Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

0
70
Rate this post

Đề thi giữa kì 1 Tin học 8 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề kiểm tra chất lượng có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Đề thi được biên soạn bám sát chương trình giữa học kì 1 theo Công văn 5512.

Đề thi Tin học giữa học kì 1 lớp 8 giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi. Ngoài ra các em tham khảo thêm: đề thi giữa kì 1 môn Vật lý, đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 8, đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Tin học năm 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 1

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Làm quen với Scratch

Bạn đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

phân biệt các nhóm lệnh điều khiển nhân vật

Màn hình làm việc của Scratch

Số câu

1 (Câu 3)

1 (câu 1)

2

Số điểm

1.25

1.5

2.75

Tỉ lệ %

12.5%

15%

27.5%

2. Chuyển động theo quỹ đạo hình học

Hiểu hướng quay của nhân vật

Xác định hướng quay của nhân vật kết hợp vòng lặp

Số câu

1 (Câu 2)

1 (Câu 3)

2

Số điểm

1

1

2

Tỉ lệ %

10%

10%

20%

3. Vẽ hình

Các bước vẽ tự động đa giác đều

Thao tác thay đổi điểm vẽ của nhân vật

Công dụng lệnh Stamp,Các bước vẽ tự động đa giác đều

Viết chương trình vẽ hình lục giác đều

Số câu

1 (Câu 2)

1 (Câu 1)

2 (Câu 4, 5)

1(Câu 6)

5

Số điểm

0.25

0.5

1.5

3

5.25

Tỉ lệ %

2.5%

5%

15%

30%

52.5%

Tổng số câu

2

1

2

2

1

1

9

Tổng số điểm

1.5

1.5

1.5

1.5

3

1

10

Tổng %

15%

15%

15%

15%

30%

10%

100%

Đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 1

Câu 1: Cho các từ khóa sau đây: Ngôn ngữ máy, dãy bit, ngôn ngữ lập trình, chương trình, trình biên dịch, ngôn ngữ tự nhiên. Em hãy điền vào chỗ trống các từ khóa sao cho đúng ý nghĩa và phù hợp

a. ………………………………………. được dùng trong giao tiếp hằng ngày.

b. Chương trình phải được viết bằng một ngôn ngữ nhất định được gọi là…………………

c. ……….……..…….……là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể hiểu được trực tiếp.

d. Để máy tính có thể xử lý thì thông tin đưa vào máy tính phải được chuyển thành dạng ……………………………………

e. …………………………..làm nhiệm vụ chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.

f. Dãy các lệnh để máy thực hiện 1 nhiệm vụ nào đó được gọi là ……….…………………

Câu 2: Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm mấy bước, nêu tên các bước?

Câu 3: Xác định Input, Output của bài toán Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b.

Câu 4: Trong các tên do người lập trình đặt dưới đây, tên nào là hợp lệ?

Ve_trai_tim, 8A5, bai1, dien tich, chuvi, #3, tam giac, @love, VD1.

Câu 5: Quan sát chương trình được viết sẵn bên dưới. Em hãy điền vào chỗ trống.

Phần khai báo gồm các dòng:

Phần thân chương trình từ dòng……………..đến dòng

Các từ khóa trong chương trình là:

Tên do người lập trình đặt là:

Câu 6: Viết lại biểu thức số học sau trong Pascal: (2×3-5)2

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức sau

A= 35 div 4 + 16 mod 3 – 2*3 + 100 div 2

Câu 8: Em hãy khai báo biến và hằng cho phù hợp với các yêu cầu dưới đây

a. Nhập vào bán kính. Xuất ra màn hình chu vi và diện tích của hình tròn, qui ước số Pi=3.14.

b.

Đáp án đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 1

CÂU

ĐÁP ÁN

BIỂU ĐIỂM

Câu 1

(3 điểm)

a. Ngôn ngữ tự nhiên

b. ngôn ngữ lập trình

c. Ngôn ngữ máy

d. dãy bit

e. Trình biên dịch

f. chương trình

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 2

(1 điểm)

Quá trình giải một bài toán trên máy tính gồm 3 bước

Bước 1: Xác định bài toán

Bước 2: Biểu diễn thuật toán

Bước 3: Viết chương trình

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 3

(1 điểm)

Input: a, b

Output: BCNN(a,b)

0.5

0.5

Câu 4

(1 điểm)

Tên hợp lệ là: Ve_trai_tim, bai1, chuvi, VD1

1

Câu 5

(2 điểm)

Phần khai báo gồm các dòng: 1, 2, 3

Phần thân chương trình từ dòng 4 đến dòng 15

Các từ khóa trong chương trình là: program, uses, var, begin, while, do, end

Tên do người lập trình đặt là: Tinh_tong_n_so_hang

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 6

(0.5 điểm)

(2*x*x*x-5)* (2*x*x*x-5)

0.5

Câu 7

(0.5 điểm)

A= 35 div 4 + 16 mod 3 – 2*3 + 100 div 2

= 8 + 1 – 6 + 25

= 28

0.25

0.25

Câu 8

(1 điểm)

a. var bk,chuvi, dientich:real;

Const pi=3.14;

b. var traudung, traunam, traugia:integer;

0.25

0.25

0.5

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn Tin học năm 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Nhận biết được ngôn ngữ lập trình là gì, các từ khoá của ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chung của 1 chương trình

Nhận biết được ngôn ngữ lập trình là gì, các từ khoá của ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chung của 1 chương trình

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

C1,2,6

0,75

7,5%

C9,10,16

0,75

7,5%

6

1,5

15%

2. Chương trình máy tính và dữ liệu

Nhận biết được một số kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình, cách giao tiếp với máy tính

Nhận biết chương trình, biết viết các biểu thức trong pascal

Nhận biết các biểu thức trong pascal

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

C5,11,13

0,25

2,5%

C18

2

20%

C4,12

0,5

5%

6

3,25

32,5

3. Sử dụng biến và hằng trong chương trình

Nhận biết được biến và hằng là gì? Cách khai báo và sử dụng biến và hằng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

C3

0,25

2,5%

C17

2

20%

C7, 8

0,5

5%

C14,15

0,5

5%

C19

2

20%

7

5,25

52,5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3

4

3

Đề thi Tin học lớp 8 giữa học kì 1

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả em cho là đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:

A. 8a

B. tamgiac

C. program

D. bai tap

Câu 2. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:

A. Ctrl – F9

B. Alt – F9

C. F9

D. Ctrl – Shitf – F9

Câu 3. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

A. Var tb: real;

B. Type 4hs: integer;

C. const x: real;

D. Var R = 30;

Câu 4. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?

A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)

B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)

C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)

D. (a2 + b)(1 + c)3

Câu 5. Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);

Readln (NS);

Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là:

A. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”.

B. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS.

C. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS

D. Không thực hiện gì cả.

Câu 6: Để mở rộng giao diện pascal ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl_F9

B. Ctl_Shif_F9

C. Alt_Enter

D. Ctrl_ Shift_Enter.

Câu 7. Chọn câu chính xác nhất cho câu trả lời sau:

A. var = 200;

B. Var x,y,z: real;

C. const : integer;

D. Var n, 3hs: integer;

Câu 8: Ta thực hiện các lệnh gán sau : x:=1; y:=9; z:=x+y;

Kết quả thu được của biến z là:

A. 1

B. 9

C. 10

D. Một kết quả khác

Câu 9: Program là từ khoá dùng để:

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo biến

C. Kết thúc chương trình

D. Viết ra màn hình các thông báo

Câu 10: Câu lệnh write(‘Toi la Turbo Pascal’);

A. In ra màn hình dòng chữ Toi la Turbo Pascal, không đưa con trỏ xuống dòng

B. Dùng để yêu cầu nhập giá trị cho biến Toi la Turbo Pascal

C. In ra màn hình dòng chữ Toi la Turbo Pascal và đưa con trỏ xuống dòng

D. Câu lệnh trên sai cú pháp

Câu 11: Lệnh nhập giá trị cho biến là lệnh nào:

A. Readln(tên biến);

B. Writeln(tên biến);

C. Const( tên biến);

D. Var( tên biến);

Câu 12: Kết quả của phép chia 9 Mod 8 là

A. 3

B. 0

C. 2

D. 1

Câu 13: Cho biết dữ liệu nào sau đây được xem là dữ liệu dạng xâu kí tự:

A. 123.4

B. ‘1234’

C. 123+1E

D. 1234

Câu 14: Lệnh gán X := X+1 có ý nghĩa như thế nào?

A. Gán giá trị 1 cho biến X

B. Không gán giá trị nào cho biến X

C. Tăng giá trị biến X lên 1 đơn vị, kết quả gán lại cho biến X

D. Gán giá trị X cho biến X

Câu 15: Từ khóa VAR dùng để làm gì?

A. Khai báo Tên chương trình.

B. Khai báo Biến

C. Khai báo Hằng

D. Khai báo thư viện

Câu 16: Để dịch chương trình Pascal sang ngôn ngữ máy ta nhấn tổ hợp phím:

A. Ctrl + X

B. Alt + F9

C. Alt + X

D. Ctrl + F9

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 17: ( 2 điểm) Hãy nêu sự giống và khác nhau giữa hằng và biến? Cho ví dụ về khai báo hằng và khai báo biến?

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tin học 8

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

B

B

B

C

C

A

C

A

A

A

B

B

C

B

B

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

17

(2đ)

– Giống nhau: Hằng và biến là đại lượng dùng dể đặt tên và lưu trữ dữ liệu.

– Khác nhau: Giá trị của biến thay đổi, còn giá trị của hằng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Vd: var m,n: integer;

Const pi= 3,14;

1

1

18

(2đ)

a. ((a+c)*h)/2

b. (2*a*a+2*c*c – a)/4

1

1

19

(2đ)

Chuong trình viết chưa đúng

Sủa lại như sau

Program tinh hieu;

Uses crt

Var a, b: integer;

S: real;

Begin

Writeln (‘Nhap số nguyen duong a: ‘); Readln (a);

Writeln (‘Nhap số nguyen duong b: ‘); Readln (b);

S:= a – b;

Writeln (‘Hieu hai so nguyen duong a va b la: ‘,S:2:2)

Readln

End.

1

1

………………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-giua-hoc-ki-1-mon-tin-hoc-lop-8-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp