Đơn xin giao lại đất

0
61
Rate this post

Đối với các cá nhân hay tổ chức có nhu cầu giao lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp có thể làm đơn theo mẫu sau:

Mẫu số 1e

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN XIN GIAO LẠI ĐẤT
(Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

Bạn đang xem: Đơn xin giao lại đất

Kính gửi:

1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………….. Điện thoại: ………………..

4. Địa điểm khu đất xin giao: ……………………………………………………………………………..

5. Diện tích xin giao (m2): ………………………………………………………………….. Trong đó:

+ Xây dựng theo dự án: ……………………………………………..m2;

+ Làm đường, hành lang … theo quy hoạch: ………………………..m2.

6. Để sử dụng vào mục đích: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng (năm): ………………………………………………………………………………..

8. Phương thức trả tiền (nếu có) ………………………………………………………

9. Cam kết:

– Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

– Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được giao đất chủ đầu tư không thực hiện đầu tư hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi rong dự án đầu tư, mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị thu hồi đất.

Các cam kết khác (nếu có) …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

…, ngày … tháng … năm

NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức phải đóng dấu)

* Đối với cá nhân ghi rõ họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

* Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/don-xin-giao-lai-dat/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp