Đề án thành lập nhà xuất bản

0
70
Rate this post

Các bạn có thể tham khảo mẫu đề án thành lập nhà xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 sau:

Mẫu số 23

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Đề nghị cấp giấy phép)

Bạn đang xem: Đề án thành lập nhà xuất bản

………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN (1)

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan chủ quản)(2):

– Trụ sở (địa chỉ):

– Điện thoại: ……………………………… Fax:

– Loại hình tổ chức của cơ quan chủ quản (loại hình thuộc một trong các đối tượng được thành lập nhà xuất bản quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết thi hành);

– Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan chủ quản:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Sự cần thiết phải thành lập nhà xuất bản (3) (nêu rõ lý do, nhu cầu phải thành lập nhà xuất bản và mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của toàn quốc, của ngành, địa phương)

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3. Tên nhà xuất bản dự kiến được cấp giấy phép thành lập:

…………………………………………………………………………………..

4. Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản dự kiến thành lập:

……………………………………………………………………………………

5. Đối tượng phục vụ chủ yếu của nhà xuất bản:

6. Xuất bản phẩm chủ yếu dự kiến xuất bản:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

7. Trụ sở của nhà xuất bản do cơ quan chủ quản cấp: (4)

+ Địa chỉ tại:

+ Tổng số mét vuông (m2) sử dụng:

8. Họ tên người được dự kiến bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản: (5)

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

+ Tổng biên tập:

+ Phó Tổng biên tập:

9. Loại hình tổ chức của nhà xuất bản (ghi rõ loại hình công ty theo quy định của pháp luật hoặc đơn vị sự nghiệp có thu):

10. Tổng số vốn cơ quan chủ quản cấp cho nhà xuất bản: (VND)

+ Bằng tiền: (VND)

+ Tài sản cố định:

+ Hình thức khác:

11. Nguồn gốc của vốn để cấp cho nhà xuất bản (6)

+ Từ ngân sách Nhà nước cấp:

+ Thuộc sở hữu của cơ quan chủ quản:

+ Từ huy động (ghi rõ hình thức huy động):

12. Họ và tên, năm sinh của những người dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản:

……………………………………………………………………………………………

13. Danh sách dự kiến những người làm biên tập viên của nhà xuất bản

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Quốc tịch Chức vụ, nơi làm việc hiện tại
Trình độ

Đã được khen thưởng hoặc bị kỷ luật mức cao nhất (nếu có)

Chính trị Ngoại ngữ Văn hóa

Chuyên môn nghiệp vụ
Trình độ Hình thức đào tạo Trình độ Hình thức đào tạo Trình độ Hình thức đào tạo
1
2
3
4

Cơ quan đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan chủ quản) cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản về điều kiện thành lập nhà xuất bản và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản nhà xuất bản./.

………, ngày …. tháng …..năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Đề án được lập thành bộ (quyển) gồm các nội dung trên và các giấy tờ kèm theo dưới đây:

(2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

(3) Bản trích sao quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của ngành hoặc địa phương;

(4) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hoặc tương đương;

(5) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản;

(6) Văn bản chứng minh về nguồn vốn dự kiến cấp cho nhà xuất bản hoặc giấy tờ tương đương.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-an-thanh-lap-nha-xuat-ban/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp