Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 24, 25 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

0
51
1/5 - (1 bình chọn)

Giải bài tập trang 24, 25 Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 1 Bỏ dấu ngoặc rồi tính.

Bài 1 trang 24 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a)(left( {frac{{ – 3}}{7}} right) + left( {frac{5}{6} – frac{4}{7}} right);)                          

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 24, 25 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

b)(frac{3}{5} – left( {frac{2}{3} + frac{1}{5}} right);)

c)(left[ {left( {frac{{ – 1}}{3} + 1} right) – left( {frac{2}{3} – frac{1}{5}} right)} right];)                  

d)(1frac{1}{3} + left( {frac{2}{3} – frac{3}{4}} right) – left( {0,8 + 1frac{1}{5}} right)).

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}left( {frac{{ – 3}}{7}} right) + left( {frac{5}{6} – frac{4}{7}} right)\ = left( {frac{{ – 3}}{7}} right) + frac{5}{6} – frac{4}{7}\ = left[ {left( {frac{{ – 3}}{7}} right) – frac{4}{7}} right] + frac{5}{6}\ =frac{-7}{7}+frac{5}{6}\=  – 1 + frac{5}{6}\ = frac{{ – 1}}{6}end{array})                          

b)

(begin{array}{l}frac{3}{5} – left( {frac{2}{3} + frac{1}{5}} right)\ = frac{3}{5} – frac{2}{3} – frac{1}{5}\ = (frac{3}{5} – frac{1}{5}) – frac{2}{3}\ = frac{2}{5} – frac{2}{3}\ = frac{6}{{15}} – frac{{10}}{{15}}\ = frac{{ – 4}}{{15}}end{array})

c)

(begin{array}{l}left[ {left( {frac{{ – 1}}{3}} right) + 1} right] – left( {frac{2}{3} – frac{1}{5}} right)\ = left( {frac{{ – 1}}{3}} right) + 1 – frac{2}{3} + frac{1}{5}\ = left( {frac{{ – 1}}{3} – frac{2}{3}} right) + 1 + frac{1}{5}\ = frac{-3}{3}+1+frac{1}{5}\= – 1 + 1 + frac{1}{5}\ = frac{1}{5}end{array})                  

d)

(begin{array}{l}1frac{1}{3} + left( {frac{2}{3} – frac{3}{4}} right) – left( {0,8 + 1frac{1}{5}} right)\ = 1 + frac{1}{3} + frac{2}{3} – frac{3}{4} – left( {frac{4}{5} + 1 + frac{1}{5}} right)\=1+frac{3}{3}-frac{3}{4}-(frac{5}{5}+1)\ = 1 + 1 – frac{3}{4} – (1+1)\ =  – frac{3}{4}end{array}).

Bài 2 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính:

a) (left( {frac{3}{4}:1frac{1}{2}} right) – left( {frac{5}{6}:frac{1}{3}} right))                 

b) (left[ {left( {frac{{ – 1}}{5}} right):frac{1}{{10}}} right] – frac{5}{7}.left( {frac{2}{3} – frac{1}{5}} right))

c) (left( { – 0,4} right) + 2frac{2}{5}.{left[ {left( {frac{{ – 2}}{3}} right) + frac{1}{2}} right]^2})     

d)(left{ {left[ {{{left( {frac{1}{{25}} – 0,6} right)}^2}:frac{{49}}{{125}}} right].frac{5}{6}} right} – left[ {left( {frac{{ – 1}}{3}} right) + frac{1}{2}} right])

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}left( {frac{3}{4}:1frac{1}{2}} right) – left( {frac{5}{6}:frac{1}{3}} right)\ = left( {frac{3}{4}:frac{3}{2}} right) – left( {frac{5}{6}.3} right)\ = left( {frac{3}{4}.frac{2}{3}} right) – frac{5}{2}\ = frac{1}{2} – frac{5}{2}\ = frac{-4}{2}\= – 2.end{array})                         

b)

(begin{array}{l}left[ {left( {frac{{ – 1}}{5}} right):frac{1}{{10}}} right] – frac{5}{7}.left( {frac{2}{3} – frac{1}{5}} right)\ = left( {frac{{ – 1}}{5}} right).10 – frac{5}{7}.left( {frac{{10}}{{15}} – frac{3}{{15}}} right)\ =  – 2 – frac{5}{7}.frac{7}{{15}}\ =  – 2 – frac{1}{3}\ = frac{{ – 6}}{3} – frac{1}{3}\ = frac{{ – 7}}{3}end{array})

c)

(begin{array}{l}left( { – 0,4} right) + 2frac{2}{5}.{left[ {left( {frac{{ – 2}}{3}} right) + frac{1}{2}} right]^2}\ = left( { – frac{2}{5}} right) + frac{{12}}{5}.{left[ {left( {frac{{ – 4}}{6}} right) + frac{3}{6}} right]^2}\ = left( { – frac{2}{5}} right) + frac{{12}}{5}.{left( {frac{{ – 1}}{6}} right)^2}\ = left( { – frac{2}{5}} right) + frac{{12}}{5}.frac{1}{{36}}\ = left( { – frac{2}{5}} right) + frac{1}{{15}}\ = left( { – frac{6}{{15}}} right) + frac{1}{{15}}\ = frac{{ – 5}}{{15}}\ = frac{{ – 1}}{3}end{array})             

d)

(begin{array}{l}left{ {left[ {{{left( {frac{1}{{25}} – 0,6} right)}^2}:frac{{49}}{{125}}} right].frac{5}{6}} right} – left[ {left( {frac{{ – 1}}{3}} right) + frac{1}{2}} right]\ = left{ {left[ {{{left( {frac{1}{{25}} – frac{3}{5}} right)}^2}.frac{{125}}{{49}}} right].frac{5}{6}} right} – left[ {left( {frac{{ – 2}}{6}} right) + frac{3}{6}} right]\ = left{ {left[ {{{left( {frac{{ 1}}{{25}}-frac{15}{25}} right)}^2}.frac{{125}}{{49}}} right].frac{5}{6}} right} – frac{1}{6}\ = left{ {left[ {{{left( {frac{{ – 14}}{{25}}} right)}^2}.frac{{125}}{{49}}} right].frac{5}{6}} right} – frac{1}{6}\ = left{ {frac{{196}}{{{{25}^2}}}.frac{{25.5}}{{49}}.frac{5}{6}} right} – frac{1}{6}\ = left( {frac{{4.49.25.5.5}}{{{{25}^2}.49.6}}} right) – frac{1}{6}\ = frac{4}{6} – frac{1}{6}\ = frac{3}{6}\ = frac{1}{2}end{array})

Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Cho biểu thức: (A = left( {2 + frac{1}{3} – frac{2}{5}} right) – left( {7 – frac{3}{5} – frac{4}{3}} right) – left( {frac{1}{5} + frac{5}{3} – 4} right).)

Hãy tính giá trị của A theo hai cách:

a) Tính giá trị của từng biểu thức trong dấu ngoặc trước.

b) Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}A = left( {2 + frac{1}{3} – frac{2}{5}} right) – left( {7 – frac{3}{5} – frac{4}{3}} right) – left( {frac{1}{5} + frac{5}{3} – 4} right).\A = left( {frac{{30}}{{15}} + frac{5}{{15}} – frac{6}{{15}}} right) – left( {frac{{105}}{{15}} – frac{9}{{15}} – frac{{20}}{{15}}} right) – left( {frac{3}{{15}} + frac{{25}}{{15}} – frac{{60}}{{15}}} right)\A = frac{{29}}{{15}} – frac{{76}}{{15}} – left( {frac{{ – 32}}{{15}}} right)\A = frac{{29}}{{15}} – frac{{76}}{{15}} + frac{{32}}{{15}}\A = frac{{ – 15}}{{15}}\A =  – 1end{array})

b)

(begin{array}{l}A = left( {2 + frac{1}{3} – frac{2}{5}} right) – left( {7 – frac{3}{5} – frac{4}{3}} right) – left( {frac{1}{5} + frac{5}{3} – 4} right)\A = 2 + frac{1}{3} – frac{2}{5} – 7 + frac{3}{5} + frac{4}{3} – frac{1}{5} – frac{5}{3} + 4\A = left( {2 – 7 + 4} right) + left( {frac{1}{3} + frac{4}{3} – frac{5}{3}} right) + left( { – frac{2}{5} + frac{3}{5} – frac{1}{5}} right)\A =  – 1 + 0 + 0 =  – 1end{array})

Bài 4 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết:

a)(x + frac{3}{5} = frac{2}{3};)                      

b)(frac{3}{7} – x = frac{2}{5};)

c)(frac{4}{9} – frac{2}{3}x = frac{1}{3};)                   

d)(frac{3}{{10}}x – 1frac{1}{2} = left( {frac{{ – 2}}{7}} right):frac{5}{{14}})

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}x + frac{3}{5} = frac{2}{3}\x = frac{2}{3} – frac{3}{5}\x = frac{{10}}{{15}} – frac{9}{{15}}\x = frac{1}{{15}}end{array})                      

Vậy (x = frac{1}{{15}}).

b)

(begin{array}{l}frac{3}{7} – x = frac{2}{5}\x = frac{3}{7} – frac{2}{5}\x = frac{{15}}{{35}} – frac{{14}}{{35}}\x = frac{1}{{35}}end{array})

Vậy (x = frac{1}{{35}}).

c)

(begin{array}{l}frac{4}{9} – frac{2}{3}x = frac{1}{3}\frac{2}{3}x = frac{4}{9} – frac{1}{3}\frac{2}{3}x = frac{4}{9} – frac{3}{9}\frac{2}{3}x = frac{1}{9}\x = frac{1}{9}:frac{2}{3}\x = frac{1}{9}.frac{3}{2}\x = frac{1}{6}end{array})                   

Vậy (x = frac{1}{6}).

d)

(begin{array}{l}frac{3}{{10}}x – 1frac{1}{2} = left( {frac{{ – 2}}{7}} right):frac{5}{{14}}\frac{3}{{10}}x – frac{3}{2} = left( {frac{{ – 2}}{7}} right).frac{{14}}{5}\frac{3}{{10}}x – frac{3}{2} = frac{{ – 4}}{5}\frac{3}{{10}}x = frac{{ – 4}}{5} + frac{3}{2}\frac{3}{{10}}x = frac{{ – 8}}{{10}} + frac{{15}}{{10}}\frac{3}{{10}}x = frac{7}{{10}}\x = frac{7}{{10}}:frac{3}{{10}}\x = frac{7}{3}end{array})

Vậy (x = frac{7}{3}).

Bài 5 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết:

a)(frac{2}{9}:x + frac{5}{6} = 0,5;)                        

b)(frac{3}{4} – left( {x – frac{2}{3}} right) = 1frac{1}{3};)

c)(1frac{1}{4}:left( {x – frac{2}{3}} right) = 0,75;)                

d)(left( { – frac{5}{6}x + frac{5}{4}} right):frac{3}{2} = frac{4}{3}).

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}frac{2}{9}:x + frac{5}{6} = 0,5\frac{2}{9}:x = frac{1}{2} – frac{5}{6}\frac{2}{9}:x = frac{3}{6} – frac{5}{6}\frac{2}{9}:x = frac{{ – 2}}{6}\x = frac{2}{9}:frac{{ – 2}}{6}\x = frac{2}{9}.frac{{ – 6}}{2}\x = frac{{ – 2}}{3}end{array})                        

Vậy (x = frac{{ – 2}}{3}).

b)

(begin{array}{l}frac{3}{4} – left( {x – frac{2}{3}} right) = 1frac{1}{3}\x – frac{2}{3} = frac{3}{4} – 1frac{1}{3}\x – frac{2}{3} = frac{3}{4} – frac{4}{3}\x – frac{2}{3} = frac{9}{{12}} – frac{{16}}{{12}}\x – frac{2}{3} = frac{{ – 7}}{{12}}\x = frac{{ – 7}}{{12}} + frac{2}{3}\x = frac{{ – 7}}{{12}} + frac{8}{{12}}\x = frac{1}{12}end{array})

Vậy(x = frac{1}{12}).

c)

(begin{array}{l}1frac{1}{4}:left( {x – frac{2}{3}} right) = 0,75\frac{5}{4}:left( {x – frac{2}{3}} right) = frac{3}{4}\x – frac{2}{3} = frac{5}{4}:frac{3}{4}\x – frac{2}{3} = frac{5}{4}.frac{4}{3}\x – frac{2}{3} = frac{5}{3}\x = frac{5}{3} + frac{2}{3}\x = frac{7}{3}end{array})               

Vậy (x = frac{7}{3}).

d)

(begin{array}{l}left( { – frac{5}{6}x + frac{5}{4}} right):frac{3}{2} = frac{4}{3}\ – frac{5}{6}x + frac{5}{4} = frac{4}{3}.frac{3}{2}\ – frac{5}{6}x + frac{5}{4} = 2\ – frac{5}{6}x = 2 – frac{5}{4}\ – frac{5}{6}x = frac{8}{4} – frac{5}{4}\ – frac{5}{6}x = frac{3}{4}\x = frac{3}{4}:left( { – frac{5}{6}} right)\x = frac{3}{4}.frac{{ – 6}}{5}\x = frac{{ – 9}}{{10}}end{array})

Vậy (x = frac{{ – 9}}{{10}}).

Bài 6 trang 25 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính nhanh:

a)(frac{{13}}{{23}}.frac{7}{{11}} + frac{{10}}{{23}}.frac{7}{{11}};)                                          

b) (frac{5}{9}.frac{{23}}{{11}} – frac{1}{{11}}.frac{5}{9} + frac{5}{9})

c)(left[ {left( { – frac{4}{9}} right) + frac{3}{5}} right]:frac{{13}}{{17}} + left( {frac{2}{5} – frac{5}{9}} right):frac{{13}}{{17}};)                

d) (frac{3}{{16}}:left( {frac{3}{{22}} – frac{3}{{11}}} right) + frac{3}{{16}}:left( {frac{1}{{10}} – frac{2}{5}} right))

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}frac{{13}}{{23}}.frac{7}{{11}} + frac{{10}}{{23}}.frac{7}{{11}}\ = frac{7}{{11}}left( {frac{{13}}{{23}} + frac{{10}}{{23}}} right)\ = frac{7}{{11}}.1\ = frac{7}{{11}}end{array})                                   

b)

(begin{array}{l}frac{5}{9}.frac{{23}}{{11}} – frac{1}{{11}}.frac{5}{9} + frac{5}{9}\ = frac{5}{9}.left( {frac{{23}}{{11}} – frac{1}{{11}} + 1} right)\ = frac{5}{9}.left( {2 + 1} right)\ = frac{5}{9}.3 = frac{5}{3}end{array})

c)

(begin{array}{l}left[ {left( { – frac{4}{9} + frac{3}{5}} right):frac{{13}}{{17}}} right] + left( {frac{2}{5} – frac{5}{9}} right):frac{{13}}{{17}}\ = left( { – frac{4}{9} + frac{3}{5}} right).frac{{17}}{{13}} + left( {frac{2}{5} – frac{5}{9}} right).frac{{17}}{{13}}\ = frac{{17}}{{13}}.left( { – frac{4}{9} + frac{3}{5} + frac{2}{5} – frac{5}{9}} right)\ = frac{{17}}{{13}}.left[ {left( { – frac{4}{9} – frac{5}{9}} right) + left( {frac{3}{5} + frac{2}{5}} right)} right]\ = frac{{17}}{{13}}.left( { – 1 + 1} right)\ = frac{{17}}{{13}}.0 = 0end{array})          

d)

(begin{array}{l}frac{3}{{16}}:left( {frac{3}{{22}} – frac{3}{{11}}} right) + frac{3}{{16}}:left( {frac{1}{{10}} – frac{2}{5}} right)\ = frac{3}{{16}}:left( {frac{3}{{22}} – frac{6}{{22}}} right) + frac{3}{{16}}:left( {frac{1}{{10}} – frac{4}{{10}}} right)\ = frac{3}{{16}}:frac{{ – 3}}{{22}} + frac{3}{{16}}:frac{{ – 3}}{{10}}\ = frac{3}{{16}}.frac{{ – 22}}{3} + frac{3}{{16}}.frac{{ – 10}}{3}\ = frac{3}{{16}}.left( {frac{{ – 22}}{3} + frac{{ – 10}}{3}} right)\ = frac{3}{{16}}.frac{{ – 32}}{3}\ =  – 2end{array})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-6-trang-24-25-sgk-toan-7-tap-1-ctst/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp