Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164, 165 SGK Toán 5

0
63
Rate this post

Giải bài tập trang 164, 165 bài luyện tập về phép chia SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bài 1 trang 164 sgk toán 5 luyện tập

Tính:

a) (frac{12}{17}) : 6  ;                     16 : (frac{8}{11})  ;                      9 : (frac{3}{5}) x (frac{4}{15}) ;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164, 165 SGK Toán 5

b) 72  :45                        281,6 : 8                        300,72 : 53,7

15 : 50                            912,8 : 28                       0,162 : 0,36

Bài giải:

a) (frac{12}{17}) : 6 = (frac{12}{17})  x (frac{1}{6}) = (frac{12}{102}) = (frac{6}{51})

16 : (frac{8}{11})  = 16 x (frac{11}{8}) = (frac{176}{8}) = 22

9 : (frac{3}{5}) x (frac{4}{15}) = 9 x (frac{5}{3}) x (frac{4}{5}) = (frac{45}{3}) x (frac{4}{5}) = (frac{180}{15}) = 12

b) 


Bài 2 trang 164 sgk toán 5 luyện tập

Tính nhẩm: 

a) 3,5 : 0,1                   8,4 : 0,01                    9,4 : 0,1

7,2 : 0,01                     6,2  :0,1                      5,5 : 0,01

b) 12 : 0,5                    20 : 0,25                      (frac{3}{7}) : 0,5     

11 : 0,25                      24 : 0,5                        15 : 0,25 

Bài giải:

a) 3,5 : 0,1 = 3,5 x 10 = 35

7,2 : 0,01 = 7,2 x 100 = 720

8,4 : 0,01 = 8,4 x 100 = 840

6,2 : 0,1 = 6,2 x 10 = 62

9,4 : 0,1 = 9,4 x 10 = 94

5,5 : 0,01 = 5,5 x 100 = 550

b) 12 : 0,5 = 12 x 2 = 24

11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

(frac{3}{7}) : 0,5 = (frac{3}{7}) x 2 = (frac{6}{7})

20 : 0,25 = 20 x 4 =80

24 : 0,5 = 24 x 2 = 48.

15 : 0,25 = 15 x 4 = 60.


Bài 3 trang 165 sgk toán 5 luyện tập

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ;                         c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ;                         d) 7 : 4 ; 

Mẫu: a)  3 : 4  = (frac{3}{4}) = 0,75.

b) 7 : 5 = (frac{7}{5}) = 1,4 .

c) 1 : 2  = (frac{1}{2}) = 0,5

d) 7 : 4 = (frac{7}{4}) = 1,75.


Bài 4 trang 165 sgk toán 5 luyện tập

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Bài giải:

Khoanh vào chữ D.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-5-trang-164-165-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp