Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
70
Rate this post

Giải bài tập trang 51, 52 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính…

1. Tính:

a) ({4 over 7} + {3 over 7})         b) ({3 over 8} + {3 over 4})          c) ({1 over 6} – {1 over {12}})       d) ({{13} over 7} – {9 over 5})

2. Tính

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài tập Toán 4 tập 2

a) ({2 over 3} times {5 over 6})         b) ({3 over 4} times 12)         c) ({6 over 5}:{2 over 3})          d) ({3 over 8}:2)

3. Một tấm vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng ({5 over {13}}) tấm vải, phần thứ hai bằng ({2 over 7}) tấm vải. Hỏi:

a)Cả hai phần góp lại bằng mấy phần của tấm vải?

b) Phần thứ ba bằng mấy phần của tấm vải?

4. Có 9 chai, mỗi chai chứa ({1 over 2}) lít mật ong. Người ta chia đều số mật ong cho 4 người. Hỏi mỗi người được mấy lít mật ong?

Bài giải

1.

a) ({4 over 7} + {3 over 7} = {7 over 7} = 1)               b) ({3 over 8} + {3 over 4} = {{3 + 6} over 8} = {9 over 8})

c) ({1 over 6} – {1 over {12}} = {{2 – 1} over {12}} = {1 over {12}})       d) ({{13} over 7} – {9 over 5} = {{65 – 63} over {35}} = {2 over {35}})

2.

a) ({2 over 3} times {5 over 6} = {{10} over {18}} = {5 over 9})                b) ({3 over 4} times 12 = 9)

c) ({6 over 5}:{2 over 3} = {6 over 5} times {3 over 2} = {9 over 5})          d) ({3 over 8}:2 = {3 over {8 times 2}} = {3 over {16}})

3.

Tóm tắt

Bài giải

a) Hai phần gộp lại bằng số phần của tấm vải:

({5 over {13}} + {2 over 7} = {{35 + 26} over {91}} = {{61} over {91}}) (tấm vải)

b) Phần thứ ba bằng số phần của tấm vải là:

(1 – {{61} over {91}} = {{91 – 61} over {91}} = {{30} over {31}}) (tấm vải)

Đáp số:a) ({{61} over {91}}) tấmvải; b) ({{30} over {91}})) tấm

4. 

Tóm tắt

Bốn người: 9 chai mật ong

Một người:…. Mật ong

Bài giải

Số lít mật ong có trong 9 chai là:

(9 times {1 over 2} = {9 over 2}) (lít)

Số lít mật ong của mỗi người là:

({9 over 2}:4 = {9 over {2 times 4}} = {9 over 8}) (lit)

Đáp số: ({9 over 8}) lít

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-51-52-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp