Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS năm 2021 – 2022 Ban hành theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

0
13
Rate this post

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS là hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên. Mẫu sổ này do giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học do giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Đây là mẫu sổ mới nhất được ban hành theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS theo môn học

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Bạn đang xem: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS năm 2021 – 2022 Ban hành theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ tên giáo viên: …………………………

Môn: ………………………….. Lớp: …………………………..

NĂM HỌC 202……. – 202…………

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh là hồ sơ quản lý hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên, được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh do giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

3. Giáo viên trực tiếp ghi vào sổ đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học do giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công của nhà trường. Riêng cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh, giáo viên có thể lựa chọn để ghi sao cho có đủ thông tin cần thiết để cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm theo quy định.

4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường hợp sửa chữa), các loại mực có thể tẩy xóa được. Việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh phải đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, sạch sẽ.

5. Khi sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

HỌC KÌ II

Môn… (dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét)

Số TT

Họ và tên

Mức đánh giá

Đạt(Đ), Chưa đạt (CĐ)

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá

Mức đánh giá lại

Đạt (Đ), Chưa đạt (CĐ)

Mức đánh giá lại

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Cả năm

Học kì

Cả năm

HỌC KÌ I

Môn… Lớp …(dùng cho môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số)

TT

Họ và tên

ĐĐGtx

ĐĐGgk

ĐĐGck

ĐTBmhkI

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu

……………………

Sổ theo dõi và đánh giá học sinh THCS theo lớp học

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

LỚP ………………………….

NĂM HỌC 202……. – 202…………

TRƯỜNG THCS: ……………………………………………………………….

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

…………………………………..

Xã (phường, thị trấn):………………… Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): ………………………..

Tỉnh (Thành phố): ………………………………………………………………………………

LỚP : ……………….. NĂM HỌC: 202…… -202…….

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) được quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) do nhà trường quản lý và sử dụng.

3. Giáo viên môn học trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) đầy đủ các thông tin cần thiết của môn học do giáo viên phụ trách, khớp với các thông tin trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học. Trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia dạy học thì các giáo viên môn học cùng kí tên và ghi rõ họ tên vào cuối danh sách học sinh đối với từng môn học.

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) những thông tin thuộc nhiệm vụ quy định cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

4. Không ghi bằng mực đỏ (trừ trường hợp sửa chữa), các loại mực có thể tẩy xóa được; việc ghi sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) phải cập nhật đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ.

5. Khi sửa chữa dùng bút đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về sự sửa chữa ở ngay cạnh hoặc ở cột Ghi chú.

6. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn học chỉ cung cấp các thông tin về kết quả rèn luyện và học tập của học sinh trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) cho riêng từng học sinh hoặc cha mẹ học sinh.

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH

STT

(1)

Họ và tên học sinh (2)

Ngày, tháng, năm sinh (3)

Nơi sinh (4)

Dân tộc (5)

Nam/ Nữ (6)

Dân tộc (7)

Đối tượng ưu tiên (8)

Địa chỉ gia đình (9)

STT

Họ và tên cha, nghề nghiệp, điện thoại, email (hoặc người giám hộ) (10)

Họ và tên mẹ, nghề nghiệp, điện thoại, email (hoặc người giám hộ) (11)

Những thay đổi cần chú ý trong năm học (gia đình, sức khỏe, nơi ở…) (12)

………………

Tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết mẫu sổ………………..

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/so-theo-doi-va-danh-gia-hoc-sinh-thcs-nam-2021-2022-ban-hanh-theo-thong-tu-22-2021-tt-bgddt/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp