Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 11 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
118
Rate this post

Giải bài tập trang 11 bài 3 nhân, chia số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 3.1: Kết quả phép tính …

Câu 3.1 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép tính (left( {{{ – 7} over 4}:{5 over 8}} right).{{11} over {16}}) là:

(A) ({{ – 77} over {80}});                                  (B) ({{ – 77} over {20}});

Bạn đang xem: Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 11 SBT Toán lớp 7 tập 1

(C) ({{ – 77} over {320}});                                  (D) ({{ – 77} over {40}}).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) ({{ – 77} over {40}}).

Câu 3.2 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

So sánh các tích sau bằng các hợp lý nhất:

({P_1} = left( { – {{57} over {95}}} right).left( { – {{29} over {60}}} right);{P_2} = left( { – {5 over {11}}} right).left( { – {{49} over {73}}} right).left( { – {6 over {23}}} right))

({P_3} = {{ – 4} over {11}}.{{ – 3} over {11}}.{{ – 2} over {11}}…..{3 over {11}}.{4 over {11}})

Giải

Ta có P1 > 0, P23 = 0 (vì có thừa số ({0 over {11}}) = 0)

Do đó P23 1.

Câu 3.3 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm các số nguyên x, y biết rằng:

({x over 4} – {1 over y} = {1 over 2})

Giải

({1 over y} = {x over 4} – {1 over 2} = {{x – 2} over 4})

Suy ra y.(x – 2) = 4. Vì x, y ∈ Z nên x – 2 ∈ Z, ta có bảng sau:

y

1

-1

2

-2

4

-4

x – 2

4

-4

2

-2

1

-1

x

6

-2

4

0

3

1

Câu 3.4 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x – y = x.y = x : y (y ≠ 0).

Giải

(eqalign{
& x – y = x.y Rightarrow x = x.y + y = y.(x + 1) cr
& x:y = y.(x + 1):y = x + 1 cr
& Rightarrow x – y = x + 1 Rightarrow y = – 1 cr
& x = ( – 1)(x + 1) Rightarrow x = – x – 1 Rightarrow 2x = – 1 Rightarrow x = – {1 over 2} cr} )

Vậy (x =  – {1 over 2};y =  – 1)

Câu 3.5 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng:

x(x + y + z) = -5; y(x + y + z) = 9; z(x + y + z) = 5.

Giải

Cộng theo từng vế các đẳng thức đã cho, ta được:

({left( {x + y + z} right)^2} = 9 Rightarrow x + y + z =  pm 3)

Nếu x + y + z = 3 thì (x = {{ – 5} over 3},y = 3,z = {5 over 3})

Nếu x + y + z = -3 thì (x = {5 over 3},y =  – 3,z = {{ – 5} over 3})

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-3-1-3-2-3-3-3-4-3-5-trang-11-sbt-toan-lop-7-ta%cc%a3p-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp