Bảo vệ Đảng là gì? Vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

0
89
Rate this post

Bảo vệ Đảng là gì?

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị,…

Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,…

Bảo vệ Đảng là gì?
Bảo vệ Đảng là gì?

Vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

Chủ trương, đường lối đúng, trúng, hợp lòng dân

Hơn ba năm qua, chúng ta đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tỉnh hình mới”. Ngay sau khi có Nghị quyết này, các cấp ủy, bí thư tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị với tinh thần khẩn trương, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thực tiễn chỉ ra rằng, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, không phải tất cả cán bộ, đảng viên và mọi người dân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc các vấn đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, nhiều vấn đề và không ít câu hỏi đang được đặt ra cần có sự trả lời, giải đáp. Chẳng hạn: Tại sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ thể, đối tượng đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là những ai, gồm những lực lượng nào? Nội dung, hình thức bảo vệ là gì? Thế nào là quan điểm sai trái, thù địch, sự khác nhau giữa nó với quan điểm khác, v.v.. Đây là những vấn đề phức tạp, cần làm sáng rõ để thuận lợi cho công tác. Góp phần giải đáp các vấn đề trên, trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu các vấn đề ấy.

Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII chỉ rõ: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết và quan trọng nhất là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đó là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Bảo vệ đường lối đổi mới, chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ quan điểm giữ gìn và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; giữ vững đường lối hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một chủ trương, đường lối đúng, trúng, hợp lòng dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống

Vì sao chúng ta phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng? Bởi vì: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức và điều kiện bảo đảm để đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công; giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với sự kỳ vọng, điều mong muốn của Nhân dân ta: đấu tranh giải phóng dân tộc và nguyện vọng được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời nay.

Chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới thật sự là “chiếc cẩm nang thần kỳ” giúp Nhân dân ta thực hiện khát vọng tươi đẹp; đồng thời, giúp Nhân dân ta thoát khỏi thân phận nô lệ.

Chúng ta phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vì nhiệm vụ xuất phát từ vị trí, vai trò, giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối với quá trình xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bởi vì “còn Đảng còn mình”, “còn Đảng còn chúng ta”. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân ta; đồng nghĩa với việc bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập,  tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Cùng với đó, làxuất phát từ bản chất, âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch. Bởi vì từ trước đến nay, các thế lực thù địch đều ra sức xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, các thế lực thù địch thực hiện mưu đồ và thủ đoạn thâm độc của chúng là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ; lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều đó cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hơn thế, nó còn xuất phát từ bài học kinh nghiệm xây dựng đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa của một số nước ở Đông Âu và Liên Xô, đặc biệt là kinh nghiệm phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; từ sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX. Họ đã mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nên không bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản, dẫn đến thảm cảnh: Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thành quả cách mạng đã bị các thế lực thù địch, phản động cướp mất. Nhân dân Liên Xô đã lâm vào tình cảnh “nồi da nấu thịt”. 15 nước Cộng hòa Xô viết anh em thân ái là thế đã quay lưng, cầm súng bắn vào nhau; đất nước hỗn loạn. Cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina hiện nay đã nói lên điều đau đớn ấy.

Hơn thế, xuất phát từ thực tế bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta những năm qua. Nó đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiếp tục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ai cũng biết rằng, hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bị tha hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng đến mức phải xử lý pháp luật, phải tù tội, trong đó có cả cán bộ cấp cao của Đảng, tướng lĩnh quân đội, công an, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, v.v.. Điều đó đã và đang làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nếu chúng ta không tiếp tục đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không những thành quả cách mạng đã giành được sẽ bị các thế lực thù địch, phản động cướp mất, mà còn dẫn đến tình cảnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ “tự hủy hoại mình”, không thể thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng

Công việc thường xuyên, liên tục; đối tượng, nội dung, hình thức và phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc thường xuyên, liên tục; không ngừng nghỉ vì các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Hơn thế, đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích của quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Cho nên cần hiểu đúng bản chất, thực chất bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ Nhân dân và thành quả cách mạng đã giành được. Vì vậy, nó được tiến hành thường xuyên, liên tục, bài bản, nghiêm túc, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi. Chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay là cấp ủy, tổ chức đảng đảng các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả hệ thống chính trị ở nước ta, cả đồng bào trong nước, cả đồng bào sinh sống ở nước ngoài.

Đối tượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchđể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là:

(1) Những quan điểm sai trái, thù địch của các học giả, các chính trị gia ở các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản;

(2) Những quan điểm sai trái, thù địch của lực lượng cực đoan, phản động người Việt ở nước ngoài và trong nước;

(3) Những thông tin xấu, độc; lệch lạc, xuyên tạc bản chất sự thật của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đã từng là đảng viên, giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta đã suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tha hóa, biến chất; (4) Những thông tin sai lệch, thiếu chuẩn xác của một bộ phận công chúng, đặc biệt là khi họ đưa thông tin, tài liệu lên mạng xã hội thiếu độ xác thực.

Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đáu tranh chống lại sự xuyên tạc, phủ nhận và cản trở sự phát triển của Việt Nam. Qua đó, bổ sung, phát triển lý luận, làm tăng thêm sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần đổi mới tư duy lý luận và lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong bối cảnh mới, đặc biệt là đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu, chắt lọc kết quả, thành tựu của những học thuyết chính trị tư sản, tìm hiểu thực tiễn quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản để đối chiếu, so sánh, vận dụng, tìm ra căn cứ, biện pháp đấu tranh tối ưu để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân ta.

Hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay rất phong phú, đa dạng, cụ thể là: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo, các bài viết chính luận khoa học công bố trên các tạp chí, bài đăng báo điện tử, các đoạn ngắn đưa lên mạng xã hội…Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thiết kế sảm phẩm, hình ảnh, video clip tuyền thông…và tiến hành bình luận (comment), chia sẻ (share), thích (like)/không thích (dislike)…

Phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là kết hợp chặt chẽ các phương pháp “xây” và “chống”, “xây” là chủ yếu, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả để nhân lên mặt tốt, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình mới; lấy cái tốt át cái xấu; làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường quản lý đối với mạng xã hội, báo chí, xuất bản, phối hợp, đấu tranh với các cơ quan chức năng nhà mạng để gỡ bỏ thông tin, quan điểm sai trái, ngăn chặn việc truy cập các trang mạng độc hại một cách có hiệu quả, đúng pháp luật; ngăn chặn tối đa, tin xấu độc, youtube rác; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối tượng vi phạm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng.

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, nâng cao khả năng “miễn nhiễm” các quan điểm sai trái, thù địch.

********************

 

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bao-ve-dang-la-gi-vi-sao-phai-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp