Giải bài 110, 111, 112 trang 28, 29 SBT Toán lớp 7 tập 1

0
85
Rate this post

Giải bài tập trang 28, 29 bài 11 số vô tỉ, khái niệm về căn hai Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 110: Tìm căn bậc hai không âm của các số sau…

Câu 110 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tìm căn bậc hai không âm của các số sau:

a) ({rm{}}16;1600;0,16;{16^2})

Bạn đang xem: Giải bài 110, 111, 112 trang 28, 29 SBT Toán lớp 7 tập 1

b) (25;{5^2};{left( { – 5} right)^2};{25^2})

c) 1 ;100 ;0,01 ;10000                   

d) 0,04 ;0,36 ;1,44 ;0,0121

Giải

a) ({rm{}}sqrt {16}  = 4;sqrt {1600}  = 40;)

(sqrt {0,16}  = 0,4;sqrt {{{16}^2}}  = 16) 

b) (sqrt {25}  = 5;sqrt {{5^2}}  = 5;)

(sqrt {{{left( { – 5} right)}^2}}  = sqrt {25}  = 5;sqrt {{{25}^2}}  = 25) 

c) (sqrt 1  = 1;sqrt {100}  = 10;)

(sqrt {0,01}  = 0,1;sqrt {10000}  = 100) 

d) (sqrt {0,04}  = 0,2;sqrt {0,36}  = 0,6;)

(sqrt {1,44}  = 1,2;sqrt {0,0121}  = 0,11) 

 


Câu 111 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trong các số sau, số nào bằng ({3 over 7})?

({rm{a}} = {{39} over {91}})  

(b = sqrt {{{{3^2}} over {{7^2}}}} )

(c = {{sqrt {{3^2}}  + sqrt {{{39}^2}} } over {sqrt {{7^2}}  + sqrt {{{91}^2}} }})

({rm{d}} = {{sqrt {{3^2}}  – sqrt {{{39}^2}} } over {sqrt {{7^2}}  – sqrt {{{91}^2}} }})

Giải

Tất cả các số đều bằng ({3 over 7})

({rm{a}} = {{39} over {91}} = {{39:13} over {91:13}} = {3 over 7}) 

(b = sqrt {{{{3^2}} over {{7^2}}}}  = sqrt {{{left( {{3 over 7}} right)}^2}}  = {3 over 7}) 

(c = {{sqrt {{3^2}}  + sqrt {{{39}^2}} } over {sqrt {{7^2}}  + sqrt {{{91}^2}} }} = {{3 + 39} over {7 + 91}} = {{42} over {98}} = {{42:14} over {98:14}} = {3 over 7}) 

({rm{d}} = {{sqrt {{3^2}}  – sqrt {{{39}^2}} } over {sqrt {{7^2}}  – sqrt {{{91}^2}} }} = {{3 – 39} over {7 – 91}} = {{ – 36} over { – 84}} = {{ – 36:( – 12)} over { – 84:( – 12)}} = {3 over 7}) 

 


Câu 112 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?

({rm{a}} = sqrt {{{left( {2,5} right)}^2} – {{left( {0,7} right)}^2}} )

(b = sqrt {{{left( {2,5 – 0,7} right)}^2}} )

(c = sqrt {left( {2,5 + 0,7} right)left( {2,5 – 0,7} right)} )

({rm{d}} = sqrt {5,76} )

({rm{e}} = sqrt {1,8.3,2} )

(g = 2,5 – 0,7)

Giải

(b = sqrt {{{left( {2,5 – 0,7} right)}^2}}  = sqrt {{{left( {1,8} right)}^2}}  = 1,8 ne 2,4) 

(g = 2,5 – 0,7 = 1,8 ne 2,4)

Trường

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc thcs-thptlongphu. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://thcs-thptlongphu.edu.vn
https://thcs-thptlongphu.edu.vn/giai-bai-110-111-112-trang-28-29-sbt-toan-lop-7-tap-1/

Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp