Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập Toán 4 tập 2

0
73
Rate this post

Giải bài tập trang 71, 72 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm…

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Hiệu của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là …. phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là ….

Hiệu số phần bằng nhau là …. phần

b)

Hiệu số của hai số bằng ….

Số bé được biểu thị là …. phần.

Số lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ……

Hiệu số phần bằng nhau là …. phần.

2. Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

3. Dựa vào sơ đồ giải bài toán

Bài giải:

1.

a)

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 4 : 1 hay ({4 over 1}) .

Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b)

Hiệu số của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biêu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay ({1 over 2}) .

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

2. 

Tóm tắt:

 

 

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi của con là:

(26:2 times 1 = 13) (tuổi)

Tuổi  của mẹ là:

13 + 26 = 39 (tuổi)

Đáp số: Con 13 tuổi

             Mẹ 39 tuổi

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Théo sơ đồ, hiệu số phàn bằng nhau:

5 – 1 = 4 (phần)

Số con trâu là:

(72:4 times 1 = 18) (con)

Số con bò là:

18 + 72 = 90 (con)

Đáp số: 18 con trâu

             90 con bò

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-71-72-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Giải bài tập trang 71, 72 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm…

1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 Vở bài tập Toán 4 tập 2

Hiệu của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là …. phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là ….

Hiệu số phần bằng nhau là …. phần

b)

Hiệu số của hai số bằng ….

Số bé được biểu thị là …. phần.

Số lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ……

Hiệu số phần bằng nhau là …. phần.

2. Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

3. Dựa vào sơ đồ giải bài toán

Bài giải:

1.

a)

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 4 : 1 hay ({4 over 1}) .

Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b)

Hiệu số của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biêu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay ({1 over 2}) .

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

2. 

Tóm tắt:

 

 

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi của con là:

(26:2 times 1 = 13) (tuổi)

Tuổi  của mẹ là:

13 + 26 = 39 (tuổi)

Đáp số: Con 13 tuổi

             Mẹ 39 tuổi

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Théo sơ đồ, hiệu số phàn bằng nhau:

5 – 1 = 4 (phần)

Số con trâu là:

(72:4 times 1 = 18) (con)

Số con bò là:

18 + 72 = 90 (con)

Đáp số: 18 con trâu

             90 con bò

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-4-trang-71-72-vo-bai-tap-toan-4-tap-2/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp