Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022

0
71
Rate this post

Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022 được lập ra để cho các Đảng viên đăng ký phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật.

Nội dung mẫu đăng ký phấn đấu, rèn luyện Đảng viên năm 2022 cần ghi rõ  thông tin cá nhân, nội dugn đăng ký phấn đấu, rồi xin chữ ký của Chi bộ nơi mình đang sinh hoạt Đảng. Vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của :

Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022

ĐẢNG BỘ …………………….

Bạn đang xem: Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022

CHI BỘ ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐĂNG KÍ
Phấn đấu, rèn luyện Đảng viên năm 20…
———–

– Họ và tên: ……………………………… Sinh ngày: …/…/…

– Ngày vào Đảng: …/…/….. Ngày chính thức: …/…/…..

– Chức vụ: …………………………………………….

– Đơn vị công tác: …………………………………..

– Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: …………………..

Căn cứ quy định nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Tung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nếu gương của cán bộ, Đảng viên.

Tôi xin đăng kí phấn đấu, rèn luyện năm 20… là Đảng viên xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Về ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

-Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

4. Về tự phê vình và phê bình, đoàn kết nội bộ, quan hệ với nhân dân:

– – Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5. Về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII), Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Tung ương Đảng:

– Phấn đấu thực hiện tốt và nghiêm chỉnh các nôi dung theo Nghị quyết TW4, Quy định số 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Tung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.
– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm,…

6. Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị” Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

– Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tích cực nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

Trên đây là Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 20… của Tôi. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.

Chi bộ:……………………………………

Tiếp nhận ngày … tháng … năm …..

NGƯỜI ĐĂNG KÍ

…………………….

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/ban-dang-ky-phan-dau-ren-luyen-dang-vien-nam-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp