Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

0
66
Rate this post

Giải bài tập trang 12 bài hỗn số (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)…

Đề bài

1. Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

Mẫu: (5{1 over 2} = {{5 times 2 + 1} over 2} = {{11} over 2})

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

a) (3{1 over 5} = ………………)

b) (8{4 over 7} = ……………….)

c) (12{5 over {12}} = ………………)

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

Mẫu: (2{1 over 4} + 1{1 over 7} = {9 over 4} + {8 over 7} = {{63} over {28}} + {{32} over {28}} = {{95} over {28}})

a) (3{1 over 2} + 2{1 over 5} = …………..)

b) (8{1 over 3} – 5{1 over 2} = …………..)

c) (6{1 over 7} times 1{6 over {43}} =…………)

d) (9{1 over 5}:4{3 over 5} = …………….)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = …………)

b) (7{2 over 3}:2{1 over 4} = …………….)

c) (4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}} = ………………)

Đáp án

1. Chuyển hỗn số thành phân số (theo mẫu)

a) (3{1 over 5} = 3 + {1 over 5} = {{3 times 5 + 1} over 5} = {{16} over 5})

b) (8{4 over 7} = 8 + {4 over 7} = {{8 times 7 + 4} over 7} = {{56 + 4} over 7} = {{60} over 7})

c) (12{5 over {12}} = 12 + {5 over {12}} = {{12 times 12 + 5} over {12}} = {{144 + 5} over {12}} = {{149} over {12}})

2. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện  phép tính (theo mẫu)

a) (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = {7 over 2} + {{11} over 5} = {{35} over {10}} + {{22} over {10}} = {{57} over {10}} = 5{7 over {10}})

b) (8{1 over 3} – 5{1 over 2} = {{25} over 3} – {{11} over 2} = {{50} over 6} – {{33} over 6} = {{17} over 6} = 2{5 over 6})

c) (6{1 over 7} times 1{6 over {43}} = {{43} over 7} times {{49} over {43}} = {{43 times 49} over {7 times 43}} = {{49} over 7} = 7)

d) (9{1 over 5}:4{3 over 5} = {{46} over 5}:{{23} over 5} = {{46} over 5} times {5 over {23}} = 2)

3. Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) Cách 1

 (2{1 over 5} times 3{4 over 9} = (2 + {1 over 5}) times (3 + {4 over 9}))

                  (= ({{10 + 1} over 5}) times ({{27 + 4} over 9}))

                  (= {{11} over 5} times {{31} over 9} = {{341} over {45}})

Cách 2

(2{1 over 5} times 3{4 over 9} = ({{5 times 2 + 1} over 5}) times ({{9 times 3 + 4} over 9}) )

                 (= {{11} over 5} times {{31} over 9} = {{341} over {45}})

b) Cách 1

(eqalign{
& 7{2 over 3}:2{1 over 4}cr& = (7 + {2 over 3}):(2 + {1 over 4}) cr &= ({{21 + 2} over 3}):({{8 + 1} over 4}) cr
& = {{23} over 3}:{9 over 4} = {{23} over 3} times {4 over 9} = {{92} over {27}} cr} )

Cách 2:

(7{2 over 3}:2{1 over 4} = ({{3 times 7 + 2} over 3}):({{4 times 2 + 1} over 4}))

               (= {{23} over 3}:{9 over 4} = {{23} over 3}:{9 over 4} = {{92} over {27}}) 

c) Cách 1:

(eqalign{
& 4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}}cr & = (4 + {2 over 3}) + (2 + {3 over 4}) + (7 + {3 over {11}}) cr
& = ({{12 + 2} over 3}) + ({{8 + 3} over 4}) times ({{77 + 3} over {11}})cr& = {{14} over 3} + {{11} over 4} times {{80} over {11}} cr&= {{14} over 3} + 20 = {{74} over 3} cr} )

Cách 2

(eqalign{
& 4{2 over 3} + 2{3 over 4} times 7{3 over {11}}cr& = ({{3 times 4 + 2} over 3}) + ({{4 times 2 + 3} over 4}) times ({{11 times 7 + 3} over {11}}) cr
& = {{14} over 3} + {{11} over 4} times {{80} over {11}} cr&= {{14} over 3} + 20 = {{74} over 3} cr} )

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-12-vo-bai-tap-toan-lop-5-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp