Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2022 – 2023

0
93
Rate this post

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 năm 2022 – 2023 là tài liệu cực kì hữu ích mà muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh gồm 5 đề kiểm tra cuối kì 1, được biên soạn bám sát chương trình học theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT quy định tại Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Mỗi đề thi kì 1 tiếng Anh 8 đều có bảng ma trận kèm theo hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 1 Toán 8, đề thi học kì 1 của môn Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, đề thi học kì 1 môn Địa lý 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 tiếng Anh 8

TRƯỜNG THCS…….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Tiếng Anh Lớp 8 cấp THCS

Ngày kiểm tra: …/12/2022

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2022 – 2023

Thời gian: ,… phút (không kể thời gian phát đề)

Cấp độ

 

Chủ đề

 

Nhận biết

 

 

Thông hiểu

 

Vận dụng

 

Tổng

  TN TL TN TL TN TL  
1. Kiến thức ngôn ngữ

 

 

 

 

 

 

 

-Giới từ

-Used to+V

-Verb forms

-Câu tường thuật

-Đại từ phản thân

-Adj + enough + to –V

-So sánh

Từ hỏi

Số câu: 12

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

– Thì quá khứ đơn

-thì hiện hoàn thành

-Thì hiện tại đơn

 

 

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

 

 

Ghép câu hỏi và câu trả lời về:

Thói quen học tập và và đề nghị

 

 

 

Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

 

 

Sc:24

Sđ:6

Tl : 60%

2. Đọc  

 

Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về câu chuyện dân gian “ The Lost Shoe”

 

Số câu: 4

Số điểm :2

Tỉ lệ : 20%

 

 

Sc: 4

Sđ:2

Tl 20%

3. Viết

 

 

 

 

Viết câu tường thuật lời khuyên và yêu câu

– Viết câu dựa vào từ gơi ý

 

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tl 20%

Sc: 4

Sđ:2.0

Tl: 20%

 

Tổng

Số câu:12

Số điểm :3

Tỉ lệ : 30%

Số câu:4

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10 %

Số câu: 12

Số điểm :4

Tỉ lệ : 40%

Số câu: 4

Số điểm :2.0

Tỉ lệ : 20%

Sc: 32

Sđ:10

Tl:100%

Đề thi học kì 1 tiếng Anh 8

I. Chọn A, B, C hoặc D thích hợp để điền vào chỗ trống .(3đ)

1- The children are old enough to look after ______

A . themselves

B. ourselves

C. herself

D. himself

2-He isn’t_________get married.

A .enough old to

B. old enough for

C .enough old for

D. old enough to

3. I’ll see you……….. Sunday , April 1st .

A. in

B. on

C. at

D. between

4. Tuan hates ……….. computer games all day

A. play

B. to play

C. playing

D. plays

5. My father used……….. us to the zoo when he was alive.

A .take

B. to take

C. took

D. taking

6. Tam told his friend………..him a book.

A. give

B. to give

C. giving

D. gives

7. We cannot do it together because your opinion is ……………………… mine.

A. different from

B. the same as

C. the same

D. different with

8. Ho Chi Minh City is larger and ______ beautiful than Hanoi.

A. the most

B. as

C. most

D. more

9. My Dad told me _________ hard.

A. to learn

B learn

C learnt

D learning

10. _________ have you lived here? About 10 years.

A. How far

B. How long

D. How often

D.How

11. She has bought a computer __________ a week.

A.for

B. since

C. at

D. in

12. The garden is the same __________ the one I saw last week.

A. than

B. from

C. as

D. to

II : Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (1.0đ)

1/ The Sun (rise) in the east and (set) in the west.

……………………………………………………………………………..

2/ My grandma (use)to tell me the folktales.

……………………………………………………………………………..

3/ They (work) in this company for ten years.

…………………………………………………………………………….

III/ Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B .(2đ)

Questions Answers
1. Do you want to send it by airmail or surface mail? a. No. Thank you
2. Are you a newcomer here? b. Because she was sick.
3. Is there a post office near here? c. Delicious
4. Could you do me a favor? d. Airmail
5. Why didn’t she go to school yesterday? e. Yes, I am
6. Do you need any help? f. For ten years
7. What is the food like? g. Yes, there is.
8. How long have you studied English? h. What can I do for you?

IV/ Đọc đoạn văn sau

Once a poor farmer had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter, Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, averyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut mother made new clothes for her, but poor Little pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it. When the prince found the shoe, he decided to marry the girl who owned it. Of course the shoe fitted Little Pea, and the Prince immediately fell in love with her.

Trả lời câu hỏi(2đ)

1. Who was Little Pea?

……………………………………………………………………………………

2. What did Stout Nut’s mother make Little Pea to do all day?

…………………………………………………………………………………..

1. How did Little Pea get her new clothes?

………………………………………………………………………………

2. Did the prince decide to marry Little Pea?

………………………………………………………………………………

V .Viết lại các câu sau dưới dạng câu tường thuật (1đ)

1.” Can you carry the chairs into the house?”

Mrs Lan asked me…………………………………………………………

2. You shouldn’t make noise in class.”

The teacher said……………………………………………………

VI . Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh(1.0đ)

1. His father / generous / friendly

…………………………………………………………………………

2. They/ going to/ have a meeting/ the weekend

…………………………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 Anh 8

Câu Nội dung đáp án Điểm cụ thể
1 Multiple choice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A

D

B

C

B

B

A

D

A

B

A

C

I. Multiple choice: 3ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

II Tenses:

1.

2.

3.

ries/sets

used

have worked

II Tenses :1,0ms

0.5

0,25

0,25

III. Matching

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

d

e

g

h

b

a

c

f

III. Matching : 2ms

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 tiếng Anh 8

Cấp độ
Tên c.đề (nội dung)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Question 1:

Listening

Listen and choose the best answer / / / / /
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

Số câu: 4

Số điểm:

1=10%

Question 2:

Listening

Listen and fill in the blanks /  

 

/ / / / /
 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 4

Số điểm 1

       

 

  Số câu: 4

Số điểm: 1 = 10%

Question 3:

Vocabulary,

grammar

 

Choose A,B,C…

about Grammar,

Vocabulary

/ /   /

 

/

 

/ /
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

Số câu 8

Số điểm 2

        Số câu: 8

Số điểm: 2= 20%

Question 4:

Reading

  / Fill in the blanks / / / / /  
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

  Số câu:4

Số điểm: 1

 

      Số câu: 4

Số điểm: 1= 10%

Question 5:

Writing

  / / / / / Rewrite the sent.s
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

          Số câu:3

Số điểm: 1.5

Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Question 6:

Writing

/ / / / / Complete

the sent.s

/    
Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

        Số câu:3

Số điểm: 1.5

  Số câu: 3

Số điểm: 1.5= 15%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %

Số câu: 12

Số điểm: 3.0

30%

Số câu: 8

Số điểm: 2.0

20%

Số câu: 6

Số điểm: 3.0

30%

Số câu:26

Số điểm:

8

 

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1

PHÒNG GD&ĐT…………….

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh – lớp 8

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Question 1: Listen to the recorder two times, then choose the best option ( A, B, C, or D) to complete each sentence: ( 1.0 pt )

1. Lan helps her mom cook————

A. breakfast

B. lunch

C. dinner

D. snack

2.Lan and her mom will use—– to cook

A. the small pan

B. the small bowl

C. the big plate

D. the big pan

3. Lan will ———–the garlic and the green peppers.

A. boil

B. fry

C.eat

D. clean

4. Lan ———the “Special Chinese Fried Rice” .

A. dislikes

B. likes

C. feels

D. hates

Question 2: Listen to the recorder two times, then fill in the blanks with the missing words: ( 1.0 pt )

Once a farmer lived a comfortable life with his (1). His chickens laid many eggs which the farmer used to sell to buy food and clothing for his family.One day, he went to (2) the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, “We’re rich! We’re rich!” His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The (3) wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were dead. There were no more eggs of any kind for the (4) farmer and his greedy wife.

Question 3: Choose the best option to complete each sentence: (2 pts)

1. Who ____________ the telephone? ( invention / inventor/ inventing /invented)

2.Nam enjoys____ soccer after school.( play /to play /plays/ playing)

3._____ is a big metal box for keeping food and drink cold and fresh.( Counter / Sink /Jar /Refrigerator)

4. It was generous _______ you to share your food with me. ( of / to / for / about)

5.Jenny’s not here now. Can I take a(n) ________? ( message / advice /news/ information)

6._______ is a thing that you use in a kitchen for cooking food.( Cooker /Cook /Refrigerator /Counter)

7-He invented the telephone. He is a __________ ( teacher / inventor / worker/ organizer)

8- she ——stamps since 2011 ( collected / have collected / has collected / collecting )

Question 4:Read the passage then pick out ONE best option ( A, B, C, or D ) to answer each question: ( 1.0 pt )

Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 16 to 30 years of age . The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness. The Union was founded on March 26,1931 by the beloved President Ho Chi Minh . It had different names over the years . One of its first names was “Vietnam Communist Youth Union”. In December 1976, it was officially named as it is called today : Ho Chi Minh Communist Youth Union . The Youth Union, together with other youth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

1-Which of the following is true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- Vietnamese youth from 13- to 30 years of age can join Youth Union

C- The Union was officially named in May 1976

D– The Youth Union is the Young Pioneers Organization

2-The Union was founded ———————— by the beloved President Ho Chi Minh

A- on March 26,1931

B- on March 26,1931

C- – on March 16,1931

D- on March 26,1930

3-Which of the following is not true?

A- The Union was founded on March 26,1931

B- The Union was founded by the beloved President Ho Chi Minh

C- The Union was officially named in May 1976

D– The Youth Union often hold social activities

4- . One of The Union ‘s first names was —————

A- “Vietnam Communist Youth Union”.

B- “Ho Chi Minh Communist Youth Union”

C- “the Young Pioneers Organization”

D- “the Vietnam Youth Federation”

Question 5: Complete each of the sentences so that it has exactly the same meaning as the original one. Begin with the words given. (1,5 pts)

1- Mai said to me ,” I help you now”

→ Mai —————————————————-

2- she is a good singer è she sings

———————————————————

3-Na is very tired . she will stay in bed

→ Na is tired enough —————————————-

Question 6: Make complete sentences from the cues ( 1,5 pts)

1- The weather/ fine / enough / for them / have/ a picnic .

→——————————————–

2-They / going /see / movies / tonight

→———————————————

3-Alexander Graham Bell / introduce / the telephone / 1876

→———————————————

———————————————–THE END——————————

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/bo-de-thi-hoc-ki-1-mon-tieng-anh-lop-8/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp