Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SGK Toán 5

0
59
Rate this post

Giải bài tập trang 15 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân…

Bài 1 trang 15 sgk toán 5

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a) ( frac{14}{70}) ;           b) ( frac{11}{25}) ;           c) ( frac{75}{300}) ;          d) ( frac{23}{500}) .

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SGK Toán 5

Bài làm:

a) ( frac{14}{70}) ( =frac{14:7}{70:7}=frac{2}{10}) ;

b) ( frac{11}{25}) ( =frac{11.4}{25.4}=frac{44}{100}) ;

c) ( frac{75}{300}) ( =frac{75:3}{300:3}=frac{25}{100}) ;

d) ( frac{23}{500}) ( =frac{23.2}{500.2}=frac{46}{1000}) .


Bài 2 trang 15 sgk toán 5

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a) ( 8frac{2}{5}) ;      b) ( 5frac{3}{4}) ;       c) ( 4frac{3}{7}) ;        d) ( 2frac{1}{10}) .

Bài làm:

a) ( 8frac{2}{5}) ( =frac{42}{5}) ;             b) ( 5frac{3}{4}) ( =frac{23}{4}) ;

c) ( 4frac{3}{7}) ( =frac{31}{7}) ;             d) ( 2frac{1}{10}) ( =frac{21}{10}) .


Bài 3 trang 15 sgk toán 5

Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = … m                     b) 1g = … kg                     c) 1 phút = … giờ

    3dm = … m                         8g = … kg                         6 phút = … giờ

    9dm = … m                         25g = … kg                       12 phút = … giờ

Bài làm:

a) 1dm = ( frac{1}{10}) m                   b) 1g = ( frac{1}{1000}) kg

   3dm = ( frac{3}{10}) m                        8g = ( frac{8}{1000}) kg

   9dm = ( frac{9}{10}) m                        25g = ( frac{25}{1000}) kg

c) 1 phút = ( frac{1}{60}) giờ

 6 phút = ( frac{1}{10}) giờ

12 phút = ( frac{1}{5}) giờ.


Bài 4 trang 15 sgk toán 5

Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Bài làm:

5m 7dm = 2m + ( frac{7}{10}) m = ( 5frac{7}{10}) m

2m 3dm = 2m + ( frac{3}{10}) m = ( 2frac{3}{10}) m

4m 37cm = 4m + ( frac{37}{100}) m = ( 4frac{37}{100}) m

1m 53cm = 1m + ( frac{53}{100}) m = ( 1frac{53}{100}) m.


Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo dộdài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bài làm:

– Chiều dài sợi dây là:

              327 cm;

– Chiều dài sợi dây là: 

             ( 32frac{7}{10}) dm

– Chiều dài sợi dây là:

             ( 3frac{27}{100}) m.

Trường

            

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-15-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp