Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022

0
60
Rate this post

Đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Tin 8.

Đề cương ôn thi học kì 2 Tin học 8 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học Tin học có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi HK2 Tin học 8 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cương Tin học 8 học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

I. Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi học kì 2 Tin 8

I/ Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án em cho là đúng:

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022

Câu 1: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

B. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

C. For <biến đếm>:= <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

D. For <biến đếm>: <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;

Câu 2: Vòng lặp While <Điều kiện> do <Câu lệnh>; là vòng lặp:

A. Chưa biết trước số lần lặp

B. Biết trước số lần lặp

C. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100

D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=100

Câu 3: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S bằng bao nhiêu:

s:=1;

for i:=1 to 5 do s := s*i;

A.120

B. 55

C. 121

D. 151

Câu 4: Phần thân chương trình bắt đầu bằng từ khóa:

A. End.

B. Begin.

C. Uses.

D. Var.

Câu 5: Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là:

A. var <Tên mảng> ; array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu >;

B. var <Tên mảng> : aray [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu >;

C. var <Tên mảng> : array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of <kiểu dữ liệu >;

D. var <Tên mảng> : array [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] for <kiểu dữ liệu >;

Câu 6: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:=100 to 1 do writeln(‘A’);

B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);

D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 7: Chọn khai báo hợp lệ:

A. Var a,b: array[1 .. n] of real;

C. Var a,b: array[1 : n] of Integer;

B. Var a,b: array[1 .. 100] of real;

D. Var a,b: array[1 … 100] of real;

Câu 9: Trong lệnh lặp for…do của Pascal, trong mỗi vòng lặp, biến đếm thay đổi như thế nào?

A. +1

B. +1 hoặc -1

C. Một giá trị bất kì

D. Một giá trị khác 0

Câu 10: Cú pháp của câu lệnh While…do là:

a. While <điều kiện> to <câu lệnh>;

c. While <điều kiện> do <câu lệnh>;

b. While <điều kiện> to <câu lệnh1> do <câu lệnh 2>;

d. While <điều kiện>; do <câu lệnh>;

Câu 11: Đâu là công việc phải thực hiện nhiều lần với số lần biết trước?

A. Hàng ngày em đi học.

B. Em bị ốm vào một dịp có dịch cúm

C. Đến nhà bà ngoại chơi vào một hôm cả bố và mẹ đi vắng

D. Ngày đánh răng ba lần

Câu 12: Lệnh lặp nào sau đây là đúng?

E. For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

F. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

G. For <biến đếm>:= <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

H. For <biến đếm>: <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;

Câu 13: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S:=0; For i:=1 to 5 do S:=S+i;

Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

A. 20

B. 15

C. 10

D. 0

Câu 14: Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?

a/ For…do;

b/While…do;

c/ If..then;

d/ If…then…else;

Câu 15: Em được học vẽ hình với phần mềm nào?

a/ Pascal;

b/ Geogebra;

c/ Mario;

d/ Finger Break out;

Câu 16: Câu lệnh gotoXY(a,b) có tác dụng gì?

A. Đưa con trỏ về hàng a cột b

B. Đưa con trỏ về cột a hàng b

C. Cho biết thứ tự của hàng con trỏ đang đứng.

D. Đưa con trỏ về cuối dòng

Câu 17: Biến a được nhận các giá trị là 0 ; -1 ; 1 ; 2,3 . Ta có thể khai báo a thuộc kiểu dữ liệu nào?

a. Integer

b. Char

c. Real

d. Integer và Longint

Câu 18: Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là:

A. Begin -> Program -> End.

B. Program -> End -> Begin.

C. End -> Program -> Begin.

D. Program -> Begin -> End.

Câu 19: Cho các câu lệnh sau hay chỉ ra câu lệnh đúng:

a. for i:=1 to 10; do x:=x+1

c. for i:=1 to 10 do x:=x+1

b. for i:=10 to 1 do x:=x+1.

d. for i:= 1 to 10 for j:=1 to 10 do x:=x+1

Câu 20: Cho S và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s:=1;

for i:=1 to 5 do s := s *i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình là :

a. s = 72 b. s = 101 c. s = 55 d. s = 120

II. Câu hỏi tự luận ôn thi cuối kì 2 Tin học 8

Câu 1: Điền X vào các ô sao cho phù hợp và giải thích vì sao?

Câu Đúng Sai Giải thích
a) for i=1 to 10 do writeln(‘A’);
b) var X: Array[5…10] Of Char;
c) X:=10; while X=10 do X := X+5;
d) if x>5 then a:=b; else m := n;

Câu 2: (2,0 điểm) Hãy nêu sự khác nhau giữa câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh lặp với số lần biết trước.

Câu 3: (2,0 điểm) Đánh dấu [x] vào ô đúng hoặc sai tương ứng trong các câu lệnh Pascal trong chương trình tính tổng 10 số tự nhiên đầu tiên, nếu sai sửa lại?

Câu lệnh Đúng Sai Sửa lại
Program Chuong trinh
Var i,s : real;
Const n:=10;
Begin
Wile i <=n do;
Begin
S:=s+i
i =i+1
End.
Writeln(s)
Readln
End;

…………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề cương cuối kì 2 Tin 8

Giáo Dục, Lớp 8

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/de-cuong-on-thi-hoc-ki-2-mon-tin-hoc-8-nam-2021-2022/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp