Tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

0
201
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 12-KNĐ ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây.

ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị, là mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét dành cho đảng viên dự bị về việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẢNG BỘ …………
CHI BỘ…………….
………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-
……….., ngày ……. tháng …… năm ………

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của chi uỷ chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị ………………. được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm…………..

Bạn đang xem: ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Tên đoàn thể chính trị – xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt: ……..…

…………………………………………………………………………………………

………………………………., tổng số có ………………………………. đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú:………………………………., có ……………. đồng chí.

Chi ủy (hoặc chi bộ nơi chưa có chi ủy) tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ……………………………………………….……………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội nơi sinh hoạt tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ………………………………. trở thành đảng viên chính thức là ….. đồng chí, trong tổng số ……….. đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ………. %). Số không tán thành ………. đồng chí (chiếm ……….. %) với lý do ……

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ………………………………. trở thành đảng viên chính thức là ……… đồng chí, trong tổng số …………………………….đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ………. %). Số không tán thành……… đồng chí (chiếm ……….. %) với lý do ……………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

T/M CHI ỦY11
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/tong-hop-y-kien-nhan-xet-cua-chi-uy-noi-cu-tru-doi-voi-dang-vien-du-bi/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp