Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

0
65
Rate this post

Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ là biểu mẫu dùng cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Mẫu 03/ATBX-CP

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP

Số: …………

Bạn đang xem: Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ …………

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ……..…………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…..

Điện thoại: ………………. Fax: ………………. E-mail: ………………………….

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thành phố … cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…..

Điện thoại: ………………. Fax: ………………. E-mail: ………………………….

2. Họ và tên người quản lý cơ sở: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………… Giới tính: Nam (Nữ)………

3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:

Tên công việc bức xạ Ngày dự kiến
bắt đầu

4. Các hồ sơ có liên quan khác:

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………………………………

…(tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

Người quản lý cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/don-de-nghi-cap-giay-phep-tien-hanh-cong-viec-buc-xa/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp