nghi luan ve thoi ham danh ham loi

Nghị luận về thói hám danh, hám lợi

Gymer là từ để chỉ những đối tượng thường xuyên đến các phòng tập Gym để luyện tập

Gymer là gì?