giám sát, giáo dục như các biện pháp giám sát, giáo dục cụ thể; dịch vụ hỗ trợ cần thực hiện, kết quả đạt được. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 37/2018/NĐ-CP về hướng dẫn biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Sổ theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch giám sát giáo dục

SỔ THEO DÕI
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, GIÁO DỤC
(Thực hiện theo Nghị định số 37/2018/NĐ-CP)

Họ và tên người được giám sát, giáo dục: ………………………………………………………………

Số hồ sơ: ……………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên cán bộ thực hiện: …………………………………………………………………………………..

Thời hạn giám sát: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày bắt đầu thực hiện biện pháp giáo dục……………………………………………………………..

1. Tình hình thực hiện giám sát, giáo dục:

STT Biện pháp giám sát, giáo dục cụ th; dch vụ hỗ trcần thực hiện Công việc đã tiến hành và kết quả đạt được Khó khăn
1
2
3
4
5
6
7
8
…..

2. Đề xuất Điều chỉnh kế hoạch giám sát, giáo dục (nếu cần):

STT Biện pháp GSGD, dịch vụ hỗ trợ cần thay đổi Biện pháp GSGD, dịch vụ hỗ trợ thay đổi Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
……

3. Nhận xét, đánh giá tình hình, kết quả giám sát, giáo dục:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI TRỰC TIP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/so-theo-doi-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-giam-sat-giao-duc/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp