Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021 Bài thu hoạch BDTX giáo viên theo Thông tư 17 (15 Module)

0
167
Rate this post

Sau khi học xong lớp bồi dưỡng thường xuyên GVPT năm 2021, thầy cô sẽ phải làm bài thu hoạch về nội dung mình đã học tập được. Theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng sau:

 • Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).
 • Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).
 • Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Theo đó, giáo viên tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định. Mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây của để hoàn hiện bài thu hoạch BDTX của mình đúng, đủ nội dung yêu cầu:

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Phẩm chất nhà giáo

 • Module GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay
 • Module GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay
 • Module GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân

Chuyên môn nghiệp vụ

 • Module GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Module GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Module GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Xây dựng môi trường giáo dục

 • Module GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục
 • Module GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 • Module GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2021

UBND……….
TRƯỜNG………..

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên phổ thông 2021 Bài thu hoạch BDTX giáo viên theo Thông tư 17 (15 Module)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học…………..

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ………………..

2. Ngày tháng năm sinh: …………………….. Năm vào ngành giáo dục: ……………

3. Trình độ chuyên môn: ……………………..

4. Chức vụ: ……………………………………

5. Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………………………….

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC …………

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày việc học tập và thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên dựa trên kế hoạch BDTX của cá nhân đã được Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt kết quả như thế nào, rút kinh nghiệm được gì?)

 • Nội dung 1 (30 tiết)
 • Nội dung 2 (30 tiết)
 • Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đủ 04 module nghiên cứu, học tập)

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 – 2021 (ghi mã module, tên của 04 module trong tài liệu BDTX đối với nội dung 3).

………., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại: (theo các tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm) Nội dung 2 (10 điểm) Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) Vận dụng kiến thức (5đ) Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) Vận dụng kiến thức (5đ) Module……….

(10đ)

Module……….

(10đ)

Module……….

(10đ)

Module……….

(10đ)

Điểm ND 1: Điểm ND 2: Điểm trung bình ND 3:
Điểm TB BDTX Xếp loại:

2. Ban Chỉ đạo đánh giá, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm) Nội dung 2 (10 điểm) Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) Vận dụng kiến thức (5đ) Tiếp thu kiến thức và kỹ năng (5đ) Vận dụng kiến thức (5đ) Module……….

(10đ)

Module……….

(10đ)

Module……….

(10đ)

Module……….

(10đ)

Điểm ND 1: Điểm ND 2: Điểm trung bình ND 3:
Điểm TB BDTX Xếp loại:

………., ngày…….. tháng…….. năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Theo Thông tư 17, chương trình bồi dưỡng số 1 và 2 có thể cắt giảm nhưng riêng với chương trình số 3 không thể cắt giảm thời lượng bồi dưỡng.

Chương trình bồi dưỡng 3 là chương trình bồi dưỡng chứa 15 module chính, với chương trình này thì yêu cầu mỗi giáo viên sẽ lựa chọn một hoặc một số module phù hợp đảm bảo bồi dưỡng đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân cũng như theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ sở giáo dục mà vẫn đảm bảo thời lượng bồi dưỡng theo quy định. Dưới đây là là 1 số chủ đề:

– Chủ đề về Phẩm chất nhà giáo sẽ gồm 4 module đó là:

 • Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay
 • Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay
 • Phát triển chuyên môn của bản thân.

– Chủ đề về Chuyên môn nghiệp vụ sẽ gồm 3 module:

 • Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
 • Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
 • Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

– Chủ đề về Xây dựng môi trường giáo dục gồm 4 module:

 • Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục
 • Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

– Chủ đề về Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội thì gồm 5 module là:

 • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Biểu mẫu giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-thu-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-pho-thong-2021-bai-thu-hoach-bdtx-giao-vien-theo-thong-tu-17-15-module/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp