Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

0
76
Rate this post

Giải bài tập trang 130 bài phép trừ phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính…

Kiến thức cần nhớ

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Giải bài tập

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

Bài 1: Tính: 

a) (frac{4}{5}-frac{1}{3});                   b) (frac{5}{6}-frac{3}{8})                  

c) ({8 over 7} – {2 over 3})                    d) (frac{5}{3}-frac{3}{5})

Giải

a) (frac{4}{5}-frac{1}{3});       

+ Quy đồng mẫu số: (frac{4}{5}= frac{4×3}{5×3}=frac{12}{15}); (frac{1}{3}= frac{1×5}{3×5}=frac{5}{15})

+ Trừ hai phân số: (frac{4}{5}-frac{1}{3}) = (frac{12}{15}-frac{5}{15}= frac{12-5}{15}= frac{7}{5})

b) (frac{5}{6}-frac{3}{8})

+ Quy đồng mẫu số: (frac{5}{6}= frac{5×8}{6×8}=frac{40}{48});  (frac{3}{8}= frac{3×6}{8×6}=frac{18}{48})

+ Trừ hai phân số: (frac{5}{6}-frac{3}{8}) = (frac{40}{48}- frac{18}{48}= frac{40-18}{48}= frac{22}{48})

c) ({8 over 7} – {2 over 3}) 

+ Quy dồng phân số: ({8 over 7} = {{8.3} over {7.3}} = {{24} over {21}});   ({2 over 3} = {{2.7} over {3.7}} = {{14} over {21}})

+ Trừ hai phân số: ({8 over 7} – {2 over 3} = {{24} over {21}} – {{14} over {21}} = {{10} over {21}})

d) (frac{5}{3}-frac{3}{5})

+ Quy đồng mẫu số:(frac{5}{3}= frac{5×5}{3×5}= frac{25}{15});           (frac{3}{5}= frac{3×3}{5×3}= frac{9}{15})

+ Trừ hai phân số: (frac{5}{3}-frac{3}{5}) = (frac{25}{15}- frac{9}{15}= frac{25-9}{15}= frac{16}{15})

Bài 2. Rút gọn rồi tính

a) (frac{20}{16}- frac{3}{4});  b) (frac{30}{45}- frac{2}{5})    c) (frac{10}{12}- frac{3}{4}) ;  d) (frac{12}{9}- frac{1}{4})

Giải

a) (frac{20}{16}- frac{3}{4}= frac{20:4}{16:4}-frac{3}{4}= frac{5}{4}- frac{3}{4}= frac{5-3}{4}=frac{2}{}4)

b) (frac{30}{45}- frac{2}{5}=frac{30:15}{45:15}- frac{2}{5}= frac{2}{3}- frac{2}{5}= frac{10}{15}-frac{6}{5}=frac{4}{15})

c) (frac{10}{12}- frac{3}{4}= frac{10:2}{12:2}- frac{3}{4}= frac{5}{6}- frac{3}{4}= frac{20}{24}- frac{18}{24}= frac{2}{24})

d) (frac{12}{9}- frac{1}{4}= frac{12:3}{9:3}- frac{1}{4}= frac{4}{3}- frac{1}{4}= frac{16}{12}-frac{3}{12}=frac{13}{12})

Bài 3: Trong một công viên có (frac{6}{7}) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó (frac{2}{5}) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Giải

Diện tích trồng cây xanh bằng:

(frac{6}{7}- frac{2}{5}= frac{30}{35}-frac{14}{35}= frac{16}{35}) (diện tích công viên)

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-1-2-3-trang-130-sgk-toan-4/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp