Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2022 (Full 24 mã đề)

0
81
Rate this post

Tại đây sẽ là đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 với đầy đủ đáp án của 24 mã đề, sẽ giúp cho các bạn học sinh tham khảo và so sánh với đáp án bài thi của mình một các thuận tiện hơn. Môn Hóa học là một trong những môn thi nằm cí trong tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm: Vật Lý, Hóa học, Sinh học) và được tổ chức thi vào buổi sáng ngày 08/07/2022.

Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2022 bao gồm 24 mã đề thi trắc nghiệm: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Chính vì vậy, hôm nay xin mời các cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài viết Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2022.

Đáp án môn Hóa học thi THPT quốc gia năm 2022

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 201

41.A 42.A 43.C 44.C 45.D 46.D 47.D 48.C 49.D 50.C
51.D 52.A 53.D 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.D 60.B
61.B 62.C 63.A 64.A 65.B 66.B 67.A 68.B 69.A 70.B
71.A 72.B 73.A 74.B 75.B 76.B 77.C 78.B 79.B 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 202

41.A 42.C 43.C 44.C 45.B 46.C 47.A 48.B 49.B 50.B
51.D 52.A 53.C 54.B 55.A 56.D 57.C 58.D 59.B 60.B
61.B 62.A 63.A 64.B 65.A 66.D 67.C 68.C 69.D 70.C
71.A 72.B 73.C 74.B 75.B 76.D 77.C 78.C 79.D 80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 203

41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.B 53.D 54.D 55.A 56.A 57.A 58.D 59.B 60.A
61.D 62.A 63.A 64.C 65.B 66.B 67.A 68.C 69.B 70.A
71.A 72.A 73.C 74.C 75.B 76.B 77.A 78.C 79.B 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 204

41.D 42.D 43.C 44.B 45.C 46.B 47.D 48.C 49.A 50.A
51.C 52.B 53.D 54.D 55.A 56.A 57.A 58.D 59.B 60.A
61.D 62.A 63.A 64.C 65.B 66.B 67.A 68.C 69.B 70.A
71.D 72.A 73. 74.C 75.B 76.B 77.A 78.B 79.B 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 205

41.A 42.D 43.A 44.B 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.D
51.A 52.B 53.B 54.C 55.A 56.D 57.C 58.C 59.A 60.C
61.C 62.D 63.B 64.C 65.B 66.D 67.B 68.D 69.B 70.D
71.C 72.B 73.D 74.C 75.B 76.D 77.B 78.D 79.C 80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 206

41.D 42.A 43.D 44.D 45.C 46.A 47.D 48.D 49.C 50.A
51.D 52.C 53.B 54.B 55.B 56.C 57.A 58.B 59.A 60.D
61.A 62.B 63.B 64.B 65.A 66.D 67.B 68.B 69.A 70.B
71.A 72.A 73.B 74.D 75.D 76.D 77.B 78.D 79.B 80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 207

41.A 42.D 43.A 44.D 45.A 46.A 47.C 48.D 49.D 50.C
51.A 52.C 53.D 54.B 55.A 56.B 57.D 58.C 59.A 60.D
61.B 62.D 63.B 64.D 65.B 66.B 67.B 68.D 69.C 70.C
71.C 72.B 73.B 74.B 75.B 76.C 77.C 78.B 79.A 80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 208

41.D 42.B 43.A 44.B 45.D 46.A 47.C 48.A 49.A 50.C
51.D 52.B 53.A 54.A 55.C 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C
61.B 62.A 63.B 64.D 65.C 66.C 67.C 68.B 69.B 70.D
71.D 72.A 73.B 74.C 75.B 76.A 77.B 78.C 79.D 80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 209

41.D 42.D 43.A 44.D 45.B 46.D 47.C 48.B 49.B 50.B
51.A 52.C 53.D 54.A 55.A 56.C 57.B 58.C 59.C 60.D
61.B 62.D 63.D 64.C 65.C 66.D 67.D 68.C 69.C 70.B
71.B 72.A 73.D 74.D 75.C 76.B 77.B 78.C 79.C 80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 210

41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.C 47.B 48.A 49.C 50.A
51.C 52.D 53.C 54.C 55.D 56.A 57.D 58.B 59.D 60.B
61.C 62.C 63.A 64.A 65.B 66.B 67.C 68.A 69.B 70.C
71.B 72.D 73.A 74.B 75.B 76.A 77.A 78.C 79.C 80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 211

41.B 42.A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.C 48.D 49.D 50.D
51.A 52.B 53.C 54.A 55.D 56.D 57.C 58.A 59.C 60.C
61.D 62.B 63.B 64.C 65.B 66.B 67.D 68.C 69.A 70.A
71.B 72.C 73.B 74.D 75.A 76.B 77.B 78.B 79.B 80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 212

 

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 213

41.B 42.B 43.A 44.C 45.A 46.A 47.D 48.C 49.B 50.C
51.A 52.D 53.C 54.D 55.A 56.C 57.D 58.D 59.D 60.A
61.B 62.D 63.C 64.A 65.D 66.A 67.B 68.C 69.C 70.D
71.D 72.D 73.A 74.C 75.B 76.B 77.B 78.C 79.B 80.D

 

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 214

41.C 42.A 43.D 44.B 45.A 46.A 47.B 48.D 49.C 50.B
51.B 52.C 53.C 54.A 55.C 56.A 57.B 58.A 59.D 60.C
61.D 62.D 63.D 64.C 65.D 66.B 67.A 68.D 69.C 70.B
71.B 72.C 73.D 74.C 75.A 76.B 77.B 78.A 79.C 80.A

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 215

41.C 42.A 43.B 44.C 45.A 46.B 47.A 48.C 49.D 50.A
51.A 52.C 53.B 54.B 55.D 56.C 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.D 64.D 65.A 66.D 67.D 68.A 69.D 70.C
71.D 72.A 73.C 74.D 75.C 76.C 77.C 78.A 79.C 80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 216

41.D 42.D 43.B 44.A 45.C 46.C 47.C 48.A 49.B 50.D
51.C 52.A 53.C 54.A 55.C 56.D 57.B 58.A 59.A 60.C
61.A 62.C 63.A 64.D 65.D 66.B 67.C 68.D 69.D 70.D
71.C 72.C 73.B 74.B 75.D 76.D 77.A 78.B 79.D 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 217

41.C 42.C 43.A 44.D 45.B 46.B 47.A 48.A 49.B 50.C
51.D 52.B 53.D 54.D 55.C 56.A 57.B 58.A 59.C 60.B
61.A 62.D 63.C 64.C 65.D 66.A 67.A 68.C 69.D 70.D
71.A 72.A 73.B 74.D 75.B 76.C 77.B 78.C 79.A 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 218

41.D 42.A 43.C 44.B 45.C 46.C 47.C 48.B 49.D 50.A
51.A 52.A 53.D 54.B 55.A 56.D 57.A 58.D 59.A 60.A
61.D 62.A 63.A 64.A 65.A 66.B 67.D 68.D 69.B 70.A
71.B 72.D 73.D 74.B 75.B 76.A 77.A 78.B 79.D 80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 219

41.D 42.B 43.B 44.D 45.D 46.C 47.C 48.C 49.D 50.D
51.B 52.A 53.D 54.D 55.A 56.D 57.A 58.A 59.B 60.A
61.A 62.B 63.A 64.D 65.A 66.A 67.B 68.A 69.B 70.C
71.C 72.C 73.B 74.A 75.C 76.B 77.B 78.C 79.B 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 220

41.A 42.C 43.D 44.B 45.C 46.B 47.C 48.B 49.C 50.A
51.C 52.B 53.A 54.A 55.B 56.A 57.B 58.D 59.A 60.D
61.C 62.D 63.C 64.B 65.B 66.A 67.A 68.C 69.B 70.D
71.C 72.D 73.B 74.D 75.C 76.C 77.D 78.B 79.A 80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 221

41.A 42.B 43.B 44.D 45.A 46.C 47.D 48.A 49.D 50.A
51.B 52.B 53.D 54.A 55.A 56.C 57.A 58.D 59.A 60.D
61.D 62.C 63.C 64.D 65.D 66.A 67.D 68.C 69.C 70.C
71.A 72.D 73.D 74.A 75.C 76.C 77.A 78.B 79.D 80.C

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 222

41.A 42.C 43.C 44.C 45.A 46.A 47.B 48.A 49.D 50.B
51.B 52.C 53.B 54.C 55.C 56.A 57.D 58.B 59.B 60.D
61.C 62.B 63.B 64.A 65.D 66.A 67.D 68.C 69.D 70.D
71.D 72.D 73.A 74.B 75.D 76.A 77.B 78.A 79.D 80.D

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 223

41.A 42.D 43.D 44.C 45.D 46.B 47.A 48.B 49.C 50.D
51.C 52.D 53.C 54.D 55.C 56. 57.B 58.C 59.D 60.D
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.C 67.B 68.C 69.A 70.B
71.B 72.A 73.D 74.A 75.A 76.A 77.A 78.D 79.B 80.B

Đáp án môn Hóa học – Mã đề 224

41.B 42.D 43.A 44.D 45.B 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A
51.C 52.A 53.D 54.C 55.B 56.B 57.D 58.A 59.C 60.C
61.C 62.D 63.B 64.B 65.A 66.C 67.B 68.A 69.C 70.B
71.B 72.B 73. 74. 75.B 76.A 77.A 78.B 79.A 80.C

Đề thi môn Hóa Học THPT Quốc gia 2022 – Mã đề 224

Đề thi môn Hóa gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Đây là môn thứ hai của bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2022 (Full 24 mã đề)

Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022 - 1
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022 - 2
Đề môn Hóa thi tốt nghiệp THPT 2022 - 3

Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/dap-an-de-thi-mon-hoa-hoc-thpt-quoc-gia-2022-full-24-ma-de/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp