Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

0
29
Rate this post

Mẫu số 2 – Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (dành cho cá nhân) Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

Bạn đang xem: Mẫu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (2)

I- Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên:…………………………Bí danh (nếu có):…………………………..Nam, nữ:……….

– Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….

– Quê quán (3):………………………………………………………………………………………………

– Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

– Chức vụ hiện nay:…………………………………………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………………………………………………………………

– Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):……………..

– Quá trình công tác (4):…………………………………………………………………………………..

– Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:…………………………………..

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Thành tích đạt được:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình khen
(ký, đóng dấu)

văn bản để xem thêm chi tiết.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/mau-bao-cao-thanh-tich-de-nghi-tang-thuong/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp