Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 163, 164 bài phép chia SGK Toán 5. Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu)…

Bài 1 trang 163 sgk toán 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Mẫu :               Thử lại : 243 x 24 = 5382.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5

                     Thử lại: 243 x 24 + 5 = 5387

a) 8192  :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0

Bài giải:


Bài 2 trang 164 sgk toán 5

Bài 2. Tính: 

a) (frac{3}{10}) : (frac{2}{5}) ;

b) (frac{4}{7}) : (frac{3}{11})

Bài giải:

a) (frac{3}{10}) : (frac{2}{5}) = (frac{3}{10}) x (frac{5}{2}) = (frac{15}{20}) = (frac{3}{4}) ;

b)  (frac{4}{7}) : (frac{3}{11}) = (frac{4}{7}) x (frac{11}{3}) = (frac{44}{21})  ;


Bài 3 trang 164 sgk toán 5

Bài 3: Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1                   48 : 0,01                       95 : 0,1

25 x 10                        48 x 100                       72 : 0,01

b) 11 : 0,25                  32 : 0,5                        75 : 0,5

11 x 4                          32 x 2                           125 : 0,25

Bài giải:

a) 25 : 0,1 = 25 : (frac{1}{10}) = 25 x 10 = 250.

25 x 10 = 250

48 : 0,01 = 48 : (frac{1}{100}) = 48 x 100 = 4800

48 x 100 = 4800

95 : 0,1 = 95 :  (frac{1}{10}) = 85 x 10 = 950

72 : 0,01 = 72 x (frac{1}{100}) =72 x 100 = 7200.

b) 11 : 0,25 = 11 : (frac{25}{100}) = 11 : (frac{1}{4}) = 11 x 4 = 44

11 x 4 = 44

32 : 0,5 = 32 : (frac{5}{10}) = 32 : (frac{1}{2}) = 32 x 2 = 64

32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 : (frac{5}{10}) = 75 :  (frac{1}{2}) = 75 x 2 = 150

125 : 0,25 = 125 : (frac{25}{100}) = 125 : (frac{1}{4}) = 125 x 4 = 500.


Bài 4 trang 164 sgk toán 5

Tính bằng hai cách:

a) (frac{7}{11}) : (frac{3}{5}) + (frac{4}{11}) : (frac{3}{5}) ;

b) (6,24 + 1,26) : 0,75 ;

Bài giải:

a) Cách 1: (frac{7}{11}) : (frac{3}{5}) + (frac{4}{11}) : (frac{3}{5}) = (frac{7}{11})  x (frac{5}{3}) + (frac{4}{11})  x (frac{5}{3}) = (frac{35}{33}) + (frac{20}{33}) = (frac{55}{33}) =  (frac{5}{3})

Cách 2: (frac{7}{11}) : (frac{3}{5}) + (frac{4}{11}) : (frac{3}{5}) = ((frac{7}{11})  + (frac{4}{11}) ) : (frac{3}{5})  = (frac{11}{11}) : (frac{3}{5}) = 1 : (frac{3}{5}) = (frac{5}{3}) 

b) Cách 1 :  (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10.

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-163-164-sgk-toan-5/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp