Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

0
77
Rate this post

xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và mới nhất. Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên là mẫu báo cáo của đảng uỷ bộ phận thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ…………………..

ĐẢNG UỶ……………………

Bạn đang xem: Báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———-

Số – BC/ĐU ….., ngày…….tháng…….năm……

BÁO CÁO

Về việc thẩm định nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày….tháng……..năm……., Ban chấp hành Đảng bộ …………………………………….……

đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ ……………….. đề nghị kết nạp quần chúng ………………………………………………………………vào Đảng.

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành………đồng chí. Có mặt: …….. đồng chí, vắng mặt:…………………đồng chí.

Lý do vắng mặt:……………………………………………………………………………………………………..

Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………………………………….Chức vụ …………………………..

Thư ký hội nghị: đồng chí………………………………………………………………….………………

Sau khi xem xét nghị quyết số…..-NQ/CB ngày…tháng….năm của Chi bộ …………………….về việc đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chi bộ đã thực hiện đúng (hoặc chưa đúng) thẩm quyền, đúng (hoặc chưa đúng, hoặc còn thiếu) thủ tục quy định.

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ bộ phận……………………. báo cáo với Đảng uỷ cơ sở……………………………….xét (hoặc không) kết nạp quần chúng………………………….vào Đảng với sự tán thành của….đồng chí (đạt…%) so với tổng số cấp uỷ viên; số không tán thành………………………..đồng chí (chiếm….%) với lý do ……………….. .. ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Đảng uỷ cơ sở:

– Xét kết nạp quần chúng vào Đảng. Chi bộ phải làm lại (hoặc không) thủ tục……………..

– (Hoặc không) xét kết nạp quần chúng vào Đảng.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ………………….

(để báo cáo),

– Lưu

T/M ĐẢNG UỶ BỘ PHẬN
BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bao-cao-ve-viec-tham-dinh-nghi-quyet-de-nghi-ket-nap-dang-vien/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp