Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025

0
68
Rate this post

mời các bạn cùng tham khảo Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025 để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bài thu hoạch cho riêng cá nhân mình.

Cách viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

Bạn đang xem: Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025

BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

 

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

Số48-CV/BTGHU

V/v viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi: – Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy;

– Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện.

Thực hiện Công văn số 94-CV/BTGTU, ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

2. Nội dung viết thu hoạch

– Theo đồng chí trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2021, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm nào đồng chí tâm đắc nhất?

Đồng chí hãy nêu những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025? Từ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025, trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí cần phải làm gì để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025 ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

3. Hình thức viết

– Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.

– Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Căn cứ nội dung tại Công văn này, các đồng chí tự viết thu hoạch cá nhân nộp về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp và nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo thời gian quy định.

4.2. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Căn cứ nội dung tại Công văn này, các đồng chí tự viết thu hoạch cá nhân nộp về Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình để đánh giá, nhận xét và tổng hợp bài thu hoạch nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trước ngày 30/01/2021.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch và tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức đảng và đảng viên.

4.3. Đối với cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở

– Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù hợp với đối tượng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

– Tổ chức đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức đảng và đảng viên; tổng hợp, báo cáo kết quả viết bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua địa chỉ Gmail của đồng chí …. ; đồng chí …. là chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Nội dung báo cáo: Tổng số bài thu hoạch nộp về cấp ủy/Tổng số đảng viên của đơn vị?; trong đó: số bài đạt xuất sắc?, số bài đạt tốt?, số bài đạt yêu cầu?, Số bài không đạt yêu cầu?.

– Thời gian hoàn thành và báo cáo về huyện: Trước ngày 25/02/2021.

5. Một số nội dung cần quan tâm trong tổ chức thực hiện

– Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025 là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

– Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.

Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả./.

Nơi nhận:                                               TRƯỞNG BAN

– Thường trực H.ủy (B/cáo),

– Như kính gửi,

Lưu BTGHU.

Mẫu Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BÀI THU HOẠCH

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2025

– Họ và tên:

– Sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2025, tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:

I. THU HOẠCH NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC QUÁN TRIỆT

Qua nghe 5 chuyên đề do các báo cáo viên báo cáo và tài liệu do Ban tổ chức phát, bản thân tôi thống nhất cao với những phân tích, đánh giá cũng như các nội dung mà các báo cáo viên đã trình bày.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

….

2. Về nội dung

…..

3. Về nhiệm vụ và giải pháp

……

III. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của tỉnh Thanh Hóa, bản thân liên hệ với vị trí công tác như sau:

1. Về địa phương nơi cư trú

2. Về phía đơn vị

3. Về bản thân

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIX gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

+ Ban hành chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Thường xuyên, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ cũng như phê bình, kiểm điểm các cá nhân thực hiện không tốt.

2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Nghị quyết để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh cũng như có giải pháp phù hợp với từng thời điểm.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN , ngày … tháng 0… năm 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Tác giả: https://thcs-thptlongphu.edu.vn – Trường Lê Hồng Phong
Nguồn: https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bai-thu-hoach-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-thanh-hoa-lan-thu-xix-nhiem-ky-2020-2025/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp